دانلود رایگان


پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر

دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است.
تعداد سوالات: 54
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر


دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر


دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

27 مه 2016 ... پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در سال (۱۹۹۰) توسط والکر و همکاران ساخته
شد. این مقیاس که در زبان انگلیسی به آن Health promoting lifestyle profile گفته می
شود دارای دو نسخه است که ما در اینجا نسخه ی تجدید نظر شده ی آن را که به اختصار (
HPLP – II) نامیده می شود ، ارائه کرده ایم. شاید والکر و همکارانش هرگز ...

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران

15 جولای 2015 ... پرسشنامة سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران. سازنده و سال ساخت:والکر و
همکاران - 1987. سوالات: 52سوال. دارای 6 بعد: 1-خودشکوفایی، 2-مسئولیت پذیری در
مورد سلامت، 3-حمایت بین فردی، 4-مدیریت استرس، 5-ورزش و 6-تغذیه. با ذکر شماره
سوالات مرتبط با هر بعد. شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: ...

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) - نگین فایل

این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (
تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی،
خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر
گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و شادکامی در ... - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ۴۰ ﻧﻔﺮ ﺗﮏ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ۴۰ ﻧﻔﺮ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ۴۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ.
ﺍﺭﺗﻘﺎءﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺍﻟﮑﺮ ۱۹۸۷ ﻭ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﯽ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ۱۹۸۹ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻭ
ﺍﺯﻧﻮﻉ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ...

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷) - مادسیج

20 سپتامبر 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷). (شامل
پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). ابزار اصلی
پژوهش شامل پروفایل سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷) است که
نسخه انگلیسی آن شامل ۵۲ آیتم است که با استفاده از قالب پاسخ ۴ ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ - تحقیقات نظام سلامت

ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺰء ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ از ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي
ﺷﺶ ﺑﻌﺪ. " ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ. ،". " ﺗﻐﺬﻳﻪ. ،". " ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻣﺖ. ،". " رﺷﺪ روﺣﻲ. ،". " رواﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي. و". " ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس. " ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺳﺒﻚ. زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاوم و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳ. ﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه
ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ، اﻗﻨﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ.

دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر/تنها ...

23 ا کتبر 2015 ... شرح:این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
(تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی،
خودشکوفایی) است. فرمت: pdf/تنها آیتم ها جهت خرید این پرسشنامه اینجا را کلیک
نمائید.

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) - نگین فایل

این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (
تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی،
خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر
گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷) - مادسیج

20 سپتامبر 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷). (شامل
پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). ابزار اصلی
پژوهش شامل پروفایل سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران(۱۹۸۷) است که
نسخه انگلیسی آن شامل ۵۲ آیتم است که با استفاده از قالب پاسخ ۴ ...

ي در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘ ﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ز - Urmia University of ...

11 آوريل 2015 ... ﺪ.ﻳ. ٣٠٠. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ. ﻱ. ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ. ﺗﺼﺎﺩﻓ. ﻲ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﺴﺨﻪ. ٢. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺁﻥ. ﻫﺎ ..... ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﺍﻟﮑﺮ. ٤. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳـﻼﻣﺖ ﭘﻨـﺪﺭ. ٥. ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ. ۱۹۹۵. ﺗﺪﻭ. ﻳ. ﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،. ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺑﺮﺭﺳ. ﺍﻲ. ﻦﻳ. ﮐﻪ
. ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ. ﻱ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ. ﻲ. ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﻲﻣ. ﺩﻫﻨﺪ.

ي در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘ ﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ز - Urmia University of ...

11 آوريل 2015 ... ﺪ.ﻳ. ٣٠٠. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ. ﻱ. ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ. ﺗﺼﺎﺩﻓ. ﻲ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﺴﺨﻪ. ٢. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺁﻥ. ﻫﺎ ..... ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﺍﻟﮑﺮ. ٤. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳـﻼﻣﺖ ﭘﻨـﺪﺭ. ٥. ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ. ۱۹۹۵. ﺗﺪﻭ. ﻳ. ﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،. ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺑﺮﺭﺳ. ﺍﻲ. ﻦﻳ. ﮐﻪ
. ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ. ﻱ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ. ﻲ. ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﻲﻣ. ﺩﻫﻨﺪ.

فن آوری های مصنوعی جدید در شیمی دارویی

سمینار کارشناسی ارشد : تمایز ژنتیکی در بین جمعیتهای پرنده ی آوازخوان مهاجر Limnothlypis swainsonii

سمینار کارشناسی ارشد : تمایز ژنتیکی در بین جمعیتهای پرنده ی آوازخوان مهاجر Limnothlypis swainsonii

دانلود تدریس دستور زبان فارسی با روش تفکر استقرا ..

درس مدیریت زنجیره تامین 95/3

جدیدترین طرح توجیهی پرورش گل وگياه زینتی

فایل فلش گوشی CUN-U29-mt6572 با اندروید 5.1.1 قابل رایت با فلش تولز - کاملا تست شده

پاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیه

آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر های avr به زبان بسکام

تحقیق در مورد مقدمه ای بر توربین ها