دانلود رایگان


تحقیق درباره خیانت در امانت - دانلود رایگاندانلود رایگان ازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب

دانلود رایگان تحقیق درباره خیانت در امانت تعداد صفحه: 62
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایشفهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : کلیات

فصل اول : معنای لغوی خیانت
معنای اصطلاحی خیانت
فصل دوم :بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی
الف – امانتهای فردی:
امانتهای مادی:
ب) امانتهای معنوی :
منظور از امانت الهی :
چگونگی عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین
خیانت در امانت؟!
فرمان‏ها و هشدارهای الهی
گرامیداشت مقام والای امانت
انسان‏های تربیت نایافته
فصل سوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت
فصل چهارم : صور خاص جرم خیانت در امانت
1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
2) عمل مادی (فیزیکی)
3) سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر
الف) سوءنیت عام:
ب) سوء نیت خاص:
4) خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
برای تحقق جرم موضوع این ماده :

بخش دوم : بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت

فصل اول :وجود رابطه حقوقی امانت اور
گفتار اول :
گفتار دوم
الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور
ب) ایجاد رابطه امانی عرفی
ج) ایجاد رابطه امانت آور قضائی
د) ایجاد رابطه حقوقی امانت آور قهری
فصل دوم : موضوع جرم خیانت درامانت
موضوع جرم خیانت در امانت را از چند لحاظ می توان مورد بررسی قرار داد:
گفتار اول) منقول بودن یا غیر منقول بودن :
گفتار دوم ) ارزش اقتصادی موضوع جرم خیانت در امانت:
گفتار سوم موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد :
فصل سوم : تعلق مال مورد امانت به دیگری
فصل چهارم :عدم استرداد مورد امانت از ناحیه امین
فصل پنجم: مصادیق فعل مجرمانه جرم خیانت در امانت
1- تصاحب
به طور کلی برای تحقق تصاحب نکات ذیل قابل بررسی است :
3- مفقود کردن
4 استعمال

بخش سوم : عنصر قانونی و روانی(معنوی) جرم خیانت در امانت

فصل اول :غنصر قانونی جرم خیانت در امانت
گفتار اول : جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
گفتار دوم : جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
فصل دوم : عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

نتیجه گیری
منابع و ماخذ


مقدمه
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و... ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است. به طوری که در اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم، آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.
حقوقدانان دسته بندی های مختلفی در مورد اجزای تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ارائه داده اند. مثلا برخی از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی عنصر مادی جرم خیانت در امانت را در دو بخش رفتار مادی فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم بررسی نموده اند. ولی در این تحقیق دسته بندی که ارائه شده مفصل تر بوده و سعی شده که جرم خیانت در امانت را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهد. ( منظور از جامع و مانع بودن این است که دسته بندی ارائه شده همه مصادیق و اوضاع و احوال عنصرمادی این جرم را دربر بگیرد و مانع ورود اغیار گردد.)
این تحقیق جرم خیانت در امانت را در 3 بخش مورد بررسی قرار می دهد:
بخش اول : بررسی کلیات جرم خیانت در امانت
بخش دوم : عنصر مادی جرم خیانت در امانت
بخش سوم : عنصر روانی و قانونی جرم خیانت در امانت
سؤالاتی که در فصول مختلف این تحقیق سعی شده که به آنها پاسخی مناسب داده شود به شرح ذیل می باشد:
1) اگر امین فوت کند و ورثه وی مال مورد امانت را به ضرر مالک تصرف نمایند، آیا جرم خیانت درامانت از ناحیه ورثه قابل تصور می باشد؟
2) اگر مالک فوت کند و یا مال را به دیگری منتقل کند و امین مال مورد امانت را تصرف کند جرم خیانت در امانت قابل تصور است؟
3) جرم خیانت در امانت در مال مشاع توسط احد شرکا قابل ارتکاب می باشد؟
4) اگر سارق یا غاصب مالی را به امین پسپارد و امین مال را تصاحب کند و از استرداد خودداری نماید آیا خیانت در امانت کرده است؟
5) آیا در عقد وکالت اموالی را که در نتیجه اجرای مورد وکالت تحصیل می شود جنبه امانی دارد؟
6) در عقد بیع با فرض تصرف مشتری در مبیع قبل از پرداخت ثمن آیا خیانت در امانت مصداق دارد؟
7) آیا امین در اثر فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال مورد امانت خودداری کند خائن محسوب می شود؟
8) آیا تقاص نسبت به مورد امانت از ناحیه امین خیانت تلقی می شود؟
9) اگر مال مورد امانت در اثر قوای قهریه از بین برود مسئولیت امین چگونه است؟
روش تهیه این تحقیق به صورت مطالعه در کتب مقالات و سایتهای اینترنتی می باشد. و به علت کمبود وقت و پراکندگی مرتکبین به جرم خیانت در امانت و عدم همکاری بعضی از مراجع ذی صلاح از مطالعه آماری و میدانی خودداری شده و تنها به روش مطالعه در کتب و مقالات اکتفا شده است.


بخش اول : کلیات
فصل اول : معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم مقایس اللغه چنین آمده است. یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون (امن) و (ایمان) مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می رود که به امانت نهاده شده اند.[1]
معنای اصطلاحی خیانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.
فصل دوم :بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی
امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:
الف امانتهای فردی:
امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود
امانتهای مادی:
امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به امانتهای شرعی و امانتهای مالکی و بر اساس تقسیم حقوقدانان به امانتهای قانونی و امانتهای قراردادی تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می گیرد این امانتها سه فرض دارد:
1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک امانت گذار است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و …
2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت امانت دار است مانند عاریه و قرض…
3 - امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.
همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است.[2]
ب) امانتهای معنوی :
امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می شود:
1 - جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می فرماید: انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.
2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.
منظور از امانت الهی :
در این‏که منظور از این امانت که بر آسمان‏ها و زمین عرضه گردید چیست، دیدگاه‏ها یکسان نیست: به باور برخی، منظور، از این امانت، فرمان‏ها و هشدارهای خداست که مردم را به انجام آن‏ها فرمان داده و به دوری جُستن از کارهای ناپسند و ظالمانه هشدار می‏دهد.
به باور برخی دیگر، منظور مقرّرات و واجباتی است که خدا انجام آن‏ها را بر بندگان لازم شمرده است.
اما عده‏ای دیگر چنین نظر دارند که منظورْ امانت‏های مردم و وفای به عهدها و پیمان‏هاست و نخستین امانت در تاریخ فرزندان انسان این بود که آدم، خاندان خویش را به هنگام حرکت به سوی مکه، نزد پسرش قابیل به امانت سپرد و او نیز به امانت پدر خیانت کرد و خون فرزند او هابیل را بر زمین ریخت.
چگونگی عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین
در این مورد نیز دیدگاه‏ها متفاوت است:
به باور پاره‏ای، منظور از عرضه داشتن امانت به آسمان‏ها و زمین، عرضه داشتن آن به آسمانیان و زمینیان است.
و منظور از عرضه، روشنگریِ این نکته است که رعایت امانت، لازم و ضروری و خیانت در امانت و تباه ساختن آن و نیز ترک فرایض و فرمان‏های خدا، گناه بزرگی است.
با این بیان، خدا مسؤولیت بزرگ امانت و امانت داری در مورد مقرّرات و قوانین خود را به فرشتگانِ آسمان‏ها و جنّیان و آدمیان که در زمین و کوه و دشت، بیان فرمود، که فرشتگان، از به دوش کشیدن بارِ گرانِ این امانت و امانت داری و نافرمانی خدا هراسیدند، اما انسان جرأت و جسارت نشان داد.
پس آسمانیان و زمینیان از به دوش کشیدن بار این امانت بزرگ سر باز زدند و حاضر نشدند که با پذیرش آن و آن گاه عدم رعایت مقرّرات امانت داری، و گناه و بیدادی که از این راه به بار خواهد آمد و عذابی که دامانشان را خواهد گرفت، همه را به دوش کشند، بنابراین از پذیرش مسؤولیّت آن هراسیدند.
ولی انسان، بارِ گرانِ این مسؤولیّت را به دوش کشید، راستی که او نسبت به خود به خاطر دست یازیدن به گناه، و به اهمیت این امانت و امانت داری، بسیار ناآگاه است.
برخی گفته‏اند: منظور از نادانی انسان، آگاهی او به حسّاسیّت و اهمیّت امانت است و نیز این حقیقت که خیانت به آن، انسان را در خور کیفر و عذاب خدا می‏سازد. آن گاه در این مورد می‏افزاید: تفسیرِ درست آیه شریفه همان است که بگوئیم خدا امانت را به اهل آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها عرضه داشت نه به خودِ آن‏ها، چرا که کوه و دشت و آسمان و زمین و یا حشرات و حیوانات، نه دارای خِرد و شعور و قدرت انتخاب و گزینش‏اند و نه مسؤولیّت و تکلیف؛ و به دوش کشیدن بار امانت نیز به مفهوم عدم رعایت مقرّرات امانت داری است؟ چرا که اصل امانت پذیری و امانت داری را فرشتگان نیز پذیرفته و برای رعایت آن قیام کرده‏اند.
خیانت در امانت؟!
دیگران گفته ‏اند: هر کس به امانت خیانت ورزَد، به این معناست که آن را پذیرفته و بار آن را به دوش کشیده است کسی که بار امانت را برندارد، به این مفهوم است که آن را به صاحب امانت داده است و هر کس به گناهی دست یازد، در حقیقت بارِ آن گناه را به دوش کشیده است.
قرآن در این مورد می‏فرماید: وَ لْیَحْمِلْنَ اَثقالَهُم و اَثْقالاً مَعَ اَثقالِهِم؛ و بی‏گمان، آنان بارهای گرانِ گناهانِ خود و بارهای گرانِ گناهان دیگر را با بارهای گرانِ گناهانِ خود بر خواهند گرفت.
با این بیان خدا، آگاهی می‏دهد که دست یازیدن به گناه و زشتی، به سانِ به دوش کشیدن بار آن گناه و بیداد است. این دیدگاه به باور ما نیز دیدگاه خوبی است، چرا که قرآن، روشنگری می‏کند که کفر گرایان و نفاق پیشگان، امانت را برداشتند که منظور، خیانتِ آنان به امانت و نافرمانی آنان از خداست.
پاره‏ای از دانشوران نیز، برداشتن امانت را، خیانت در آن تفسیر کرده و می‏گویند: هنگامی که تو هماره امانتی را به صاحب آن بازگشت می‏دهی و به امانتِ دیگری خیانت می‏کنی، دَر حقیقت به امانت‏ها ناسپاسی کرده‏ای.
گر چه پاره‏ای در این سخن، حمل امانت را، به مفهوم خیانت در امانت گرفته‏اند؛ اما به باور من از این سخن، این مطلب دریافت نمی‏گردد، چرا که ممکن است منظور، قبول امانت باشد که شاعر، آن را در برابر ادای امانت قرار داده است و می‏گوید: هنگامی که تو هماره امانتی را به صاحبِ آن باز گردانی امانت دیگری را بپذیری، در آن صورت خود را به امانت داری و پذیرش و رعایت و ادای امانت مشغول ساخته‏ای و این، کاری سنگین و مسؤولیتی گران است.
فرمان‏ها و هشدارهای الهی
به باور عده‏ای دیگر، واژه عَرضه در آیه شریفه به مفهوم سنجش و مقایسه است و امانت عبارت از فرمان‏ها و هشدارهای خداست که درباره رعایت آن‏ها از بندگان پیمان گرفته و پیام و پیام رسان در این مورد فرستاده است.
با این بیان، منظور این است که: این امانت در چنان موقعیت والا و مقام پر فراز و پر شکوهی است که اگر با توانایی آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها نیز مقایسه و موازنه گردد، از آن‏ها سنگین‏تر و گران‏تر است و آن‏ها با زبان حال، ناتوانی خود را از پذیرش این بار گران و این امانت بزرگ اعلام می‏دارند و از برداشتن آن می‏ترسند.
سپس می‏افزاید: اما انسان همین امانت گران و پر شکوه را که فراتر از توانایی و کشش آسمان‏ها و زمین و کوه‏ها بود، پذیرفت و بار گرانِ آن را بر دوش کشید.
و سرانجام هم به خاطر ستم به خویشتن و ناآگاهی‏اش از اندازه پاداش و کیفر این امانت داری و یا خیانت، آن را تباه ساخت.
از دیدگاه برخی، در آیه مورد بحث، چیزی در تقدیر است و مفهوم آن این است که: اگر آسمان‏ها و زمین از خِرد و شعور بهره‏ور بودند و آن گاه این امانت الهی که عبارت از اصول و فروع و مقرّرات دین و نویدها و پاداش‏ها و هشدارهای خداست، بر آنان عرضه می‏شد و آن‏ها در پذیرش و ردّ آن آزاد بودند، بی‏گمان با همه بی‏کرانی آسمان‏ها و گستردگی و بلندی زمین و کوه‏ها، این امانت و امانت داری بر آن‏ها سخت گران می‏آمد و از بیم کوتاهی در انجام وظیفه و رعایت حق امانت داری، از پذیرش آن سر باز می‏زند، اما انسان با این جسم ناتوانش به خاطر ناآگاهی از گرانی بار این مسؤولیت، نترسید و آن را پذیرفت.

[1] حسینی نیک،سید عباس. مجموعه قوانین کاربردی، چاپ چهارم ،1387، انتشارات مجد
[2] صالح ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاص (جرائم علیه اموال ومالکیت)،چاپ 7، 1381، انتشارات امیر کبیر،ص40


تحقیق درباره خیانت در امانت


تحقیق درباره خیانت


تحقیق در مورد خیانت در امانتتحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق درباره


تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت - باشگاه خبرنگاران

1 سپتامبر 2014 ... جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر گاه اموال ...
مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند. ... بعد از
این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقيقات به كلانتري ارجاع و شاكي ...

امانت در قرآن - ویکی‌پرسش

پرسش: در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن کارها و
... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولی تو در باره وی خیانت نکن.» «عَنْ أَبِی ...

امانت و خیانت در امانت از نظر اسلام | گناه شناسی

سید محمد علوی زاده بهمن ۴, ۱۳۹۴ خیانت در امانت, قرآن, مقاله, ی بازبینی شود نظری بدهید
943 .... در آیه فوق با صراحت دو دستور بیان شده است؛ دستورى درباره امانت و دستور ...

خیانت در امانت | گروه وکلای مهر - موسسه حقوقی مهر پارسیان

در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خیانت در امانت، به این دلیل که این ....
لازم در جهت رسیدگی اولیه به شکایت شاکی و تحقیقات از دو طرف را به عمل می آورند.

امانت داری در اسلام

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت» - ایسنا

2 سپتامبر 2015 ... در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع
بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه ...

داستانی از سفارش پیامبر (ص) برامانت داری - تبیان

در جـایـى دیگر درباره خیانت نكردن در امانت مى فرماید: «فان امـن بـعضكم بعضا فلیود
الذى اوتمن امانته ولیتق الله ربه... ؛ و اگـر كـسى از شما دیگرى را امین دانست، آن كس ...

عدالت لرستان - جرم خیانت در امانت

ب)خیانت در امانت:جرم تعزیزی یا بازدارنده 1.بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ص23-24 با توجه به اینکه خیانت در امانت در
اسلام ...

مفهوم امانت الهی در آیة امانت با استناد به دلایل علاّمه طباطبائی

امانت را برخی واژه‌شناسان به معنای «ضدّ خیانت» گرفته‌اند (ر. ... دربارة مفهوم «امانت»
در این آیه، مفسّران هفت دیدگاه کلّی دارند که عبارت است از: 1ـ ولایت الهی که کامل‌ترین
آن به خلفای خداوند روی زمین، یعنی انبیاء ...... تحقیق محسن‌بن عبّاسعلی کوچه باغی.

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

مهدی قدیانی - خیانت در امانت - - مهدی قدیانی. ... درباره وب. این وبلاگ دست نویس و
همچنین مطالب حقوقی دوستان است. که از لحاظ بنده حقیر لازم به انتشار برای دوستان ...
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان
شده :.

امانت داری در اسلام

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو
جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول
...

سخنان بزرگان درباره‌ی امانت و امانت داری - تمنای باران

21 جولای 2013 ... حتی پزشکان در کمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه کرده‌اند و می‌کنند. ... کسی
که امانت را ناچیز شمارد و به آن خیانت کند و نفس و دین خود را از ...

جرم خیانت در امانت | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق |حقوق ...

20 آوريل 2012 ... در این نوشته شما با جرم خیانت در امانت آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی. تذکر : به
دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و ...

فرهنگ مصادیق:خیانت در امانت - پژوهشکده امر به معروف

23 مه 2017 ... کلمات کلیدی: خیانت، امانت، سوء نیت، اموال، جرم، تصرّف، حقّ، اختلاس. .... درباره اهمیت
این نوع امانت کافی است بدانیم لغزش در این زمینه موجب دوری از پیامبر ..... راغب
اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوی، ...

اموال عمومی - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله

کلیدواژگان: اسلام، امانت‌داری، بیت‌المال، اموال عمومی، حفظ‌ و‌ نگهداری اموال، خیانت در
امانت. چکیده مقاله: از دیدگاه اسلام، اموال عمومی یا بیت‌المال متعلق به همة مردم هستند و همه
...

چقدر امانت داری؟ - مطالبی در مورد قرآن کریم

28 دسامبر 2010 ... فکر کن و ببین در رعایت امانت چقدر تلاش می کنی؟ ... خدا و پیامبر آورده اید خیانت
نکنید و نیز در امانت هاى خود خیانت روا مدارید در حالى که مى دانید»5 ...

جرم خیانت در امانت مواد 673 و 674 قانون جزا / «دکتر محسن طاهری جبلی

24 آوريل 2013 ... قبل از هر چیز خوب است بدانید، خیانت در امانت، به هر رفتار خائنانه، نسبت به چیزی
که به عنوان ... ماده 604 قانون مجازات اسلامی درباره این افراد می‌گوید:

خیانت در امانت | مرجع اطلاعات حقوقی

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست. ...
3- زمان و مکان و شرایط استرداد و مصارف مال مورد امانت بررسی و تحقیق شود.

: امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام - دانشنامه رشد

پیامبران امین پروردگار; امانتداری در اسلام; امانتداری، نشانه مسلمانی; امانتداری، رحمت
اجتماعی; خیانت در امانت; همچنین ببینید: منابع : از خصلت های بسیار زیبا و ...

گروه وکلای رسمی | خیانت در امانت | سوالات حقوقی متداول

درباره خیانت در امانت بدانیم... موضوع جرم خیانت در امانت در آیات متعدّد و احادیث و
روایات مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است و حتی آیاتی از کلام الله مجید در این
خصوص ...

مقاله بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت - سیویلیکا

از دیدگاه برخی مردم خیانت درامانت آنچنان قبیح می شود که از این نظر درمرتبه ای حتی
بالاتر ازسرقت قرار می گیرد.چرا که خائن در امانت علاوه بر بردن مال دیگر...

همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت» - ایسنا

2 سپتامبر 2015 ... در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع
بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه ...

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری - خیانت در امانت و تحلیل ...

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا / جندقی، بهروز .....
بعنوان مالكيت تصرف مينمايد محاكم قضائي در اين موارد بايست تحقيق نموده و
تشخيص ...

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين ...

7 آوريل 2017 ... مقدمه ۱ – طرح مساله ۲- تحقيقات و مطالعات قبلي ۳- ضرورت تحقيق ۴- فرضيه ها ۵- روش
تحقيق ۶- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب كليات: الف – سير ...

چقدر امانت داری؟ - مطالبی در مورد قرآن کریم

28 دسامبر 2010 ... فکر کن و ببین در رعایت امانت چقدر تلاش می کنی؟ ... خدا و پیامبر آورده اید خیانت
نکنید و نیز در امانت هاى خود خیانت روا مدارید در حالى که مى دانید»5 ...

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

مهدی قدیانی - خیانت در امانت - - مهدی قدیانی. ... درباره وب. این وبلاگ دست نویس و
همچنین مطالب حقوقی دوستان است. که از لحاظ بنده حقیر لازم به انتشار برای دوستان ...
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان
شده :.

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت - باشگاه خبرنگاران

1 سپتامبر 2014 ... جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر گاه اموال ...
مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند. ... بعد از
این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقيقات به كلانتري ارجاع و شاكي ...

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

تحقیق خیانت در امانت

بزه خیانت در امانت را قانون تعریف نکرده است ولی با توجه به تعاریف مختلف، به ....
متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در ...

مقاله بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت - سیویلیکا

از دیدگاه برخی مردم خیانت درامانت آنچنان قبیح می شود که از این نظر درمرتبه ای حتی
بالاتر ازسرقت قرار می گیرد.چرا که خائن در امانت علاوه بر بردن مال دیگر...

خیانت در امانت | گروه وکلای مهر - موسسه حقوقی مهر پارسیان

در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خیانت در امانت، به این دلیل که این ....
لازم در جهت رسیدگی اولیه به شکایت شاکی و تحقیقات از دو طرف را به عمل می آورند.

امانت در قرآن - ویکی‌پرسش

پرسش: در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن کارها و
... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولی تو در باره وی خیانت نکن.» «عَنْ أَبِی ...

خيانت در امانت - انديشه قم؛ تنها مرکز حوزوي پاسخگويي تخصصي به ...

امين به کسي گفته مي شود که به مال و عرض و ناموس کسي خيانت نکرده باشد ... بديهي
است اين امانت داري راجع به ناموس بود در موارد ديگري از قرآن درباره ي همسر نوح و .....
تحقيق نکرده، مقام شامخ اهل بيت را نشناخته، از توصيه هاي مؤکد آن حضرت درباره آنان ...

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

مهدی قدیانی - خیانت در امانت - - مهدی قدیانی. ... درباره وب. این وبلاگ دست نویس و
همچنین مطالب حقوقی دوستان است. که از لحاظ بنده حقیر لازم به انتشار برای دوستان ...
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان
شده :.

تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت

در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این است که چنین جرمی تنها
علیه ... وی در بخش مربوط به شرح شکواییه خود درباره جرم ارتکابی علیه خود چنین
توضیح ... با دستور بازپرس شعبه، پرونده مذکور برای تکمیل تحقیقات به
کلانتری ...

انشایی درباره امانت و امانتداری در حد ابتدایی - سیاه و سفید - رز بلاگ

18 دسامبر 2016 ... More images for انشایی درباره امانت و امانتداری در حد ابتداییReport .... تحقیق
کامل در باره بررسی جرم خیانت در امانت بخش اول - ... png.vcp.ir/.

بررسی خیانت در امانت از دیدگاه حقوق جزا - دادران

6 نوامبر 2016 ... برای تحلیل رابطه امانی در جرم خیانت در امانت، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان
مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های ...

همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت» - ایسنا

2 سپتامبر 2015 ... در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع
بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه ...

سخنان بزرگان درباره‌ی امانت و امانت داری - تمنای باران

21 جولای 2013 ... حتی پزشکان در کمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه کرده‌اند و می‌کنند. ... کسی
که امانت را ناچیز شمارد و به آن خیانت کند و نفس و دین خود را از ...

امانت و خیانت در امانت از نظر اسلام | گناه شناسی

سید محمد علوی زاده بهمن ۴, ۱۳۹۴ خیانت در امانت, قرآن, مقاله, ی بازبینی شود نظری بدهید
943 .... در آیه فوق با صراحت دو دستور بیان شده است؛ دستورى درباره امانت و دستور ...

بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو
جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول
...

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری - خیانت در امانت و تحلیل ...

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا / جندقی، بهروز .....
بعنوان مالكيت تصرف مينمايد محاكم قضائي در اين موارد بايست تحقيق نموده و
تشخيص ...

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت - باشگاه خبرنگاران

1 سپتامبر 2014 ... جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر گاه اموال ...
مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند. ... بعد از
این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقيقات به كلانتري ارجاع و شاكي ...

گروه وکلای رسمی | خیانت در امانت | سوالات حقوقی متداول

درباره خیانت در امانت بدانیم... موضوع جرم خیانت در امانت در آیات متعدّد و احادیث و
روایات مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است و حتی آیاتی از کلام الله مجید در این
خصوص ...

امانت و خیانت در امانت از نظر اسلام | گناه شناسی

سید محمد علوی زاده بهمن ۴, ۱۳۹۴ خیانت در امانت, قرآن, مقاله, ی بازبینی شود نظری بدهید
943 .... در آیه فوق با صراحت دو دستور بیان شده است؛ دستورى درباره امانت و دستور ...

مقاله بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت - سیویلیکا

از دیدگاه برخی مردم خیانت درامانت آنچنان قبیح می شود که از این نظر درمرتبه ای حتی
بالاتر ازسرقت قرار می گیرد.چرا که خائن در امانت علاوه بر بردن مال دیگر...

خیانت در امانت | مرجع اطلاعات حقوقی

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست. ...
3- زمان و مکان و شرایط استرداد و مصارف مال مورد امانت بررسی و تحقیق شود.

در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن ...

25 نوامبر 2013 ... امام فرمود: گر چه او در حق تو خیانت کرده، ولى تو در باره وى خیانت نکن.[2] 3. امام سجاد(
ع) به شیعیان خود می‌فرمود: شما را سفارش می‌کنم به اداى امانت، ...

بزه خیانت در امانت و ‌پرونده وحدت رويه رديف: 64.69 هيأت عمومي | شبکه ...

خيانت در امانت اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از ...
دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد:

داستانی از سفارش پیامبر (ص) برامانت داری - تبیان

در جـایـى دیگر درباره خیانت نكردن در امانت مى فرماید: «فان امـن بـعضكم بعضا فلیود
الذى اوتمن امانته ولیتق الله ربه... ؛ و اگـر كـسى از شما دیگرى را امین دانست، آن كس ...

فصل دوم: خیانت در امانت - انجمن علمی حقوق

27 آوريل 2012 ... در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و .... سوال
3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟

الف - جرم خیانت در امانت چیست و چگونه محقق می‌شود

10 دسامبر 2016 ... از این‌ رو می‌خواهیم به بررسی اجمالی اینکه جرم خیانت در امانت چیست، ... دریافت مال و
اظهارنامه‌های بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم ...

6 ماه تا 3 سال حبس مجازات خيانت در امانت

17 سپتامبر 2010 ... يكي از اشتباهاتي كه ممكن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه
عده‌اي گمان كنند. براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود ...

امانت داری - ویکی فقه

در آیات قرآن کریم درباره شش نفر از پیامبران بزرگ الهی یعنی حضرت نوح و هود و ...
احادیثی که می‌گوید امانت موجب غنی و بی نیازی، و خیانت موجب فقر است، ناظر به ...

جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت - باشگاه خبرنگاران

1 سپتامبر 2014 ... جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر گاه اموال ...
مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند. ... بعد از
این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقيقات به كلانتري ارجاع و شاكي ...

چقدر امانت داری؟ - مطالبی در مورد قرآن کریم

28 دسامبر 2010 ... فکر کن و ببین در رعایت امانت چقدر تلاش می کنی؟ ... خدا و پیامبر آورده اید خیانت
نکنید و نیز در امانت هاى خود خیانت روا مدارید در حالى که مى دانید»5 ...

مقاله بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت - سیویلیکا

از دیدگاه برخی مردم خیانت درامانت آنچنان قبیح می شود که از این نظر درمرتبه ای حتی
بالاتر ازسرقت قرار می گیرد.چرا که خائن در امانت علاوه بر بردن مال دیگر...

خیانت در امانت | گروه وکلای مهر - موسسه حقوقی مهر پارسیان

در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خیانت در امانت، به این دلیل که این ....
لازم در جهت رسیدگی اولیه به شکایت شاکی و تحقیقات از دو طرف را به عمل می آورند.

امانت داری - ویکی فقه

در آیات قرآن کریم درباره شش نفر از پیامبران بزرگ الهی یعنی حضرت نوح و هود و ...
احادیثی که می‌گوید امانت موجب غنی و بی نیازی، و خیانت موجب فقر است، ناظر به ...

امانت داري در اسلام | پرسمان دانشجویی اخلاق

در جـایـی دیگر درباره خیانت نکردن در امانت می فرماید: (فان امـن بـعضکم بعضا فلیود
الذی اوتمن امانته ولیتق الله ربه...2; و اگـر کـسی از شما دیگری را امین دانست، آن ...

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

مهدی قدیانی - خیانت در امانت - - مهدی قدیانی. ... درباره وب. این وبلاگ دست نویس و
همچنین مطالب حقوقی دوستان است. که از لحاظ بنده حقیر لازم به انتشار برای دوستان ...
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان
شده :.

عدالت لرستان - جرم خیانت در امانت

ب)خیانت در امانت:جرم تعزیزی یا بازدارنده 1.بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ص23-24 با توجه به اینکه خیانت در امانت در
اسلام ...

جايگاه جرم خيانت در امانت در حقوق كيفري افغانستان | تک نگاشت هایی ...

12 ژانويه 2013 ... وقوع جرم خيانت در امانت باعث نقض حق مالكيت غير و ايجاد تنشهاي .... شده است كه طبق
بررسي انجام شده در متن تحقيق، مي توان تصاحب(تملك) را نيز ...

خيانت در امانت - انديشه قم؛ تنها مرکز حوزوي پاسخگويي تخصصي به ...

امين به کسي گفته مي شود که به مال و عرض و ناموس کسي خيانت نکرده باشد ... بديهي
است اين امانت داري راجع به ناموس بود در موارد ديگري از قرآن درباره ي همسر نوح و .....
تحقيق نکرده، مقام شامخ اهل بيت را نشناخته، از توصيه هاي مؤکد آن حضرت درباره آنان ...

همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت» - ایسنا

2 سپتامبر 2015 ... در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع
بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه ...

مقاله وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری ...

7 ژوئن 2014 ... چکیده کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم¬ترین جرایم علیه اموال هستند
که گاه در تفکیک آن¬ها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از ...

حدیثی تکان دهنده از امام سجاد(ع) درباره امانتداری / خیانت یکی از مصادیق ...

9 سپتامبر 2011 ... حضرت سجاد(ع) فرمودند: «اگر قاتل پدرم شمشیری را که با آن پدرم را به شهادت رساند
نزد من امانت می‌گذاشت آن را به صاحبش برمی‌گرداندم.

دانلود مقاله خيانت در امانت تحت pdf

مدیریت مقاله خيانت در امانت به زبان pdf, دانلود پروژه مقاله خيانت در امانت تحت pdf, ...
متعدد درباره اینكه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان متامتریال (MetaMaterial) یا فراماده در 41 اسلاید

نمونه سوالات بازیهای فردی و گروهی خانواده تعداد سوال و جواب 120 عدد

راهنما و ترجمه متون حقوقی 2 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آیین نامه حفاظت از مولدهای بخار و دیگ های آبگرم در 75 اسلاید

نمونه سوالات بازیهای فردی و گروهی خانواده تعداد سوال و جواب 120 عدد

پاور پوینت (اسلاید) بررسي عملکرد Bypass در محاسبات تنظيم مواد و راهکارهاي بهره‌برداري در جلوگيري از تشکيل رسوبات مزاحم

کتاب سوگنامه کربلا ترجمه لهوف

پاور پوینت (اسلاید) بررسي عملکرد Bypass در محاسبات تنظيم مواد و راهکارهاي بهره‌برداري در جلوگيري از تشکيل رسوبات مزاحم

تبلیغات انبوه

معجزه چیست؟