دانلود رایگان


تحقیق در مورد اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان عقل دانش مدار انسان را می بایست با توجه به تحولات پرشتاب عصر فرامدرن با روح آرام بخش تلفی

دانلود رایگان تحقیق در مورد اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13اثر


بخشی


رفتار


والدین


در


ارتقای


سلامت


روانی


فرزنداناثر


بخشی


رفتار


والدین


در


ارتقای


سلامت


روانی


فرزندان


تحقیق در مورد اثر بخشی رفتار والدین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ

ﻫـﺰار ﻣـﻮرد. ﺿﺮﺑﺎن. ﺳﺎز ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. ). 6(. ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺠﻠـﻪ. اﻧﺠﻤــﻦ ﻗﻠــﺐ اﻳــﺮان، ...
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در. ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،. ﺳﻼﻣﺖ و. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻔﻴـﺪ واﻗـﻊ
ﺷـﻮد و. روش ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ و. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در اﺑﻌﺎد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و.
ﺳﻼﻣﺖ ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻋﻮارض.

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به ...

دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. -. دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس .... ﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي. ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل ﺑ ... در ﻣﻮرد. آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ اﻧﺪﻛﻲ از. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳـﻂ.
واﻟـﺪﻳﻦ. اﻳـﻦ ..... در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ. و. از ﻣﺮ. ﻛﺰ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻧﻤـﺎزي.
ﺟﻬﺖ. ﻛﻤﻚ.

روانشناسی بالینی - اختلالات رفتاري و رواني در فرزندان اول

از آنجائيكه والدين و اطرافيان الگوي رفتاري خاصي براي نحوه برخورد خود با فرزند اول
در مقابل اين تنزل ... اين مورد در بسياري از خانواده ها به فرزند سوم يا چهارم نيز تأثير
مي كند. ... تحقيق ديگري نيز در بخش روانشناسي بيمارستان روزبه انجام شد، مشخص
شد از ۲۹ بيماري كه براي .... اثر‌بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزند

اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری والدین بر سلامت عمومی مادران کودکان ...

نوع تحقیق، نیمه‌تجربی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و مرحله پیگیری با گروه کنترل
است. نمونه مورد پژوهش شامل 30 نفر از مادران کودکان بیش‌فعال نقص توجه می‌باشد که
با ... نتایج اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که آموزش مدیریت رفتاری در ارتقاء سلامت
عمومی ... اثربخشی بر نامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ...

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی برشادکامی نوجوانان بی ...

مهارت های زندگی ، توانایی های روانی ، اجتماعی ؛ برای رفتار انطباقی و موثّر هستند و ...
و ارتقاء سلامت و بهداشت روان و نیز آموزش مهارت های زندگی جزو سیاست های مهمِّ کشور
قرار .... امیری برمکویی ( 1387 ) در پژوهشی در مورد اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در
.... جامعه آماری در این تحقیق ، نوجوانان دخترو پسر بی سرپرست و بدسرپرست خانه های
...

مقاله سلامت روانی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد سلامت روانی در سایت
یافت شد که این ... تحقیق مقاله اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی
فرزندان.

مقاله درباره. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

6 جولای 2017 ... اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان. 23 ساعت پیش علوم انسانی.
با کیک برروی دریافت فایل در پایان مطلب میتوانید فایل مورد ...

مقاله: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 12. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها - ایران پژوهان

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید ... تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و
سلامت روانی ورزشکاران ... نابرابریها در سلامت و بیماریها; نقش روانشناسی سلامت در
ارتقای نظام بهداشتی; جنبههای روانشناختی ورزش و تغذیه; نقش هیجانات در رفتارهای ...
بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد
.

دکتر فاطمه قره باغی - سیاووشان

روان شناس و روان درمانگر. تحصیلات : دکترای روان شناسی سلامت از دانشگاه تهران ... و
بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه نظام های خانواده بوون برای ارتقای سلامت و
... زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک
؛ قره ... تمامي كالاها و خدمات اين موسسه ، بر حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ...

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی بر سلامت روانی خانوادۀ ...

نقص ذهنی فرزند به عنوان منبع فشار روانی، سلامت روان خانواده را به خطر می‌اندازد و در
جنبه‌های ... اما در کنار آن میبایست مداخلات حمایتی را نیز مورد استفاده قرار داد. ... دادند
که با استفاده از آموزش خانواده می‌توان سلامت روان والدین دارای کودک ناتوان ذهنی را
ارتقاء داد. ... در تحقیقی دیگر ملک پور و پیام (1379) که به دنبال آموزش والدین بر
رفتار ...

مقاله: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 12. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

تحقیق در مورد اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .docx ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .docx : اثر بخشی
رفتار ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﻬﺮ ا - مجله تحقیقات نظام سلامت

ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل .... ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن رواﺑﻂ. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ... ﺑﺨﺸﻲ. ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در. " ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ از.
زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... ﻓﺮزﻧﺪ، ﻃﺮد ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺪم ﻧﻮازش،
اﻧﻜﺎر.

تحقیق درباره: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

10 جولای 2017 ... تحقیق درباره: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان. 17 ساعت
پیش علوم انسانی. با کیک برروی دریافت فایل در پایان مطلب ...

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ

ﻫـﺰار ﻣـﻮرد. ﺿﺮﺑﺎن. ﺳﺎز ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. ). 6(. ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺠﻠـﻪ. اﻧﺠﻤــﻦ ﻗﻠــﺐ اﻳــﺮان، ...
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در. ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،. ﺳﻼﻣﺖ و. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻔﻴـﺪ واﻗـﻊ
ﺷـﻮد و. روش ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ و. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در اﺑﻌﺎد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و.
ﺳﻼﻣﺖ ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻋﻮارض.

اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان - آفتاب

29 نوامبر 2009 ... اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ... سلامت جسمانی، اخلاقی،
اجتماعی و عاطفی مورد توجه است و دارای یک بصیرت و تصویر ذهنی از ...

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به ...

دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. -. دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس .... ﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي. ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل ﺑ ... در ﻣﻮرد. آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ اﻧﺪﻛﻲ از. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳـﻂ.
واﻟـﺪﻳﻦ. اﻳـﻦ ..... در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ. و. از ﻣﺮ. ﻛﺰ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻧﻤـﺎزي.
ﺟﻬﺖ. ﻛﻤﻚ.

The Effect of Parenting Styles on Self-efficacy and Mental Health of ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﻼﻣﺖ. روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺣﺴﻦ ﺗﻮزﻧﺪه ﺟﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. 56
... واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ. دﯽ. ر دوره ﻫـﺎ. ي. ﺑﻌﺪ. ي. زﻧﺪﮔ. ﯽ. ﻓﺮزﻧﺪان. دارد . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸ. ﯽ.
ﺷﯿﻮه ﻫﺎ .... ي. در ﻣــﻮرد ﺷــﯿﻮه ﻫــ. يﺎ. ﻓﺮزﻧﺪ ﭘـﺮور. ي. و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎ. ي. رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ. آن
... ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد. وه. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮاﺑ. ﺮ رﺷﺪ ﮐـﻮدك و. ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﻮﺟﻮان. (. 24. ) ، ارﺗﻘﺎ. ي
.

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به ...

دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. -. دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس .... ﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي. ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل ﺑ ... در ﻣﻮرد. آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ اﻧﺪﻛﻲ از. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳـﻂ.
واﻟـﺪﻳﻦ. اﻳـﻦ ..... در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ. و. از ﻣﺮ. ﻛﺰ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻧﻤـﺎزي.
ﺟﻬﺖ. ﻛﻤﻚ.

فصلنامه نسیم تندرستی - مقالات آماده انتشار

جهت‌گیری دینی پدر و ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده ... اثربخشی زوج درمانی
شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق ... اثربخشی آموزش
تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری ...
رابطه میزان استرس والدگری با شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی.

ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

30 ا کتبر 2007 ... ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ و رواﻧﻲ . اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد اﻣﻴﺪ و اﻧﮕﻴﺰه، دادن ... ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش و ﻛﺎراﻣﺪي در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ... ﻟﺬا ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ...
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮوق وراﺛﺖ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ، اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ، روﻳﻪ ﻫﺎي .... ﻋﺪم
ﺻﺮف وﻗﺖ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ . .3. ﻋﺪم اﻃﻼع. واﻟﺪﻳﻦ. از اﻳﻨﻜﻪ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸ.

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﺎب آوري ﻣ

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﺎب آوري ﻣﺎدران داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ... ﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮس، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ... اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده .... ارﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ ﺗﺎب ... ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و. رﻓﺘﺎري ﮐﻮدك ﻫﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . )19(. وﻗﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
روﺑﺮو ..... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺧﻮد. ﺑﯿﺎن. ﻣﯽ. ﻨﮐﻨ. ﺪ. زﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻪ ﯾﮏ. ﮐﻮدك. ﺑﺎ. ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪي ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ.
ﺣﺮﮐﺘﯽ. ﺷﺪﯾﺪ.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سرمایه روان‌شناختی و سازگاری نوجوا

یک روش مداخله ای مناسب برای ارتقای سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان ... یکی
از والدین، اعتیاد، بیماری های خاص جسمانی، ذهنی و رفتاری والدین یا وضعیت ... عمل آماده
نموده مقاومت و سرسختی وی را در تحقیق اهداف تضمین میکند. )5( ... مطالعــات هراتی و
همکاران )2010( و احمدی و همکاران )2014(، تاثیــر مهارت های زندگی بر خودکارآمدی مورد.

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل پایان نامه ...
بوم شناختی است که برخانواده رفتار کودکان و سبک تربیتی تاثیر مهم دارد. ... مادران
برسلامت روانی فرزندان کمتر مورد توجه بوده نتایج تحقیق می تواند زمینه ساز
تحقیقات بیشتر در این راستا باشد ... همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم
است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮز - نشریه تعلیم و ...

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدران، ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ... ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯿﺰان
ﺳ. ﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮزﻧﺪ اﺗﯿﺴﻢ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ... واﻟﺪﯾﻦ. ﻫﻤﻪ.
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر. رواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ
اﺳـﺖ ... در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ... ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي اﺧـﺘﻼل
.

اثربخشی شناخت درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد ...

۳- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، ... زمینه و
هدف: آمارها نشان می دهد که 40-30% فرزندان دارای والد معتاد، در آینده مصرف مواد را ... این
پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی عوارض مصرف .... روش
تحقیق ... عوارض روانی مصرف تریاک و تأثیرات روحی و روانی آن مورد بحث قرار
گرفت.

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر
سلامت ... در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای
کودک ... تعامل بين والدين و كودكان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی را مورد
بررسي ...

خانواده، سبک زندگی و راهکارهای ارتقای کیفیت آن | نشریه چیدمان و ...

سلامت روان، حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی – روانی و اجتماعی است و صرف نبود
... و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد ولی اندازه گیری کیفیت زندگی
در ... وابسته به سلامت بخشی از کیفیت زندگی را شامل می شود که تحت تأثیر سلامت
.... به همین، دلیل به اهمیت تربیت و تاثیر بسیار فراوان آن در رفتار های فرزندان در ...

آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتال به سرطان اثربخشي آموزش ...

فرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سالمت روان تا. آوری است. تا ...
پراسترس سرطان، تحقیق در این زمینـه تغییـرات. قابل مالحظـه ... اثربخشي. آموزش
تاب. آوری بر استرس مادران ... استرس در والدین ذکر نمود . مسائلی نظیر ... نگرش
سیستمی در مـورد. خانواده چنین .... معنادار با افراد، توانایی رفتار کردن بـا احتـرام بـا.
خودشان و ...

تأثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کاهش استرس ...

استرس تحصیلی اگر شدت یابد یا اینکه ادامه پیدا کند، در زمینه سلامت روانی و
بهزیستی .... جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری: جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل دانش‌آموزان ....
آنها را ارتقا دهد اما اگر این انتظارهای تحصیلی(هم انتظار خود و هم انتظارات والدین) از حدی
... متعدد در مورد اثر بخشی مداخلات شناختی رفتاری را در کاهش افسردگی، اضطراب و ...

اطلاعاتی کامل و جامع در مورد اثر سوء اعتیاد بر خانواده

آناتومی و فیزیولوژی · بهداشت و ارتقاء سلامت · بیماری ها · پرستاری و مامایی .... همسر،
والدین، فرزندان و دیگر اعضای خانواده معتاد با توجه به قواعد حاکم بر خانواده یاد می ...
این قوانین و مقررات بخشی از تاثیرات اعتیاد بر خانواده است، که سرانجام زندگی آنها
را غیر ... مجموعه ای از عواطف و احساسات ویرانگر وجود دارند که سلامت روانی، رفتاری و ...

بررسی اثر بخشی رفتار والدین و ارتقای سلامت روانی فرزندان

بررسی اثر بخشی رفتار والدین و ارتقای سلامت روانی فرزندان ... با آن رابطه برقرار
می کند، از این رو مادر اولین پایگاه شکل گیری تصورها و باورهای کود ک در مورد
پیرامونش است. .... ارائه تقویت و تنبیه متناسب با رفتار ... فرزندان همراه با سلامت
روانی ...

بررسی اثر بخشی رفتار والدین و ارتقای سلامت روانی فرزندان

بررسی اثر بخشی رفتار والدین و ارتقای سلامت روانی فرزندان ... با آن رابطه برقرار
می کند، از این رو مادر اولین پایگاه شکل گیری تصورها و باورهای کود ک در مورد
پیرامونش است. .... ارائه تقویت و تنبیه متناسب با رفتار ... فرزندان همراه با سلامت
روانی ...

تحقیق در مورد اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

16 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .docx ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۱۳ صفحه قسمتی از متن .docx ...

تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان

همچنین از تست های شیوه های فرزندپروری دیانابامرنید و تست سلامت روانی GHQ28
بر ... رابطه بین والدین و فرزندان و نقش آن در بهداشت روانی خانواده ۴۱ ... اگر به تاثیر
خانواده در شکل گیری شیوه های فرزند پروری نظری بیاندازیم متوجه می شویم که .... و
تقلید او والدین اهمیت زیادی می دهند در ی تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را
مورد ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮز - نشریه تعلیم و ...

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدران، ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ... ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯿﺰان
ﺳ. ﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮزﻧﺪ اﺗﯿﺴﻢ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ... واﻟﺪﯾﻦ. ﻫﻤﻪ.
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر. رواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ
اﺳـﺖ ... در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ... ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي اﺧـﺘﻼل
.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله .... OL25-
اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی
.... و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر
دوره ..... بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش
آموزان.

تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان

همچنین از تست های شیوه های فرزندپروری دیانابامرنید و تست سلامت روانی GHQ28
بر ... رابطه بین والدین و فرزندان و نقش آن در بهداشت روانی خانواده ۴۱ ... اگر به تاثیر
خانواده در شکل گیری شیوه های فرزند پروری نظری بیاندازیم متوجه می شویم که .... و
تقلید او والدین اهمیت زیادی می دهند در ی تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را
مورد ...

اصل مقاله (195 K)

21 جولای 2014 ... ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري رﻓﺘﺎري ﻓﺮزﻧﺪان. ،. ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ... ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻼت درون ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده. ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ،. از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻼس. ﻫﺎي ..... ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ.

SID.ir | تاثير درمان حمايتي و شناختي رفتاري بر سلامت روان و باورهاي ...

عنوان مقاله: تاثير درمان حمايتي و شناختي رفتاري بر سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي
مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال اوتيسم. نویسندگان: رياحي فروغ*, خواجه الدين
نيلوفر, ايزدي مزيدي سكينه, عشرتي طيبه, نقدي نسب ليلا ... توانسته است سلامت
روان افراد گروه آزمايش را نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون ارتقا دهد (P<0.001).

مقاله درباره اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

24 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

تأثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کاهش استرس ...

استرس تحصیلی اگر شدت یابد یا اینکه ادامه پیدا کند، در زمینه سلامت روانی و
بهزیستی .... جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری: جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل دانش‌آموزان ....
آنها را ارتقا دهد اما اگر این انتظارهای تحصیلی(هم انتظار خود و هم انتظارات والدین) از حدی
... متعدد در مورد اثر بخشی مداخلات شناختی رفتاری را در کاهش افسردگی، اضطراب و ...

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

پایان نامه مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل پایان نامه ...
بوم شناختی است که برخانواده رفتار کودکان و سبک تربیتی تاثیر مهم دارد. ... مادران
برسلامت روانی فرزندان کمتر مورد توجه بوده نتایج تحقیق می تواند زمینه ساز
تحقیقات بیشتر در این راستا باشد ... همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم
است.

سلامت روان مادر و اختلال توجه بیش فعالی در کودکان ADHD و ... - پایان نامه

پروپوزال مقایسه سبک های دلبستگی ، سلامت روان مادر و اختلال توجه بیش ... که
مشکلات رفتاری دارند احساس موفقیت کمتر، اثر بخشی پایین و احساس خشم، ...
عملکردی و تعارضات والدین در مورد کودک و نیز افزایش سلامت روان والدین، تاثیر
داشته است]9[. ... آناستاپلوس(2010) در پژوهشی نشان داده است که برنامه آموزش والدین
منجر به ارتقا ...

دانلود مقاله بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع ...

بنابراين، آموزش مهارتهاي زندگي مي‌تواند سلامت روان را افزايش دهد يا بهبود بخشد. ...
جهاني» طرح تحقيقي مهارت‌هاي زندگي را به عنوان بخشي از برنامه بهداشت رواني اين
سازمان بنا نهاد. ... تأثير اين آموزش در زمينه‌هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته
است كه به ..... رفتارهاي آسيب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقاي سطح سلامت روان افراد
است.

دکتر فاطمه قره باغی - سیاووشان

روان شناس و روان درمانگر. تحصیلات : دکترای روان شناسی سلامت از دانشگاه تهران ... و
بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه نظام های خانواده بوون برای ارتقای سلامت و
... زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک
؛ قره ... تمامي كالاها و خدمات اين موسسه ، بر حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ...

The Effect of Parenting Styles on Self-efficacy and Mental Health of ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﻼﻣﺖ. روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺣﺴﻦ ﺗﻮزﻧﺪه ﺟﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. 56
... واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ. دﯽ. ر دوره ﻫـﺎ. ي. ﺑﻌﺪ. ي. زﻧﺪﮔ. ﯽ. ﻓﺮزﻧﺪان. دارد . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸ. ﯽ.
ﺷﯿﻮه ﻫﺎ .... ي. در ﻣــﻮرد ﺷــﯿﻮه ﻫــ. يﺎ. ﻓﺮزﻧﺪ ﭘـﺮور. ي. و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎ. ي. رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ. آن
... ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد. وه. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮاﺑ. ﺮ رﺷﺪ ﮐـﻮدك و. ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻧﻮﺟﻮان. (. 24. ) ، ارﺗﻘﺎ. ي
.

بررسی رابطه اشتغال مادر و سالمت روانی کودکان

ل مادر در سالمت روانی کودکان می. باشد . روش مورد. استفاده در این پژوهش توصیفی
همبستگی ا. ست و با ... حقیقت ارتقای رشد روانی کود. ک از طریق ... اده، رفتار کودک و
سبک تربیتی تاثیر مهمی دارد .... بخشی. از. زندگیش. را. تشکیل. می. دهد. چنانچه.
شرایط خانوادگی،. اجتماعی. و ... اقتصادی دیگر، نظیر تحصیالت والدین، ..... روش
تحقیق.

اثربخشی آموزش گروهی شناختی-رفتاری عزت نفس براضطراب اجتماعی ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. آﻣﻮزش. ﮔﺮوﻫﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. . رﻓﺘﺎري. ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﺑﺮ. اﺿﻄﺮاب. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و. ﺳﻼﻣﺖ روان. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
... ﺳـﻼﻣﺖ. ﻋﻤـﻮﻣﻲ. (. GHQ(. (. ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻫﻴﻠﺮ،. )1979. در. ﭘﻴﺶ. آزﻣﻮن. در. ﻣـﻮرد. ﻫﻤـﺔ. ﺷﺮﻛﺖ.
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. اﺟـﺮا. ﺷـﺪ ..... اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻋﺰت. ﻧﻔـﺲ. ﺿـﻤﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﻲ. ،. ﺳﻼﻣﺖ روان. داﻧﺶ.
آﻣﻮزان. را ارﺗﻘـﺎ. ﻣـﻲ. دﻫـﺪ ..... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻧﻮر و ﻫﻤﻜﺎران. ) 2000( ..... آﻣــﻮزش
واﻟــﺪﻳﻦ در.

مقاله درباره. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

6 جولای 2017 ... اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان. 23 ساعت پیش علوم انسانی.
با کیک برروی دریافت فایل در پایان مطلب میتوانید فایل مورد ...

ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

30 ا کتبر 2007 ... ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ و رواﻧﻲ . اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد اﻣﻴﺪ و اﻧﮕﻴﺰه، دادن ... ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش و ﻛﺎراﻣﺪي در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ... ﻟﺬا ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ...
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮوق وراﺛﺖ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ، اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ، روﻳﻪ ﻫﺎي .... ﻋﺪم
ﺻﺮف وﻗﺖ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ . .3. ﻋﺪم اﻃﻼع. واﻟﺪﻳﻦ. از اﻳﻨﻜﻪ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸ.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله .... OL25-
اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی
.... و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر
دوره ..... بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش
آموزان.

مقاله: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 12. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

اثربخشی شناخت درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد ...

۳- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، ... زمینه و
هدف: آمارها نشان می دهد که 40-30% فرزندان دارای والد معتاد، در آینده مصرف مواد را ... این
پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی عوارض مصرف .... روش
تحقیق ... عوارض روانی مصرف تریاک و تأثیرات روحی و روانی آن مورد بحث قرار
گرفت.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی و شناخت میزان حساسیت زنان شهر کرمان در مورد انواع جرایم و ...
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی ... بررسی
مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل ....
بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان مقطع ابتدايي.

تأثیر آموزش مهارت فرزند پروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد و

ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب و ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ داراي ﻳﻚ و ﭼﻨﺪ ... دوﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .... آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ. اﻧﻮاع
روان. درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺗﺮي دارد. ). 12(. ﺑﺮاي ... واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺗﺤﻮل ﻛﻮدك، ﺣﺲ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ... ﺑﻴﺶ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ..... ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ.

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها - ایران پژوهان

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید ... تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و
سلامت روانی ورزشکاران ... نابرابریها در سلامت و بیماریها; نقش روانشناسی سلامت در
ارتقای نظام بهداشتی; جنبههای روانشناختی ورزش و تغذیه; نقش هیجانات در رفتارهای ...
بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد
.

مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده‌های ...

هدف: از پژوهش حاضر ، بررسی و مقایسه نقش منبع کنترل در سلامت روانی نوجوانان
دختر خانواده ... شد و مورد بررسی قرار گرفت ، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه
سلامت روانی ... علاوه بر مشکلاتی که رفتار والدین بر این گونه فرزندان تحمیل
می‌نماید، رفتار ..... مقایسه اثربخشی سلامت روانی برآموزش مهارت های اجتماعی و ارتقای
سلامت روانی ...

مقاله: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 12. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر میزان سلامت روان در دختران ...

نتیجه‌ گیری: درمان مبتنی بر دلبستگی در افزایش سلامت روان دختران دارای مشکلات
... آموزش تکنیک والدین تماشاچی در مورد رفتارهای نافرمانی مقابلهای، آموزش تکنیک
.... هر دو جنس، برای درمان اختلالات رفتاری و ارتقای سطح سلامت روان کودکان لازم است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮز - نشریه تعلیم و ...

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدران، ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ... ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯿﺰان
ﺳ. ﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران داراي ﻓﺮزﻧﺪ اﺗﯿﺴﻢ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ... واﻟﺪﯾﻦ. ﻫﻤﻪ.
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر. رواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ
اﺳـﺖ ... در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ... ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣـﺎدران داراي اﺧـﺘﻼل
.

ﻛﻮدك) و ﺑﺮرﺳﻲ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (واﻟﺪ ي آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ي ﺗﺪو

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ... ﺗﺤﻘﻴﻖ و آﻣﺎر. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ [email protected]
yahoo.com. ****. داﻧﺸﻴﺎر. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ... روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدﻳﻨﮕﺮ آدﻟﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ؛. ﺑﻪ ... ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺧـﺎﻧﻮاده او و ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ي
.... رﺷﺪ. ﺳﺎﻟﻢ. آن. ﻫﺎ. ﺑﺴﻴﺎر. ﺣﻴﺎﺗﻲ. اﺳﺖ. ﻳ. ا. ﻦ. اﻣﺮ. ﺑﻪ. وﻳﮋه. در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎ. ي. رﻓﺘﺎر.
-ي.

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر
سلامت ... در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای
کودک ... تعامل بين والدين و كودكان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی را مورد
بررسي ...

دکتر فاطمه قره باغی - سیاووشان

روان شناس و روان درمانگر. تحصیلات : دکترای روان شناسی سلامت از دانشگاه تهران ... و
بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه نظام های خانواده بوون برای ارتقای سلامت و
... زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک
؛ قره ... تمامي كالاها و خدمات اين موسسه ، بر حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ...

مقاله: اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 12. اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی ...

مقاله سلامت روانی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد سلامت روانی در سایت
یافت شد که این ... تحقیق مقاله اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی
فرزندان.

نقش والدین در پرورش عزت نفس فرزندان و سلامت معنوی آنان از دیدگاه اسلام

نقش والدین در پرورش عزت نفس فرزندان و سلامت معنوی آنان از دیدگاه اسلام. ... نقش
تربیتی والدین در ایجاد عزت نفس فرزندان و تأثیر آن در سلامت معنوی آن‌ها از منظر ...
بررسی منابع اصیل اسلامی نشان می‌دهد که عزت نفس یکی از مؤلفه‌های رسیدن به آرامش
روان است. ... اخلاقی تربیتی اسلام است که منجر به ارتقای سلامت معنوی کودکان
خواهد شد.

پرتال جامع علوم انسانی-مختار ملک پور

حوزه (های) تخصصی: اختلالات رفتار مخرب و کمبود توجه ... عنوان مقاله: اثربخشی
آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی ... روان شناختی و آموزشی خانواده
محور، بر سلامت روانی مادران دارای فرزند با نشانگان داون ... عنوان مقاله: بررسی باورهای
والدین در مورد فرزند پروری و مفهوم آنان از هوش کودکان با توجه به وضعیت تحصیلی
والدین.

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی بر سلامت روانی خانوادۀ ...

نقص ذهنی فرزند به عنوان منبع فشار روانی، سلامت روان خانواده را به خطر می‌اندازد و در
جنبه‌های ... اما در کنار آن میبایست مداخلات حمایتی را نیز مورد استفاده قرار داد. ... دادند
که با استفاده از آموزش خانواده می‌توان سلامت روان والدین دارای کودک ناتوان ذهنی را
ارتقاء داد. ... در تحقیقی دیگر ملک پور و پیام (1379) که به دنبال آموزش والدین بر
رفتار ...

مقاله درباره اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان عقل دانش مدار ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ - رﻓﺘـﺎري ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي در ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘـﺎري. ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي در. ﻣﻌﺮض ﻃﻼق.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ﮔﺎن .... ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان، ﻓﺮزﻧـﺪان. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ... ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. .... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آزﻣـﻮن .....
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ .1. ﻣــﻮﺛﻘﯽ،. ﻫﺎﯾــﺪه (. 1380. ) روان. ﺷﻨﺎﺳــﯽ. ﺑــ.
ﺎزي.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله .... OL25-
اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی
.... و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر
دوره ..... بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش
آموزان.

ﻫﺎي ﻣﺤﻮر ﻣﺎدران ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ دﻟ

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري را در ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎك و. اﺳﺘﻔﺎده. ي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ....
2012. و اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري. (. ﺟﻬﺎن. ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،. )2013. و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ. روان ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﭘﺰﺷﻜﻲ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﺎدران. ﺑﺮ. ﻛﺎﻫﺶ. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ. ﻓﺮزﻧﺪان
آﻧﻬﺎ. ﺑﻮد . روش. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ..... ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدك اﺳﺖ در ارﺗﻘﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ و
اﻣﻨﻴﺖ.

قانون جزايي و انتظارات عمومي

دانلودمبانی کمپرسور صنعتی

346 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی بیماری و مضرات سیگار کشیدن - 12 صفحه فایل ورد

قانون جزايي و انتظارات عمومي

طرح توجیهی تولید دکل ها و پایه های کامپوزیتی

بازکردن پترن سامسونگ G532F توسط ادین بدون حذف اطلاعات

جزوه درس مهندسی دریایی - سیستم های هیدرولیک

دانلود گزارش تخصصی با موضوع نقش وتاثیرآزمایشگاه دررشد وپرورش خلاقیت دانش آموزان

دانلود پاورپوینت پانسمان و بانداژ

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان