دانلود فایل


علم حقوق (word) 45 صفحه - دانلود فایلدانلود فایل علم حقوق

دانلود فایل علم حقوق (word) 45 صفحه محتویات
قواعد حقوق

مبناي حقوق
مكتب حقوق طبيعي يا فطري
مكتب هاي تحققي
هدف قواعد حقوق
الف: نظريه ي حقوق فردي يا اصالت فرد
مفهوم عدالت
انتقاد
ب: نظريه ي حقوق اجتماعي و دولتي
مبنا
مفهوم عدالت
انتقاد
حقوق و دولت


معناي خاص و عام دولت


شخصيت حقوقي دولت
حاكميت دولت

دولت و اخلاق و مذهب


دولت و حقوق

اوصاف قواعد حقوقي

تعداد اوصاف قواعد حقوقي

تعريف قاعده ي حقوقي
رابطه ي حقوق با ساير قواعد اجتماعي
حقوق و اخلاق

حقوق و مذهب
حقوق و عدالت
حقوق علم است يا هنر؟
علم حقوق و فن حقوق
روشهاي تحقيق در علم حقوق
الف: روش قانونگذاري
ب: روش دادرسي
ج: روش تعليم
رابطه ي حقوق با ساير علوم
رابطه ي حقوق و جامعه شناسي
رابطه ي حقوق و اقتصاد سياسي
رابطه ي حقوق و علوم سياسي
رابطه ي حقوق و علوم طبيعي و رياضي
گفتار اول: حقوق عمومي و خصوصي
معيارهاي شخصي و سازماني
فايده ي تشخيص حقوق عمومي از خصوصي
شعبه هاي حقوق خصوصي
حقوق مدني

حقوق تجارت
حقوق دريايي و هوايي
حقوق اساسي
حقوق اداري
حقوق ماليه
حقوق جزا
حقوق كار
آيين دادرسي مدني
حقوق داخلي يا ملي
حقوق خارجي يا بين المللي
حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل خصوصي
حقوق جزاي بين الملل
منابع حقوق
معناي عام و خاص قانون
طبقه بندي قوانين
الف: قانون اساسي
ب: قوانين عادي
نتايج همه پرسي
عهدنامه هاي بين المللي
حدود صلاحيت قوه ي مجريه
حدود صلاحيت قوه ي مجريه
مراحل وضع قانون
الف: تصويب و امضاي قانون
ب: انتشار قانون
ج: مهلت اجراي قانون
1- ارزيابي و اجراي قوانين
ايراد به شرايط تصويب قانون
اعتبار عهدنامه ها
اعتبار احكام و نظامنامه هاي دولتي
2- اجراي قوانين در دادگاه
ممنوع بودن قضات از دادن حكم كلي
قوانين ماهوي و شكلي
نتايج اين اقتدارقوانين امري و تكميلي
و . . .
قسمتی از متن
بخش اول: قواعد حقوق

مبناي حقوق

بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي شود و ايجاد الزام مي كند. حال اين سوال مطرح مي شود كه چه نيرويي باعث وادار كردن ما به اطاعت از حقوق مي شود؟ پاسخ هر چه باشد همان مبناي حقوق ناميده مي شود.

چون انسان اجتماعي است بايد براي حفظ اجتماع خود قواعدي وضع كند لذا حقوق با تشكيل دولت رابطه ي تنگاتنگ دارد و هدف اصلي حقوق ايجاد نظم براي همزيستي مي باشد.

سوال: آيا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حكومت است يا بايد متكي بر عدالت و انصاف باشد؟ برخي گفته اند: مبناي اصلي حقوق عدالت است يعني قاعده اي بعنوان حقوق قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي، حافظ عدالت نيز باشد؛ زيرا اگر غير اين باشد شايد انسانها به ظاهر از آن تبعيت كنند ولي در وجدان خود، خويشتن را مكلف را مكلف به رعايت آن نمي دانند؛ چرا كه انسان به حكم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستري است.

عده اي ديگر معتقدند: مبناي حقوق قدرت حكومت است. معتقدند طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوقي مي كنند و اصول حقوقي چون به اراده ي دولتها متكي مي باشند قابل احترام هستند.

به مكتب و روشي كه دسته ي اول بدان معتقدند، مكتب حقوق فطري يا طبيعي گفته مي شود و به روش دسته ي دوم مكتب تحققي مي گويند.

مكتب حقوق طبيعي يا فطري

حقوق فطري قواعد ثابتي است كه از اراده ي حكومت برتر است و هدف نهايي انسان است و قانونگذار بايد آنها را پيدا كندو سرمشق خود قرار دهد.

در مذهب مسيحيت منبع حقوق فطري را اراده ي خداوند دانسته اند و هدف حقوق را هم اقامه ي عدل و مهرباني مي دانند زيرا عقل هر بشري آنرا مي پذيرد و بدان حكم مي كند و تغيير زمان و مكان در اعتبار آن تاثير ندارد.

در مذهب اماميه از حقوق فطري به مستقلات عقلي تعبير كرده اند يعني اموري كه عقل انسان مستقل و جداي از احكام شرعي بر آن حكم مي كند مثل لزوم پرداخت دين و اداي امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفي چون منبع فيض فقط خداوند است امكان ندارد مطلبي را كه عقل قبيح مي داند شرع مجاز بشمارد و يا به كاري كه عقل آنرا نيكو و پسنديده مي داند حكم ندهد. نتيجه اينكه هر چه را عقل حكم كند شرع هم حكم مي كند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نيز فرمان مي دهد . بنابراين در اسلام هم قواعد فطري از منابع حقوق به شمار مي روند اما امتياز قواعد حقوقي و دليل اطاعت از آنها به دليل فطري يا بديهي بودن آنها نيست، بلكه به دليل وجود احكام شرع است. يعني حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان حكم را مي كند. لذا داوريهاي عقل اصلا نمي تواند برخلاف احكام شرع باشد و تنها براي تكميل و تفسير احكام شرع مورد استفاده قرار مي گيرد.

در سده هاي 17 و 18 ميلادي حقوق تقريبا ريشه ي مذهبي و الهي خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطري معرفي شد نه خداوند. و بيان شد كه حقوق هميشه لازمه ي شخصيت انسان است و هدف حقوق فطري در اين سده ها حمايت از حقوق فردي معرفي شد نه اطاعت از پروردگار و همچنين آزادي را مهمترين آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ايجاب كند بشر از آزادي خودش به نفع جامعه صرف نظر مي كند ولي اصل، آزادي فرد است. و بدين ترتيب حقوق فطري مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت كند و حداكثر آزادي را براي فرد به ارمغان آورد .

مفاهيم كنوني حقوق فطري بسيار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان براي كشف حقيقت به تجربه روي آورد و بشر بدنبال قوانين علي و معلولي روي آورد و در نتيجه توان عقل آدمي در استنباط قواعد حقوقي انكار شد. و چون نتيجه ي اين انكار اطاعت بي چون و چرا از حكومت ها بود لذا نويسندگان و فيلسوفان تعابير تازه اي از مفهوم حقوق طبيعي يا فطري مطرح كردند. گروهي آنرا منحصر به چند قاعده ي بديهي و مشخص مثل لزوم وفاي به عهد كردند. گروهي ديگر ثبات حقوق فطري را به كلي رها كردند و گفتند حقوق فطري هم تابع شرايط زمان و مكان است و در زمان و مكان تغيير مي كند. و گروه ديگر فطرت را تنها راه رسيدن به عدالت معرفي كردند.

مكتب هاي تحققي

مكتب هاي تحققي بر واقعيت هاي خارجي تكيه دارند كه به دو گروه اجتماعي و حقوقي تقسيم مي شوند. در مكتب تحققي اجتماعي مبناي قواعد حقوقي اراده ي عمومي و رويدادهاي اجتماعي است. آنها نيروي الزام كننده ي حقوق را قدرت دولت نمي دانند بلكه ناشي از احترامي مي دانند كه قواعد مزبور در جامعه پيدا كرده است. طرفداران اين مكتب به عرف خيلي اهميت مي دهند و آنرا در زمره ي قواعد حقوقي مي دانند.

اشكالي كه به نظريه ي مكتب تحقيق اجتماعي وارد است اين است كه وجدان عمومي يا عرف هاي اجتماعي نمي توانند پيشرفت كامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلكه براي حفظ نظم و استقرار عدالت بايد از نيروي حكومت استفاده كرد تا قواعد حقوقي جنبه ي اجباري و الزامي پيدا كنند.

اما در مكتب تحققي حقوقي منشا حقوق اراده ي مقامهاي صالح دولت و زمامداران است. به عبارتي، وضع كنندگان حقوق دولتها هستند. به همين دليل است كه در تمام جوامع كليه ي قواعدي كه دولتها وضع مي كنند قدرت الزامي دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراين وجدان عمومي اهميت دارد اما تا زماني كه دولتها از قاعده اي حمايت نكنند نبايد آنرا در شمار قواعد حقوقي محسوب كرد
نتيجه: مبناي مستقيم و واقعي حقوق

مبناي مستقيم حقوق اراده ي دولت است. يعني قواي مقننه در كل دنيا اقدام به وضع قواعد حقوقي مي كنند و همگان بايد از آنها اطاعت كنند. بديهي است كه آنچه قانونگذاران وضع مي كنند با قواعدي كه وجدان عمومي به دليل نفوذ مذهب يا اخلاق آنها را مي پذيرد تطابق ندارد. ولي بايد بين اخلاق و حقوق تفاوت قايل شويم. هدف اخلاق عدالت است ولي حقوق براي اينكه قدرت اجرايي داشته باشد نيازمند پشتوانه ي دولت است و دولتها هم گاهي بطور مستقيم وضع قاعده مي نمايند كه قانون ناميده مي شود و گاهي همان قواعدي را كه وجدان عمومي ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند مي شمار كه به آن عرف مي گويند. با اينكه همگان سعي در تحقق عدالت دارند ولي همين سعي و تلاش هم بايد در چارچوب قانون و اراده ي دولت ها باشد.

نكته

البته لزوم پشتيباني دولت از قواعد حقوقي به اين معنا نيست كه قانونگذار در وضع اين قواعد آزاد است. اين ظاهر كار است كه بگوييم دولت حقوق را به وجود مي آورد و از آن حمايت مي كند. توضيح اينكه حتي دولتها هم در تعيين قواعد حقوقي از برخي مسايل تعليم مي گيرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعي، وضع جغرافيايي و اقتصادي و تعاليم مذهبي. كه اين عوامل باعث ايجاد خلقياتي شده است كه قانونگذاران در ايجاد قواعد حقوقي از آنها الهام مي گيرند. به اينگونه مسايل نيروهاي سازنده ي حقوق گفته مي شود. ملاحظات سياسي نيز يكي از اين نيروها مي باشد به همين دليل طبقه ي حاكم گاهي قواعدي وضع مي كنند كه اخلاق آن را نمي پسندد ولي دولتها به دليل مسئوليتي كه دارند ناگزيرند دست به اجراي چنين اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقي براي قانونگذار بسيار مهم است. زيرا در ايجاد و چگونگي مفاد قواعد حقوقي بسيار موثر است. هر چند هدف كلي برقراري عدالت و تامين آسايش و نظم عمومي است. حال آيا منظور، آسايش فرد است يا آسايش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسيم شده اند: طرفداران حقوق فردي يا اصالت فرد و طرفداران حقوق اجتماعي يا اصالت اجتماعي .

الف: نظريه ي حقوق فردي يا اصالت فرد

براساس آن هدف قواعد حقوقي تامين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا اجتماع را توده اي از افراد مي دانند. ميگويند انسان آزاد به دنيا آمده و حق دارد آزادانه فعاليت كند و ايجاد قواعد حقوقي باعث مي شود هر شخص حقوق اشخاص ديگر را رعايت كند. معتقدند اشخاص تا اندازه اي از آزادي و حقوق خود مي گذرند كه براي تشكيل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظريه ي اصالت فرد عدالت به معناي تناسب سود و زيان ناشي از معاملات است. به عبارتي عدالت، عدالت معاوضي است يعني بدون توجه به لياقت و شايستگي افراد، دولت سعي مي كند كه بين اموالي كه مبادله مي شود تعادل برقرار كند. و ميگويند هر كس سود و زيان خويش را بهتر تشخيص مي دهد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتيجه:

وظيفه ي سياسي دولت بيش از هر چيز تامين آزادي افراد است. وظيفه ي اقتصادي اينكه دولت نبايد در امور اقتصادي دخالت كند زيرا هر كس منفعت خود را بهتر مي شناسد و قيمت ها را بايد قانون عرضه و تقاضا تعيين كند. وظيفه ي حقوقي اينكه اصل حاكميت اراده در تمام زمينه ها بايد محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده ي واقعي دو طرف است و حق مالكيت فردي بسيار محترم است و هر كس هر نوع تصرفي در ملك خود مي تواند داشته باشد.

انتقاد:

اين مكتب از لحاظ حمايت از آزادي فردي بسيار مفيد است و درست است كه نبايد حقوق فردي را يكسره فداي ترقي اجتماع كرد ولي اصل حاكميت اراده هنگامي تامين كننده ي عدالت است كه دو طرف قرارداد از نظر اقتصادي بطور نسبي برابر باشند. آزادي فعاليت اقتصادي باعث مي شود بزودي سرمايه داران بزرگ توليد و فروش را در انحصار خود بگيرند و در نتيجه نگراني در بين مردم رواج پيدا كند.

ب: نظريه ي حقوق اجتماعي و دولتي

مبنا:

قواعد حقوقي به اين دليل ضروري است كه نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسياري موارد حفظ منافع جمع با محدود كردن آزادي فردي ملازمه دارد. در اين نظريه وضع اشخاص بوسيله قوانين و عرف و عادت معين مي شود و جنبه ي امري و اجباري دارد.

مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها را نسبت به افراد معين سازد و عدالت عدالت توزيعي است يعني برخلاف عدالت معاوضي دولت بعنوان ذينفع در تقسيم ثروت بطور آمرانه دخالت مي كند ولي در عدالت معاوضي دولت موظف است حقوق افراد را تضمين كند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتي مردم بر طبق قوانين داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بي انتهاي دولت و ناچيز شمردن حقوق فردي خطرناك و زيان آور است و هميشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازيچه ي طبقه ي حاكم قرار گيرد و وقتي قانونگذاري در اختيار دولت قرار گيرد تضميني براي آسايش ملت وجود ندارد. در اين نظريه حق، موهبت الهي نيست بلكه يك امتياز است كه براي حفظ منافع عمومي به انسان داده شده است و ماده ي 132 قانون مدني مويد همين مطلب است. اين ماده مقرر مي دارد: كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت وي يا رفع ضرر باشد . لذا هيچ كس نمي تواند از حق خود به ضرر ديگري استفاده كند.

نتيجه:

بايد اذعان كرد كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد و هدف حقوق بايد حفظ شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع عمومي باشد و به همين جهت بايد پذيرفت كه حق با كساني است كه عدالت را ايجاد تعادل و توازن بين منافع فردي و اجتماعي دانسته اند.

حقوق و دولت

معناي خاص و عام دولت

در معناي خاص به مديران كشور گفته مي شود و سازمانهاي اداري و اجرايي را در بر مي گيرد كه هيات وزيران آنرا اداره مي كنند كه رياست آن با رييس جمهور است. در معناي عام مترادف با حكومت است و شامل كليه ي قواي سه گانه مي شود كه داراي يك صفت بارز به نام حاكميت و سلطه در روابط داخلي و بين المللي است.

شخصيت حقوقي دولت

دولت چه به معناي خاص و چه به معناي عام داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحيت هاي ويژه اي جدا و مستقل از اعضا و مديران آن است. شخصيت حقوقي در برابر شخصيت طبيعي يا حقيقي قرار دارد كه ويژه ي انسان است. منظور از شخصيت يعني اراده و توان تصميم گيري و اجرا. هر موجودي كه داراي شخصيت باشد صاحب حق و تكليف هم خواهد بود. تابعيت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون مي تواند قرار گيرد. ولي حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسي كه به منزله ي اساسنامه ي دولت است حقوق و تكاليف و صلاحيت دولت را مشخص كرده است. همچنين مواد 588 تا 591 قانون تجارت مويد شخصيت حقوقي دولت مي باشد.

ماده ي 588: شخص حقوقي مي تواند داراي كليه ي حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك . ماده ي 589: تصميمات شخص حقوقي به وسيله ي مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود . ماده 590: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره ي شخص حقوقي در آنجاست . ماده ي 591: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است .

حاكميت دولت

در هر كشور حرف آخر را دولت مي زند. همين سلطه ي نهايي را كه همراه با صلاحيت در تمام زمينه ها باشد حاكميت مي گويند. هر نهادي كه نتواند چنين سلطه اي داشته باشد دولت نيست. سوالي كه مطرح مي شود اين است آيا داشتن حاكميت كافي است يا بايد مشروعيت هم داشته باشد؟ پاسخ اين است كه حاكميت بايد لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا بتوان به گونه اي در برابر آن مقاومت كرد. آزادي خواهان معتقدند حاكميت از آن ملت است و دولت نماينده و كارگزار ملت است. دولتهاي مذهبي حاكميت را از آن خداوند مي دانند كه به ملت واگذار شده است. اصل 56 قانون اساسي در تاييد اين مطلب مقرر مي دارد: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول قانون اساسي مي آيد اعمال مي كند . بنابراين، در هر دو نظريه، حاكميت به ملت باز مي گردد ولي در حكومت هاي مذهبي چون ملت نيز حاكميت را از خداوند مي گيرد در اجرا و اعمال آن محدود به فرامين پروردگار است و نمي تواند از آن تجاوز كند.

برخي حاكميت ملي را خطرناك شمرده اند زيرا از اينكه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند بايد مفهوم دولت خدمتگزار جانشين دولت حاكم گردد. زيرا دولت خدمتگزار خود را مسئول مي بيند اما از دولت حاكم و برتري طلب انتظاري جز فرماندهي نمي رود.

حق اين است كه يكسري اصول عالي و محترم، حاكميت دولتها را مقيد و محدود كند مثل اصول مذهبي، اخلاقي، فطري، بشري و... و دنيا نيز بدين سمت پيش مي رود كه اخلاق جهاني به هيچ دولتي اجازه نمي دهد كه در پناه حاكميت بر انسان ستم كند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقيد به اخلاق و مذهب مي باشند مثل حكومت هاي اسلامي يا مسيحي. اصل 4 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد: كليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است . گروه دوم در كنار اخلاق يا مذهب هستند يعني فقط با رعايت قواعد ويژه اي به اداره ي كشور مي پردازند و از جريانات اعتقادي مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهاي حاكم بر اخلاق هستند يعني هر چه را حكومت اراده كند اخلاقي است و هر چه را اراده كند غير اخلاقي.

دولت و حقوق

دولت مفهومي حقوقي است. از طرفي دولت بر حقوق تكيه دارد و حقوق وظايف آن را تعيين مي كند و از طرفي مبناي مستقيم حقوق دولت است و منبع آفرينش قواعد حقوقي است. سخن حق آنست كه حقوق حاكم بر دولت است و حقوق شيوه ي استفاده از حق را بيان مي كند و دولتها حق تجاوز از قوانين اساسي را ندارند و بايد به قواعدي كه خود وضع مي كنند پايبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقي

تعداد اوصاف قواعد حقوقي

1. الزامي بودن قواعد حقوقي: براي اينكه حقوق به هدف خود يعني استقرار نظم و عدالت برسد بايد قواعد آن اجباري باشد. قانوني كه همراه با تكليف و اجبار نباشد، جنبه ي حقوقي ندارد. البته نحوه ي اجبار و الزام داراي شدت و ضعف است. گروهي از قواعد حقوقي امري هستند يعني بطور مطلق الزامي هستند و در اختيار و اراده ي افراد نيست ولي گروهي از قواعد در صورتي اعمال مي شوند كه اشخاص در قراردادهاي خصوصي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند كه به اين دسته قواعد تكميلي يا تفسيري مي گويند.

با اين حال نمي توان الزام آور بودن را معيار تشخيص و داوري بين قواعد اخلاقي، مذهبي و حقوقي قرار داد. به عبارتي الزام آور بودن خاص قواعد حقوقي نيست بلكه ساير قواعد هم ممكن است داراي الزام باشند.

2. قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراست: قاعده اي كه اجراي آن را دولت تضمين نكرده باشد، قاعده ي حقوقي نيست. زيرا در غير اينصورت هر كسي مي تواند نقض تعهد و تكليف نمايد و نظم جامعه به هم مي خورد. البته چون در برخي موارد ضمانت اجراها ناقص مي باشند برخي ادعا كرده اند كه ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقي نيست. مثلا تكاليفي كه قانون اساسي براي قوه ي مجريه مقرر كرده است داراي ضمانت اجراي مستقيم و موثر نيست. هر چند برخي گفته اند مسئوليت سياسي ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب مي شود.

وسايل اجبار قواعد حقوقي متفاوت است. رايج ترين و ساده ترين آنها مجازات است. مجازت ممكن است بدني باشد مثل اعدام، حبس و... ممكن است مالي باشد مثل غرامت، مصادره و... گاهي قاعده ي حقوقي به وسيله ي قواي عمومي اجرا مي شود مثل خلع يد از دست غاصب كه ملك ديگري را بطور غير قانوني تصرف كرده است. گاهي اجبار اشخاص از طريق باطل كردن عمل حقوقي آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقي كه در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهي اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعيين مي شود مثل كسي كه به ديگري ضرر وارد كرده باشد مسئوليت جبران خسارات وارده را دارد.

3. كلي بودن قواعد حقوقي: يعني اينكه قواعد حقوقي بايد به گونه اي وضع شوند كه فقط نسبت به افراد خاصي اعمال نشود بلكه نسبت به هر شخصي كه در موقعيت مزبور قرار گيرد اعمال شود. بنابراين براي اينكه حقوق به هدف خود برسد نبايد مقيد به شخص معين باشد. به عبارتي قانونگذار بايد قواعد را نوعي وضع كند نه شخصي . چرا كه قانون جنبه ي عمومي دارد. از ماده ي 1 قانون مدني كه اجراي قانون را موكول به انتشار در روزنامه ي رسمي كرده است و اصل 20 قانون اساسي كه همه ي مردم را در مقابل قانون مساوي دانسته است مطلب فوق بدست مي آيد.

4. حقوق نظامي اجتماعي است: يعني هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است. حقوق خصوصيات فردي انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخي موارد هم كه به اخلاق انسان پرداخته است به دليل اين است كه اخلاق مزبور در رفتار اجتماعي بسيار موثر بوده است مثل حسن نيست افراد.
علم حقوق


حقوق چیست


رشته حقوق


انواع قانونات


تعریف قاعده‌ی حقوقی


روشهای تحقیق در علم حقوق


علم حقوق و فن حقوق


حقوق و عدالت


حقوق و اخلاق


رابطه‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه درس روش های ارزشیابی آموزشی برای دانشجویان رشته علوم تربیتی

جزوه درس آموزش بزرگسالان فرمت جزوه :word تعداد صفحات:38 صفحه حجم ... آموزشی
برای دانشجویان رشته علوم تربیتی فرمت فایل: word تعداد صفحات : 45 صفحه
اندازه ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

23 آگوست 2017 ... مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص فرمت فایل word و قابل ویرایش و ....
جزوه ، مقاله و کتب حقوقی - حقوق ورزش - جزوه ،کتب و مقاله تخصصی در حوزه علم حقوق
. ... پورتال-سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان-صفحه اصلی/قانون .

86 درصدی اعضای هیأت علمی - سیستم مدیریت محتوا

ماهنامه صنفی و فرهنگی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی. سال اول شماره
7 خرداد 48 1395 صفحه. با محبوبه خوشدل .... گفت: حقوق کارکنان دانشگاه در حال
حاضر نسبت به. مهر 92 حدود .... با کاهش ساعت کاری به مدت 45 دقیقه، هم در. مصرف حامل
های ...

دانلود رايگان پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی شما می ...
نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ی حقوق و علوم
...

هیات ممیزه - دانشگاه شهرکرد

صفحه خانگی: https://www.sku.ac.ir/~shiran. پست الکترونیک: beshiran45@gmail
.com. سرپرست دبیرخانه هیات ممیزه: دکتر محسن بت شکنان دهکردی.

تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، ... مقاله 5،
دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 93-114 XML ... Therefore, the word “illicit” here,
pertains to acting against determined rules and regulation for the perpetrator. ...
تحصیل مال از طریق نامشروع»، فصلنامه علمی- ترویجی کارآگاه، دوره دوم، شماره 23.

برق و الکترونیک – فروشگاه امپراطور فایل

پروژه کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف در 79 صفحه ورد قابل ویرایش.
ادامه نوشته ... آنچه كه از برق باید بدانیم در 45 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc.

شناسنامه علــمی- پــژوهـشی سال اول، شماره 1 - مجمع تشخیص مصلحت نظام

براي تایپ مقاله به زبان فارسي، از نرم افزار2003 MS-Word و یا باالتر و با فونت.
به صورت ... الگوی نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و
صفحه آن است،. به عنوان مثال)امانی، 178 :2009,Hutchinson( .)45 :1390(. .6. الگوی
نقل ..... و فرامرزي، مالحظات سیاسي، و بر مبناي حفظ حقوق ملت و منافع ملي اتخاذ مي
شوند.

پانورامیکس – برگه 10 – همکاری در فروش فایل

گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی علوم تجربی. 45 ... صفحه فرمت :word این
گزارش تخصصی از آموزگار دوم ابتدایی راجع به درس علوم ... 45 دقیقه ago علوم
انسانی 0.

کارگاه آموزش word حرفه ای - پژوهشکده حکمت

6 ژوئن 2017 ... کارگاه آموزش word حرفه ای روز چهارشنبه 17 خرداد ساعت 13:45 الی 15:45 در سالن
جلسات پژوهشکده برگزار خواهد شد.

کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق - تحقیق آماده

کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق. انسانی, حقوقتعداد صفحه: 45 قالب: word.
ارتکاب جرایم شدید، نه تنها نظم عمومی کشوری خاص که درگیر این جرم است مختل می ...

علم حقوق (word) 45 صفحه - دانلود رایگان

دانلود رایگان علم حقوق (word) 45 صفحه محتویات قواعد حقوق مبناي حقوق مكتب حقوق
طبيعي يا فطري مكتب هاي تحققي هدف قواعد حقوق الف: نظريه ي حقوق فردي يا ...

شماره 1 مجله دانش و پژوهش حقوق - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

10 دسامبر 2014 ... ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. : 3331216. -0611. ﻧﻤﺎﺑﺮ ... word 2003,
2007 ... ﺻﻔﺤﻪ. A4. ﺗﺠﺎوز. ﻧﮑﻨﺪ، در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳ. ﯽ دی آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد . - 2 ...... 45
. در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻒ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ آرای ...

دانلود رایگان مقاله در مورد اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

17 آگوست 2017 ... اﺷﺘﺒﺎه در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد .... حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2 ، سال1349; اشتباه در خود موضوع معامله در . .... 45,
تاثیر اکراه در عقود بعنوان یکی از عیوب اراده هم در عقود انتفاعی و هم در .... ۲۲ آذر ۱۳۹۰
- صفحه اصلی مقالات حقوقی مقالات حقوق مدنی تطبیق اصل آزادی قرارداد با .

قرارداد عملیات اجرایی - پورتال دانشگاه پیام نور بهبهان

صفحه صورتجلسه دفاع از پایان نامه که در جلسه دفاع توسط هيات داوران به ... پیوست
شماره 6 ( گواهی اصالت ، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر ) . .... 2 (25)، 45-30 . ... گروه
آموزشی مرکز مربوطه ، یک نسخه به گروه علمی سازمان مرکزی و CD با فرمت Pdf و word
به ...

علم حقوق (word) 45 صفحه - تحقیق 3

عنوان تحقیق:مقدمه علم حقوق قالب بندی:word تعداد صفحات:۴۵ محتویات قواعد حقوق
مبناي حقوق مكتب حقوق طبيعي يا فطري مكتب‌هاي تحققي هدف قواعد حقوق الف: نظريه‌ي
...

(word) 45 صفحه - فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و ...

عنوان تحقیق:مقدمه علم حقوق. قالب بندی:word. تعداد صفحات:45. محتویات. قواعد حقوق
مبناي حقوق. مكتب حقوق طبيعي يا فطري. مكتب‌هاي تحققي. هدف قواعد حقوق.

جزوات و مقالات حقوقی قلم قانون - 45 ... نمونه فرم های آماده شکوائیه ...

جزوات و مقالات حقوقی قلم قانون - 45 ... نمونه فرم های آماده شکوائیه (موضوعات کیفری)
با فرمت Word - "بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است و سعی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی

تحقیق-علم-اخلاق دانلود تحقیق با موضوع علم اخلاق، در قابل word و در 10 صفحه،
قابل ویرایش، شامل اخلاق در لغت و اصطلاح، ملكه، فضيلت و رذيلت، تعريف علم اخلاق،
...

بایگانی‌ها فقه و حقوق اسلامي - ایران فایل

آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ در word. ژوئن 17 ... توسعه اندیشه های شهید
مطهری در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...] ...

(word) 45 صفحه - فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و ...

عنوان تحقیق:مقدمه علم حقوق. قالب بندی:word. تعداد صفحات:45. محتویات. قواعد حقوق
مبناي حقوق. مكتب حقوق طبيعي يا فطري. مكتب‌هاي تحققي. هدف قواعد حقوق.

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی|راهنمای دریافت گواهینامه مقالات

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی. مراحل دریافت ... رجوع به منوی افقی همایش در
صفحه اصلی گزینه دریافت فرم گواهینامه مقالات 12. ... فرم دریافت گواهینامه word.

دانشكده علوم گردشگري-دانشگاه علم و فرهنگ-

صفحه تعهدنامه (حق مالكيت مادي و معنوي پايان‌نامه/ رساله دانشجويان دانشگاه علم و
فرهنگ كه ... Word و Pdf (حتما بصورت يك فايل پيوسته) را تحويل كتابخانه مركزي
نماييد. ..... كليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات و نوآوري‌هاي ناشي از
تحقيق ...

راهنمای تدوین پایان نامه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-4- صفحه مشخصات پایان‌نامه به زبان فارسی. ..... مالکیت حقوق معنوی ذکرشده در این
پایان‌نامه، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. در صورت هرگونه توافق .... 45 ...

سومین فراخوان آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم ...

سومین آزمون کارشناسی ارشد، جمعه 10 شهریور 1391 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزار خواهد شد. ... فرم شماره 2- رزومه داوطلبان غیر هیات علمی - word(قابل دانلود).

راهنمای ارسال مقاله - فارسی

صفحه اصلیبرای نویسندگانراهنمای ارسال مقاله ... 7- مسئولیت صحت و سقم مطالب
مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده ... با فاصله
تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های
بالاتر ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی

15 آگوست 2017 ... 45. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله ISI حقوق مالکیت
فکری می . ... مقاله حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری - مرجع علوم مدیریت . .... حمایت
از حقوق مایملک معنوی Word Intellectual Property Organization .

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word) - دانلود کامل

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت
فایل ... بوده‌اند (45/27% ) و تعداد 35 نفر نيز وضعيت استخدام آنان گزارش نشده است.

دانلود رایگان تحقیق در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی

15 آگوست 2017 ... 45. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله ISI حقوق مالکیت
فکری می . ... مقاله حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری - مرجع علوم مدیریت . .... حمایت
از حقوق مایملک معنوی Word Intellectual Property Organization .

فرم ها و آئین نامه های آموزشی :: :: دستورالعمل نحوه تدوین، تنظیم و ...

29 مه 2010 ... صفحه اصلی نقشه سایت ورود کاربران پیوندهای مفید تماس با ما ... 126/446 KB,
دستورالعمل نحوه تدوین، تنظیم و تکثیر پایان نامه (WORD).

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی|راهنمای دریافت گواهینامه مقالات

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی. مراحل دریافت ... رجوع به منوی افقی همایش در
صفحه اصلی گزینه دریافت فرم گواهینامه مقالات 12. ... فرم دریافت گواهینامه word.

تحقیق در زمینه حقوق - پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان

تحقیق های حقوق پورتال پویان به صورت فایل Word، فایل پاورپوینت، فایل PDF
یا ... رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر ، 45 صفحه، 89 کیلو ...

علم حقوق (word) 45 صفحه - پی سی دانلود

6 آگوست 2017 ... علم حقوق,حقوق چیست,رشته حقوق,انواع قانونات,تعریف قاعده‌ی حقوقی,روشهای تحقیق
در علم حقوق,علم حقوق و فن حقوق,حقوق و عدالت,حقوق و اخلاق,رابطه‌ و ...

دانلود تحقیق شورای امنیت UNSC - فروش فایل

5 روز پیش ... دانلود تحقیق شورای امنیت UNSC دسته بندی : حقوق فرمت فایل: ورد ( قابلیت ...
تحقیق در مورد شورای امنیت (UNSC)، در قالب word و در 45 صفحه، قابل . ... دسته
بندی: علوم انسانی» علوم سیاسی دانلود تحقیق در مورد شورای امنیت ...

قرارداد عملیات اجرایی - پورتال دانشگاه پیام نور بهبهان

صفحه صورتجلسه دفاع از پایان نامه که در جلسه دفاع توسط هيات داوران به ... پیوست
شماره 6 ( گواهی اصالت ، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر ) . .... 2 (25)، 45-30 . ... گروه
آموزشی مرکز مربوطه ، یک نسخه به گروه علمی سازمان مرکزی و CD با فرمت Pdf و word
به ...

تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، ... مقاله 5،
دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 93-114 XML ... Therefore, the word “illicit” here,
pertains to acting against determined rules and regulation for the perpetrator. ...
تحصیل مال از طریق نامشروع»، فصلنامه علمی- ترویجی کارآگاه، دوره دوم، شماره 23.

دانلود پروژه – دانلود مقاله و پروژه

تحقیق روانشناسی تربیتی کودکروانشناسی تربیتی کودک نوع فایل : Word
تعداد ... پروژه دانشگاهی, حقوق و فقه, دانشگاهی ... پروژه و تحقیق استانداردهای
پایپینگ و قوانین پروژه و تحقیق استانداردهای پایپینگ و قوانین آن- در 45 صفحه-
docxمحصولاتي كه ... پروژه و تحقیق-علم ربات و رباتيك- در 50 صفحه-docxاین
تحقیق در مورد علم ...

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

رشته حـــقــــوق ( کلیک کنید ) .... فـرمت ترجمه : word ... تعداد صفحات ترجمه : 17
صفحه ... تعداد صفحات ترجمه : 22 صفحه .... تعداد صفحات ترجمه : 45 صفحه

کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق - تحقیق آماده

کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق. انسانی, حقوقتعداد صفحه: 45 قالب: word.
ارتکاب جرایم شدید، نه تنها نظم عمومی کشوری خاص که درگیر این جرم است مختل می ...

کارت ویزیت برای آموزشگاه زبان

دانلود تحقیق برخورد امیرالمومنین (ع) با مخالفان خود

دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

تحقیق درمورد كل دانش آموزان اندازه گيري جامعه و نمونه دبيرستان شهيد رجايي در شيفت صبح

مقاله درباره تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث ضرب دو عدد دو رقمی - 16 اسلاید

دانلود اخبار بی بی سی با متن انگلیسی و ترجمه فارسی (محصول شماره 10)

شیت لایه باز مجتمع چند منظوره توریستی

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

اصطلاحات رایج در درک فیلم‌های زبان انگلیسی _ بخش اول