دانلود رایگان


تحقیق درباره خیانت در امانت - دانلود رایگاندانلود رایگان ازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب

دانلود رایگان تحقیق درباره خیانت در امانت تعداد صفحه: 62
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایشفهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : کلیات

فصل اول : معنای لغوی خیانت
معنای اصطلاحی خیانت
فصل دوم :بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی
الف – امانتهای فردی:
امانتهای مادی:
ب) امانتهای معنوی :
منظور از امانت الهی :
چگونگی عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین
خیانت در امانت؟!
فرمان‏ها و هشدارهای الهی
گرامیداشت مقام والای امانت
انسان‏های تربیت نایافته
فصل سوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت
فصل چهارم : صور خاص جرم خیانت در امانت
1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
2) عمل مادی (فیزیکی)
3) سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر
الف) سوءنیت عام:
ب) سوء نیت خاص:
4) خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
برای تحقق جرم موضوع این ماده :

بخش دوم : بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت

فصل اول :وجود رابطه حقوقی امانت اور
گفتار اول :
گفتار دوم
الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور
ب) ایجاد رابطه امانی عرفی
ج) ایجاد رابطه امانت آور قضائی
د) ایجاد رابطه حقوقی امانت آور قهری
فصل دوم : موضوع جرم خیانت درامانت
موضوع جرم خیانت در امانت را از چند لحاظ می توان مورد بررسی قرار داد:
گفتار اول) منقول بودن یا غیر منقول بودن :
گفتار دوم ) ارزش اقتصادی موضوع جرم خیانت در امانت:
گفتار سوم موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد :
فصل سوم : تعلق مال مورد امانت به دیگری
فصل چهارم :عدم استرداد مورد امانت از ناحیه امین
فصل پنجم: مصادیق فعل مجرمانه جرم خیانت در امانت
1- تصاحب
به طور کلی برای تحقق تصاحب نکات ذیل قابل بررسی است :
3- مفقود کردن
4 استعمال

بخش سوم : عنصر قانونی و روانی(معنوی) جرم خیانت در امانت

فصل اول :غنصر قانونی جرم خیانت در امانت
گفتار اول : جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
گفتار دوم : جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
فصل دوم : عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

نتیجه گیری
منابع و ماخذ


مقدمه
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و... ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است. به طوری که در اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم، آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.
حقوقدانان دسته بندی های مختلفی در مورد اجزای تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ارائه داده اند. مثلا برخی از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی عنصر مادی جرم خیانت در امانت را در دو بخش رفتار مادی فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم بررسی نموده اند. ولی در این تحقیق دسته بندی که ارائه شده مفصل تر بوده و سعی شده که جرم خیانت در امانت را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهد. ( منظور از جامع و مانع بودن این است که دسته بندی ارائه شده همه مصادیق و اوضاع و احوال عنصرمادی این جرم را دربر بگیرد و مانع ورود اغیار گردد.)
این تحقیق جرم خیانت در امانت را در 3 بخش مورد بررسی قرار می دهد:
بخش اول : بررسی کلیات جرم خیانت در امانت
بخش دوم : عنصر مادی جرم خیانت در امانت
بخش سوم : عنصر روانی و قانونی جرم خیانت در امانت
سؤالاتی که در فصول مختلف این تحقیق سعی شده که به آنها پاسخی مناسب داده شود به شرح ذیل می باشد:
1) اگر امین فوت کند و ورثه وی مال مورد امانت را به ضرر مالک تصرف نمایند، آیا جرم خیانت درامانت از ناحیه ورثه قابل تصور می باشد؟
2) اگر مالک فوت کند و یا مال را به دیگری منتقل کند و امین مال مورد امانت را تصرف کند جرم خیانت در امانت قابل تصور است؟
3) جرم خیانت در امانت در مال مشاع توسط احد شرکا قابل ارتکاب می باشد؟
4) اگر سارق یا غاصب مالی را به امین پسپارد و امین مال را تصاحب کند و از استرداد خودداری نماید آیا خیانت در امانت کرده است؟
5) آیا در عقد وکالت اموالی را که در نتیجه اجرای مورد وکالت تحصیل می شود جنبه امانی دارد؟
6) در عقد بیع با فرض تصرف مشتری در مبیع قبل از پرداخت ثمن آیا خیانت در امانت مصداق دارد؟
7) آیا امین در اثر فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال مورد امانت خودداری کند خائن محسوب می شود؟
8) آیا تقاص نسبت به مورد امانت از ناحیه امین خیانت تلقی می شود؟
9) اگر مال مورد امانت در اثر قوای قهریه از بین برود مسئولیت امین چگونه است؟
روش تهیه این تحقیق به صورت مطالعه در کتب مقالات و سایتهای اینترنتی می باشد. و به علت کمبود وقت و پراکندگی مرتکبین به جرم خیانت در امانت و عدم همکاری بعضی از مراجع ذی صلاح از مطالعه آماری و میدانی خودداری شده و تنها به روش مطالعه در کتب و مقالات اکتفا شده است.


بخش اول : کلیات
فصل اول : معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم مقایس اللغه چنین آمده است. یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون (امن) و (ایمان) مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می رود که به امانت نهاده شده اند.[1]
معنای اصطلاحی خیانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.
فصل دوم :بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی
امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:
الف امانتهای فردی:
امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود
امانتهای مادی:
امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به امانتهای شرعی و امانتهای مالکی و بر اساس تقسیم حقوقدانان به امانتهای قانونی و امانتهای قراردادی تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می گیرد این امانتها سه فرض دارد:
1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک امانت گذار است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و …
2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت امانت دار است مانند عاریه و قرض…
3 - امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.
همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است.[2]
ب) امانتهای معنوی :
امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می شود:
1 - جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می فرماید: انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.
2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.
منظور از امانت الهی :
در این‏که منظور از این امانت که بر آسمان‏ها و زمین عرضه گردید چیست، دیدگاه‏ها یکسان نیست: به باور برخی، منظور، از این امانت، فرمان‏ها و هشدارهای خداست که مردم را به انجام آن‏ها فرمان داده و به دوری جُستن از کارهای ناپسند و ظالمانه هشدار می‏دهد.
به باور برخی دیگر، منظور مقرّرات و واجباتی است که خدا انجام آن‏ها را بر بندگان لازم شمرده است.
اما عده‏ای دیگر چنین نظر دارند که منظورْ امانت‏های مردم و وفای به عهدها و پیمان‏هاست و نخستین امانت در تاریخ فرزندان انسان این بود که آدم، خاندان خویش را به هنگام حرکت به سوی مکه، نزد پسرش قابیل به امانت سپرد و او نیز به امانت پدر خیانت کرد و خون فرزند او هابیل را بر زمین ریخت.
چگونگی عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین
در این مورد نیز دیدگاه‏ها متفاوت است:
به باور پاره‏ای، منظور از عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین، عرضه داشتن آن به آسمانیان و زمینیان است.
و منظور از عرضه، روشنگریِ این نکته است که رعایت امانت، لازم و ضروری و خیانت در امانت و تباه ساختن آن و نیز ترک فرایض و فرمان‏های خدا، گناه بزرگی است.
با این بیان، خدا مسؤولیت بزرگ امانت و امانت داری در مورد مقرّرات و قوانین خود را به فرشتگانِ آسمان‏ها و جنّیان و آدمیان که در زمین و کوه و دشت، بیان فرمود، که فرشتگان، از به دوش کشیدن بارِ گرانِ این امانت و امانت داری و نافرمانی خدا هراسیدند، اما انسان جرأت و جسارت نشان داد.
پس آسمانیان و زمینیان از به دوش کشیدن بار این امانت بزرگ سر باز زدند و حاضر نشدند که با پذیرش آن و آن گاه عدم رعایت مقرّرات امانت داری، و گناه و بیدادی که از این راه به بار خواهد آمد و عذابی که دامانشان را خواهد گرفت، همه را به دوش کشند، بنابراین از پذیرش مسؤولیّت آن هراسیدند.
ولی انسان، بارِ گرانِ این مسؤولیّت را به دوش کشید، راستی که او نسبت به خود به خاطر دست یازیدن به گناه، و به اهمیت این امانت و امانت داری، بسیار ناآگاه است.
برخی گفته‏اند: منظور از نادانی انسان، آگاهی او به حسّاسیّت و اهمیّت امانت است و نیز این حقیقت که خیانت به آن، انسان را در خور کیفر و عذاب خدا می‏سازد. آن گاه در این مورد می‏افزاید: تفسیرِ درست آیه شریفه همان است که بگوئیم خدا امانت را به اهل آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها عرضه داشت نه به خودِ آن‏ها، چرا که کوه و دشت و آسمان و زمین و یا حشرات و حیوانات، نه دارای خِرد و شعور و قدرت انتخاب و گزینش‏اند و نه مسؤولیّت و تکلیف؛ و به دوش کشیدن بار امانت نیز به مفهوم عدم رعایت مقرّرات امانت داری است؟ چرا که اصل امانت پذیری و امانت داری را فرشتگان نیز پذیرفته و برای رعایت آن قیام کرده‏اند.
خیانت در امانت؟!
دیگران گفته ‏اند: هر کس به امانت خیانت ورزَد، به این معناست که آن را پذیرفته و بار آن را به دوش کشیده است کسی که بار امانت را برندارد، به این مفهوم است که آن را به صاحب امانت داده است و هر کس به گناهی دست یازد، در حقیقت بارِ آن گناه را به دوش کشیده است.
قرآن در این مورد می‏فرماید: وَ لْیَحْمِلْنَ اَثقالَهُم و اَثْقالاً مَعَ اَثقالِهِم؛ و بی‏گمان، آنان بارهای گرانِ گناهانِ خود و بارهای گرانِ گناهان دیگر را با بارهای گرانِ گناهانِ خود بر خواهند گرفت.
با این بیان خدا، آگاهی می‏دهد که دست یازیدن به گناه و زشتی، به سانِ به دوش کشیدن بار آن گناه و بیداد است. این دیدگاه به باور ما نیز دیدگاه خوبی است، چرا که قرآن، روشنگری می‏کند که کفر گرایان و نفاق پیشگان، امانت را برداشتند که منظور، خیانتِ آنان به امانت و نافرمانی آنان از خداست.
پاره‏ای از دانشوران نیز، برداشتن امانت را، خیانت در آن تفسیر کرده و می‏گویند: هنگامی که تو هماره امانتی را به صاحب آن بازگشت می‏دهی و به امانتِ دیگری خیانت می‏کنی، دَر حقیقت به امانت‏ها ناسپاسی کرده‏ای.
گر چه پاره‏ای در این سخن، حمل امانت را، به مفهوم خیانت در امانت گرفته‏اند؛ اما به باور من از این سخن، این مطلب دریافت نمی‏گردد، چرا که ممکن است منظور، قبول امانت باشد که شاعر، آن را در برابر ادای امانت قرار داده است و می‏گوید: هنگامی که تو هماره امانتی را به صاحبِ آن باز گردانی امانت دیگری را بپذیری، در آن صورت خود را به امانت داری و پذیرش و رعایت و ادای امانت مشغول ساخته‏ای و این، کاری سنگین و مسؤولیتی گران است.
فرمان‏ها و هشدارهای الهی
به باور عده‏ای دیگر، واژه عَرضه در آیه شریفه به مفهوم سنجش و مقایسه است و امانت عبارت از فرمان‏ها و هشدارهای خداست که درباره رعایت آن‏ها از بندگان پیمان گرفته و پیام و پیام رسان در این مورد فرستاده است.
با این بیان، منظور این است که: این امانت در چنان موقعیت والا و مقام پر فراز و پر شکوهی است که اگر با توانایی آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها نیز مقایسه و موازنه گردد، از آن‏ها سنگین‏تر و گران‏تر است و آن‏ها با زبان حال، ناتوانی خود را از پذیرش این بار گران و این امانت بزرگ اعلام می‏دارند و از برداشتن آن می‏ترسند.
سپس می‏افزاید: اما انسان همین امانت گران و پر شکوه را که فراتر از توانایی و کشش آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها بود، پذیرفت و بار گرانِ آن را بر دوش کشید.
و سرانجام هم به خاطر ستم به خویشتن و ناآگاهی‏اش از اندازه پاداش و کیفر این امانت داری و یا خیانت، آن را تباه ساخت.
از دیدگاه برخی، در آیه مورد بحث، چیزی در تقدیر است و مفهوم آن این است که: اگر آسمان‏ها و زمین از خِرد و شعور بهره‏ور بودند و آن گاه این امانت الهی که عبارت از اصول و فروع و مقرّرات دین و نویدها و پاداش‏ها و هشدارهای خداست، بر آنان عرضه می‏شد و آن‏ها در پذیرش و ردّ آن آزاد بودند، بی‏گمان با همه بی‏کرانی آسمان‏ها و گستردگی و بلندی زمین و کوه‏ها، این امانت و امانت داری بر آن‏ها سخت گران می‏آمد و از بیم کوتاهی در انجام وظیفه و رعایت حق امانت داری، از پذیرش آن سر باز می‏زند، اما انسان با این جسم ناتوانش به خاطر ناآگاهی از گرانی بار این مسؤولیت، نترسید و آن را پذیرفت.

[1] حسینی نیک،سید عباس. مجموعه قوانین کاربردی، چاپ چهارم ،1387، انتشارات مجد
[2] صالح ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاص (جرائم علیه اموال ومالکیت)،چاپ 7، 1381، انتشارات امیر کبیر،ص40


تحقیق درباره خیانت در امانت


تحقیق درباره خیانت


تحقیق در مورد خیانت در امانتتحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق درباره


تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امانت داری الفبای اسلام - آفتاب

4 مه 2011 ... همه ما می‌دانیم که خیانت در مقابل امانت است و همه از خیانت بیزاریم و از آن آسیب
می‌بینیم. در این جا، در این آیه‌ی کریمه خداوند تبارک و تعالی ما را از خیانت ...

شعر نو درباره خیانت در امانت

نتیجه جستجو برای "درباره خیانت در امانت" - تعداد نتایج: 69 - نمایش صفحه 1 از 7
صفحه ... خصلت زیبا که دارد این بشر/ آن امــــانت هست ای نور بصر/ پاس داری راز داری
و ...

امانت داری در اسلام

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

تحقیق کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول - پنجره امید

تحقیق کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول. بازدید : 28723 مرتبه.
تاریخ : یکشنبه 24/07/1390. کار تحقیقی به صورت کامل بخش اول. 1. موضوع :
بررسی ...

مقاله وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری ...

7 ژوئن 2014 ... چکیده کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم¬ترین جرایم علیه اموال هستند
که گاه در تفکیک آن¬ها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از ...

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

خیانت در امانت - دفتر وکالت شاهین قیصری

19 ژوئن 2017 ... خیانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت
... r\nﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟـﺮﻡ ﻳـﻚ ﻣـﺴﺌﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻬـﻢ ﺍﺳـﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﺓ ...

فصل دوم: خیانت در امانت - انجمن علمی حقوق

27 آوريل 2012 ... در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و .... سوال
3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟

وفای به عهد . تعهد. امانت داری . بدقولی . تعهد مسئولین :: تاریخی ...

آیه دوم: همچنین در قرآن کریم و در آیه 35 از سوره اسراء درباره لزوم وفای به عهد میخوانیم.
..... سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید 2- از وعده تخلف کند 3- در امانت خیانت نماید.
..... دلیل به او نرسیده باشد و به وجود اختلاف (در مذاهب و عقاید که محرک به تحقیق است
) ...

فصل دوم: خیانت در امانت - انجمن علمی حقوق

27 آوريل 2012 ... در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و .... سوال
3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

الف - جرم خیانت در امانت چیست و چگونه محقق می‌شود

10 دسامبر 2016 ... از این‌ رو می‌خواهیم به بررسی اجمالی اینکه جرم خیانت در امانت چیست، ... دریافت مال و
اظهارنامه‌های بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم ...

تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت

در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این است که چنین جرمی تنها
علیه ... وی در بخش مربوط به شرح شکواییه خود درباره جرم ارتکابی علیه خود چنین
توضیح ... با دستور بازپرس شعبه، پرونده مذکور برای تکمیل تحقیقات به
کلانتری ...

امانت داری - ویکی فقه

در آیات قرآن کریم درباره شش نفر از پیامبران بزرگ الهی یعنی حضرت نوح و هود و ...
احادیثی که می‌گوید امانت موجب غنی و بی نیازی، و خیانت موجب فقر است، ناظر به ...

جايگاه جرم خيانت در امانت در حقوق كيفري افغانستان | تک نگاشت هایی ...

12 ژانويه 2013 ... وقوع جرم خيانت در امانت باعث نقض حق مالكيت غير و ايجاد تنشهاي .... شده است كه طبق
بررسي انجام شده در متن تحقيق، مي توان تصاحب(تملك) را نيز ...

همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت» - ایسنا

2 سپتامبر 2015 ... در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع
بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه ...

امانت

امانت ضد خيانت است و از «ا م ن» به معناى آرامش، سكون و بر طرف شدن خوف و اضطراب
گرفته شده و به معناى تأمين امنيت حقى از حقوق به وسيله عهد، وصيت و مانند آن يا به ...

فصل دوم: خیانت در امانت - انجمن علمی حقوق

27 آوريل 2012 ... در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و .... سوال
3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟

انشایی درباره امانت و امانتداری در حد ابتدایی - سیاه و سفید - رز بلاگ

18 دسامبر 2016 ... More images for انشایی درباره امانت و امانتداری در حد ابتداییReport .... تحقیق
کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول - ... png.vcp.ir/.

اموال عمومی - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله

کلیدواژگان: اسلام، امانت‌داری، بیت‌المال، اموال عمومی، حفظ‌ و‌ نگهداری اموال، خیانت در
امانت. چکیده مقاله: از دیدگاه اسلام، اموال عمومی یا بیت‌المال متعلق به همة مردم هستند و همه
...

دانستنی های قانون - خیانت در امانت

مقدمه. براى تحليل رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»، ابتدا لازم است جايگاه اين
رابطه در ميان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه هاى اين رابطه
و ...

تحقیق خیانت در امانت

بزه خیانت در امانت را قانون تعریف نکرده است ولی با توجه به تعاریف مختلف، به ....
متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در ...

دانلود مقاله خيانت در امانت تحت pdf

مدیریت مقاله خيانت در امانت به زبان pdf, دانلود پروژه مقاله خيانت در امانت تحت pdf, ...
متعدد درباره اینكه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در ...

جرم خیانت در امانت |پارس تحقیق | دانلود پایان نامه ، تحقیق و پروژه

5 سپتامبر 2016 ... چکیده جرم خیانت در امانت امانت داری یکی از صفات پسندیده ی اخلاقی است که تمامی
مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت آن سفارش کرده اند.

مقاله فارسی . دانلود مقاله خیانت در امانت

تسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) ...
متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در ...

خیانت در امانت - دفتر وکالت شاهین قیصری

19 ژوئن 2017 ... خیانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت
... r\nﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟـﺮﻡ ﻳـﻚ ﻣـﺴﺌﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻬـﻢ ﺍﺳـﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﺓ ...

جرم خیانت در امانت مواد 673 و 674 قانون جزا / «دکتر محسن طاهری جبلی

24 آوريل 2013 ... قبل از هر چیز خوب است بدانید، خیانت در امانت، به هر رفتار خائنانه، نسبت به چیزی
که به عنوان ... ماده 604 قانون مجازات اسلامی درباره این افراد می‌گوید:

خیانت در امانت | مرجع اطلاعات حقوقی

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست. ...
3- زمان و مکان و شرایط استرداد و مصارف مال مورد امانت بررسی و تحقیق شود.

مقاله فارسی . دانلود مقاله خیانت در امانت

تسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) ...
متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در ...

مقاله وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری ...

7 ژوئن 2014 ... چکیده کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم¬ترین جرایم علیه اموال هستند
که گاه در تفکیک آن¬ها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از ...

امانت و امانت داری (شعر + داستان + ضرب المثل + حدیث) - دانلود مقاله و ...

یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و امانت داری
است. امانت در ... خیانت در امانت کار بسیار زشتی است و رسم جوانمردی نیست.

پایان نامه خیانت در امانت | شهرتحقیق-مرجع دانلود تحقیق،مقاله،پایان نامه

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود
داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.

بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو
جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول
...

پرتال جامع علوم انسانی - خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم از ...

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در
میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه هاى این رابطه و ...

امانت داری در اسلام

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

دانلود مقاله خیانت در امانت

خیانت در امانتمقدمهتسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و ...
متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در
امانت ...

عوامل و موانع خیانت ها از منظر قرآن | سماموس

13 ژانويه 2013 ... خیانت که نقیض امانت شمرده اند و گاه به معنای مخالفت در برابر حق از طریق پیمان
شکنی مخفیانه به کار می رود (مفردات الفاظ قرآن کریم ، راغب ...

وفای به عهد . تعهد. امانت داری . بدقولی . تعهد مسئولین :: تاریخی ...

آیه دوم: همچنین در قرآن کریم و در آیه 35 از سوره اسراء درباره لزوم وفای به عهد میخوانیم.
..... سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید 2- از وعده تخلف کند 3- در امانت خیانت نماید.
..... دلیل به او نرسیده باشد و به وجود اختلاف (در مذاهب و عقاید که محرک به تحقیق است
) ...

خیانت در امانت | گروه وکلای مهر - موسسه حقوقی مهر پارسیان

در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خیانت در امانت، به این دلیل که این ....
لازم در جهت رسیدگی اولیه به شکایت شاکی و تحقیقات از دو طرف را به عمل می آورند.

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری - خیانت در امانت و تحلیل ...

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا / جندقی، بهروز .....
بعنوان مالكيت تصرف مينمايد محاكم قضائي در اين موارد بايست تحقيق نموده و
تشخيص ...

امانت در قرآن - ویکی‌پرسش

پرسش: در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن کارها و
... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولی تو در باره وی خیانت نکن.» «عَنْ أَبِی ...

بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو
جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول
...

روزنامه ايران91/8/16: خيانت در امانت - Magiran

6 نوامبر 2012 ... درباره جرم خيانت در امانت ابتدا مي بايست شرايط سپردن مال اماني بررسي گردد و
مشخص شود اين جرم در چه صورتي تحقق پيدا مي كند. به عنوان مثال اگر ...

خیانت در امانت - مجله اینترنتی قانون

7 ژانويه 2014 ... قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده ... تحقیق نموده و
تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته و در چه ...

شوراهای حل اختلاف - خیانت در امانت چیست

در امانت خیانت نکنید. وکیل خود باشید. بخش حقوقی- در این بخش ، سلسله مطالبی را
جهت اطلاع رسانی و روشنگری مسائل حقوقی کاربران تبیانی با عنوان وکیل خود ...

درباره جرم خیانت در امانت – گروه وکلای یاسا

3 سپتامبر 2017 ... از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می ... زیرا
اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد ...

خیانت در امانت abuse of confidence | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... [1] قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با
توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 ...

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

امانت

امانت ضد خيانت است و از «ا م ن» به معناى آرامش، سكون و بر طرف شدن خوف و اضطراب
گرفته شده و به معناى تأمين امنيت حقى از حقوق به وسيله عهد، وصيت و مانند آن يا به ...

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

امانت داری الفبای اسلام - آفتاب

4 مه 2011 ... همه ما می‌دانیم که خیانت در مقابل امانت است و همه از خیانت بیزاریم و از آن آسیب
می‌بینیم. در این جا، در این آیه‌ی کریمه خداوند تبارک و تعالی ما را از خیانت ...

امانت

امانت ضد خيانت است و از «ا م ن» به معناى آرامش، سكون و بر طرف شدن خوف و اضطراب
گرفته شده و به معناى تأمين امنيت حقى از حقوق به وسيله عهد، وصيت و مانند آن يا به ...

جرم خیانت در امانت |پارس تحقیق | دانلود پایان نامه ، تحقیق و پروژه

5 سپتامبر 2016 ... چکیده جرم خیانت در امانت امانت داری یکی از صفات پسندیده ی اخلاقی است که تمامی
مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت آن سفارش کرده اند.

تحقیق کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول - پنجره امید

تحقیق کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول. بازدید : 28723 مرتبه.
تاریخ : یکشنبه 24/07/1390. کار تحقیقی به صورت کامل بخش اول. 1. موضوع :
بررسی ...

پایان نامه خیانت در امانت - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه خیانت در امانت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و .....
نداده است؛ ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار، وفای به عهد درباره ...

سازمان تبلیغات اسلامی - اثرات امانتداری در زندگی

5 مه 2015 ... امـانت به معنی ودیعه، گرو و رهن، راستی و درستی، و امانتداری به معنی ... که فطرت پاک
انسان ها پایبندی به آن را طالب و از خیانت در امانت، سخت منزجر است. ... آن، در اختیار
انسان است، باید ابـتـدا قـدری دربـاره آن بـیـنـدیـشـد و اگـر تـوان ...

بزه خیانت در امانت و ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي | شبکه ...

خيانت در امانت اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از ...
دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد:

امانتداری - مجمع جهانی صادقین علیهمالسلام

3 مه 2016 ... باید توجه داشت همانطور که عوامل فوق الذکر موجب بروز خیانت در امانت می شوند .... دهها،
بلکه صدها سخن از پیشوایان معصوم: در مورد رعایت امانت و هشدار درباره خیانت در آن به
.... عدم توجه به پیامدهای خیانت در امانت: تحقیقات نشان داده که افراد ...

امانت و امانت داری (شعر + داستان + ضرب المثل + حدیث) - دانلود مقاله و ...

یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و امانت داری
است. امانت در ... خیانت در امانت کار بسیار زشتی است و رسم جوانمردی نیست.

در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن ...

25 نوامبر 2013 ... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولى تو در باره وى خیانت نکن.[2] 3. امام سجاد(
ع) به شیعیان خود می‌فرمود: شما را سفارش می‌کنم به اداى امانت، ...

امانت در قرآن - ویکی‌پرسش

پرسش: در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن کارها و
... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولی تو در باره وی خیانت نکن.» «عَنْ أَبِی ...

بررسی خیانت در امانت از دیدگاه حقوق جزا - دادران

6 نوامبر 2016 ... برای تحلیل رابطه امانی در جرم خیانت در امانت، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان
مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های ...

امانت و خیانت در امانت از نظر اسلام | گناه شناسی

سید محمد علوی زاده بهمن ۴, ۱۳۹۴ خیانت در امانت, قرآن, مقاله, ی بازبینی شود نظری بدهید
943 .... در آیه فوق با صراحت دو دستور بیان شده است؛ دستورى درباره امانت و دستور ...

بایگانی‌ها خیانت در امانت - موسسه حقوقی اعظم شفائی

خیانت در امانت عبارت است از استعمال تصاحب تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت
.... و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است. ...
ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را ...

تحقیق جرم خیانت در امانت

این تحقیق جرم خیانت در امانت را در ۳ بخش مورد بررسی قرار می دهد: بخش اول : بررسی
کلیات جرم خیانت در امانت. بخش دوم : نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت درامانت که ...

فصل دوم: خیانت در امانت - انجمن علمی حقوق

27 آوريل 2012 ... در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و .... سوال
3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟

جايگاه جرم خيانت در امانت در حقوق كيفري افغانستان | تک نگاشت هایی ...

12 ژانويه 2013 ... وقوع جرم خيانت در امانت باعث نقض حق مالكيت غير و ايجاد تنشهاي .... شده است كه طبق
بررسي انجام شده در متن تحقيق، مي توان تصاحب(تملك) را نيز ...

بزه خیانت در امانت و ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي | شبکه ...

خيانت در امانت اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از ...
دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد:

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

مصادیق خیانت در امانت در قانون،مجازات خیانت در امانت ،نمونه شكوائيه در ...

3 ژوئن 2015 ... مصادیق خیانت در امانت در قانون،مجازات خیانت در امانت ،نمونه شكوائيه در ... تحقیق
نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته و در ...

بررسی خیانت در امانت در قانون جدید مجازات اسلامی

23 جولای 2015 ... یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید، این است که
عده‌ای گمان کنند. برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قرار دادی ...

امانت و امانت داری (شعر + داستان + ضرب المثل + حدیث) - دانلود مقاله و ...

یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و امانت داری
است. امانت در ... خیانت در امانت کار بسیار زشتی است و رسم جوانمردی نیست.

مرکز پژوهشها - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ...

دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق ...
عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به‌اجناسی که برای حمل از شهرستان

مقاله بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت - سیویلیکا

از دیدگاه برخی مردم خیانت درامانت آنچنان قبیح می شود که از این نظر درمرتبه ای حتی
بالاتر ازسرقت قرار می گیرد.چرا که خائن در امانت علاوه بر بردن مال دیگر...

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام

مقاله درباره تفسیر سوره اعلی منقول از کتاب المیزان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بندرانزلی

کتاب علم اندازه گیری(اندازه شناسی) مهندسی به زبان اصلی با عنوان : Engineering Metrology اثر: D. M. Anthony

چگونگی راه کسب موفقیت برای عزیزانی که دچار اختلالات شدید روحی و روانی شده اند

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس املا:برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه مناسب برای همه پایه های ابتدایی ومتوسطه یک درس املا یا بخوانیم وبنویسیم

دانلود پاورپوینت جالب و ارزشمند شیرین کردن آب های شور

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس املا:برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه مناسب برای همه پایه های ابتدایی ومتوسطه یک درس املا یا بخوانیم وبنویسیم

سورس آهنگسازی اف ال استودیو

افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین