دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی - دانلود رایگاندانلود رایگان این پرسشنامه ( پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی در سازمان) ساخته لوتانز و همکاران(2007)می باشد.

دانلود رایگان دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی این پرسشنامه ( پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی در سازمان) ساخته لوتانز و همکاران(2007)می باشد.
این پرسشنامه شامل 24 سوال و که دارای چهار بعد و با مقیاس 6 درجه ای لکریت می باشد.
در این فایل روش نمره گذاری و روایی و پایایی و همچنین پایای آن که در ایران نیز بدست آمده؛ نیز نوشته شده است.


سرمایه روانشناختی


لوتانز و همکاران


روایی و پایایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه های استاندارد علوم پزشکی و پرستاری :: ترم آخر

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسشنامه های استاندارد علوم پزشکی و پرستاری» ثبت
شده است - دانلود پرسشنامه های استاندارد در تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم
اجتماعی، تربیت بدنی و .... ... 9. پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)
.... 108. پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ...

روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي اﺳﺘﺮس ﺑﺮ را - دانشگاه جامع امام حسین

31 دسامبر 2013 ... رواﻧـﯽ. در. ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي. ﺟﻨﮓ. در. روﺣﯿﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﺆﺛﺮ. اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﯿﺖ روﺣﯿﻪ. 1. روﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
ازﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن،. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه و. ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳـﺖ و. از. دﯾـﺪﮔﺎه. روان ...... ﮐﺘﺎب. ﺑﻬـﺮه.
وري. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. راﺑﯿﻨـﺰ. ﺑـﻪ. ﻧـﺎم. " ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اﺳﺘﺮس. " ﺛﺒﺖ. و. اﺟﺮاء. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده.
ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. روﺣﯿﻪ. ﺷﻐﻠﯽ. :ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. 18. ﺳﻮال. ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

مدل یابی ساختاری تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی
انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می
باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N).
جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران ...

کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده ...

پژوهش‌گر برای تعمیم‌پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش‌نامه
تکمیل شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامههای استاندارد استفاده شده است. تجزیه و
تحلیل ... Organizational Well-being, Positive Psychological Capital,
Organizational Virtue, citizenship behavior, organizational Identity, Psychological
Climate. مراجع ...

دانلود پاورپوینت

لیست پرسشنامه های روانشناسی, لیست پرسشنامه های مدیریتی. پشتیبانی آنلاین
24 ساعته از طریق تلگرام. 09214087336. دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ·
دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 · دانلود پرسشنامه معنی یا
هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL) · دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و
...

رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان ...

اﻟﺸﻬﺪا اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده. ﺗﻌـﺪاد. 97. ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﯿﻤـﺎران
ﺑـﻪ. )1. ﺳﻮاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،. 2. ) ﺳﻮاﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﻣﯿﺪواري.
اﺳﻨﺎﯾ. ﺪر،. ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ. (. LOT. ) ﮐـﺎرور و ﺷـﯽ. ﯾـﺮ،. ﺗﺎب. آوري. ﺑﻼك. و. ﮐﺮﯾﻤﻦ. و ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي
ﺷﺮر. 3و. ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ (. EORTC QLQ- C30.V.3. ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.

رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان ...

اﻟﺸﻬﺪا اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده. ﺗﻌـﺪاد. 97. ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﯿﻤـﺎران
ﺑـﻪ. )1. ﺳﻮاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،. 2. ) ﺳﻮاﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﻣﯿﺪواري.
اﺳﻨﺎﯾ. ﺪر،. ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ. (. LOT. ) ﮐـﺎرور و ﺷـﯽ. ﯾـﺮ،. ﺗﺎب. آوري. ﺑﻼك. و. ﮐﺮﯾﻤﻦ. و ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي
ﺷﺮر. 3و. ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ (. EORTC QLQ- C30.V.3. ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.

سرمایه روان شناختی سازمان - خرید کتاب

کتاب سرمایه روانشناختی سازمان ترجمه جمشیدیان و فروهر توسط انتشارات آییژ (
1392) به چاپ رسید + پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران. این
کتاب در هشت فصل تدوین یافته است. در فصل اول نویسندگان لزوم مثبت گرایی و
چارچوب سرمایه روانشناختی را در محیط کار امروز و با توجه به رویکرد مدیریت استعداد
و جنگ ...

دانلود پرسشنامه : سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها - مرجع علوم مدیریت ایران

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله،
پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. ...
روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به
زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد
بررسی ...

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال - نگین فایل

16 آگوست 2017 ... دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، 1998) · دانلود-
پرسشنامه-استاندارد-سرمایه-اجتماعی-(-ناهاپیت-و- پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و
گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس
شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی ...

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ روان ﺗﺒﻴ

25 ژانويه 2014 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮدآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﺎ ... رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ. ﺳﺎزد. -. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ... ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎ. داري ﻣﻴﺎن آن و ...

پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 26 سوالی - مرکز ...

1 ژوئن 2017 ... این پرسش نامه توسط مک گی ارائه شده است و دارای 26 سوال 6 گزینه ای است و از روایی
و پایایی برخوردار می باشد و دارای 4 صفحه است و فایل بصورت jpg است که پس از
پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد. محصولات مرتبط: پرسش نامه سرمایه روان
شناختی… پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و… پرسش نامه تاب آوری (تک ...

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 | NCBA

18 جولای 2017 ... دسته بندی: عمومی» پرسشنامه فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد
صفحات: 10 حجم فایل: 24 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حالت های مثبت
روانشناختی، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و
پایایی... پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه بهزیستی ...

کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده ...

پژوهش‌گر برای تعمیم‌پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش‌نامه
تکمیل شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامههای استاندارد استفاده شده است. تجزیه و
تحلیل ... Organizational Well-being, Positive Psychological Capital,
Organizational Virtue, citizenship behavior, organizational Identity, Psychological
Climate. مراجع ...

مدل مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز - پایگاه علمی ویراساینس

جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آولیو (2007)، سرمایه
روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و معنویت در کار میلیمن همکارانش (2003)،
استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به
وسیله نرم افزار pls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، رهبری اصیل به صورت
مستقیم بر روی ...

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤ - پژوهشی پژوهشنامه ...

26 نوامبر 2015 ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣـﺪاد اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺷـﺮق. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ. 132. ﻧﻔﺮ در ﺳـﺎل. 93. ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎري از. ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول
ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﻌﺪاد. 97. ﻧﻔﺮﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻧﻤ. ﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘـﻪ اي ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ. ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺧﺪﻣ - پژوهش‌های مدیریت در ایران

12 ژانويه 2016 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت. اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد . اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ..... ﺳﺆال. اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ . ﺳﺆال. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ. 24. ﺳﺆال ﮐﻪ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ (.

پرسشنامه مدیریت و روانشناسی مادسیج

4 نوامبر 2015 ... به همین منظور شما می توانید از طریق لینک های زیر اقدام به دریافت انواع پرسشنامه های
استاندارد آماده شده توسط تیم مادسیج دسترسی داشته باشید: ... شما می توانید برای
تهیه ی پرسشنامه اختصاصی برای رشته تحصیلی خودتان از طریق لینک زیر به
سایت مادسیج و یا به طور مستقیم به صفحه دانلود پرسشنامه مراجعه کنید:.

اصل مقاله - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - دانشگاه علامه طباطبائی

ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﻣﺘﺸـﮑﻞ از. 150. ﻧﻔـﺮ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن .... ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ. 1
. و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ. (. 2004. ) ﺗﺮﮐﯿﺐ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ. ﮔﺮا، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. را ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺮوري. ﯽﻣ. داﻧﻨﺪ. (. Luthans, 2004 .) ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑـﻪ. ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ ..... ﺗﺤﻠﯿﻞ از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺮو و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣـﺎري آن. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ اداري ﻣﺪ ...

PDF: پرسشنامه سرمایه روانشناختی - اینفوفایل دانلود مقاله

11 مارس 2017 ... را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ (PCQ) ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ 2007 در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮﯾﺪ و داﻧﻠﻮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ (PCQ) ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ 2007 ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت. را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﺣﺮﻓﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﻮا و ﻫﻤﮑﺎران (
2007) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﻮا و. ﻫﻤﮑﺎران (2007) دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ...

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، 1998)

پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و
شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش
ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد ....

پرسشنامه رایگان سرمايه روانشناختي - پرسشنامه رایگان

18 آوريل 2016 ... پرسشنامه سرمایه روانشناختی. چکیده: هدف پژوهش حاضر یررسی نقش سرمایه اجتماعی و
سرمایه روانشناختی یر سازگاری زناشویی و روش توصیفی از نوع همبستگی است .
جامع آماری در این پژوهش زوج های جوان ( ۱تا ۵ سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به
مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد ۳۲۲ زن ...

ﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳ

20 ژوئن 2011 ... و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﻨﺘﻴﺲ. 4 .)1997(. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي. 84/0. و.
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. 89/0. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎري؛. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﺤﻠ. ﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳـﺒﻚ.
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻞ. ﮔﺮا. و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ...

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , نمونه سوال

برای سنجش مفهوم خود (خودپنداره) از پرسشنامه استاندارد شده خودپنداره کارل راجرز که
روایی و پایایی آن در مطالعات داخل مورد تأیید قرار گرفته است استفاده شده است. دانلود
... دانلود پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر 1990 ·
پرسشنامه بیش ..... دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007.
پرسشنامه ...

سرمایه روان شناختی سازمان - خرید کتاب

کتاب سرمایه روانشناختی سازمان ترجمه جمشیدیان و فروهر توسط انتشارات آییژ (
1392) به چاپ رسید + پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران. این
کتاب در هشت فصل تدوین یافته است. در فصل اول نویسندگان لزوم مثبت گرایی و
چارچوب سرمایه روانشناختی را در محیط کار امروز و با توجه به رویکرد مدیریت استعداد
و جنگ ...

کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده ...

پژوهش‌گر برای تعمیم‌پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش‌نامه
تکمیل شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامههای استاندارد استفاده شده است. تجزیه و
تحلیل ... Organizational Well-being, Positive Psychological Capital,
Organizational Virtue, citizenship behavior, organizational Identity, Psychological
Climate. مراجع ...

نقش رهبری معنوی و سرمایه روانشناختی در اشتیاق شغلی معلمان در مدارس ...

به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکارن( 2005 )،
سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2006)
استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی از
طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان مورد تأیید قرار گرفت، و پایایی آنها از
طریق محاسبه ...

دانلود پاورپوینت

لیست پرسشنامه های روانشناسی, لیست پرسشنامه های مدیریتی. پشتیبانی آنلاین
24 ساعته از طریق تلگرام. 09214087336. دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ·
دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 · دانلود پرسشنامه معنی یا
هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL) · دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و
...

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

چند نکته: اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که
استاندارد شده نیستند و شاید روایی و پایایی نداشته باشند. بنابراین در خرید
پرسشنامه ها دقت لازم بعمل آورید. برای جلوگیری از بهم ریختگی و عملکرد بهتر
سایت لطفا از مرورگر کروم Chrome استفاده نمائید. در صورت عدم دانلود پرسشنامه ها،
لطفاً مشکل را از ...

لیست پرسشنامه های روانشناسی و علوم تربیتی - دکتر عینی پور

پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز. پرسشنمامه سرمایه روانشناختی لوتانز. پرسشنامه
نگرش نسبت به اعتیاد(نظری). پرسشنامه وسواس مرگ عبدالخالق 14سوالی(3مولفه).
پرسشنامه گرایشهای اجتماعی مطلوب کارلو 25سوالی و سه مولفه. مقیاس نگرش نسبت
به مسئولیت RAS-26سوالی-3مولفه. مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زا ( پارکر و
ادلر).

پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 26 سوالی - مرکز ...

1 ژوئن 2017 ... این پرسش نامه توسط مک گی ارائه شده است و دارای 26 سوال 6 گزینه ای است و از روایی
و پایایی برخوردار می باشد و دارای 4 صفحه است و فایل بصورت jpg است که پس از
پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد. محصولات مرتبط: پرسش نامه سرمایه روان
شناختی… پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و… پرسش نامه تاب آوری (تک ...

رابطه سرمايه روانشناختی با سرمايه اجتماعی دانشجويان دانشگاه تبريز

راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺑﻬﺎدري ﺧﺴﺮو ﺷﺎﻫﯽ. و ﻫﻤﮑﺎران. 148.
Questionnaires. ) و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. [. 22. ]. در اﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻘﺎدﯾ. ﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
وﺳﯿﻌﯽ ... ﺟﺪول. :1. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. اﻣﯿﺪواري. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ. ﺗﺎب آوري .1. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. 56.

کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده ...

پژوهش‌گر برای تعمیم‌پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش‌نامه
تکمیل شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامههای استاندارد استفاده شده است. تجزیه و
تحلیل ... Organizational Well-being, Positive Psychological Capital,
Organizational Virtue, citizenship behavior, organizational Identity, Psychological
Climate. مراجع ...

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال - ویکی پروژه

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال.

دانلود پرسشنامه و مقاله

خلافی خودرو در ادبیات و پیشینه بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم(دو
فصل). انتخاب پرسشنامه. انتخاب محصول. مشاهده سبد خرید. تکمیل سفارش. پرداخت
ایمن آنلاین. پرداخت آنلاین. دریافت پرسشنامه. دریافت محصول. جدیدترین محصولات
فروشگاه. مشاهده همه محصولات · مقاله بررسي ارتباط بين سرمايه در گردش و اجزاي
مختلف سود ...

ﻓﻜﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ واﺗﻜﻴﻨﺰ و. ﻣﺎرزﻳﻚ. 3. )2002(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي. ﻓﻜﺮي ﺑﻨﺘﻴﺲ.
4 .)1997(. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. 94/0. و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻓﻜﺮي.
95/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري؛. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ي. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ.
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻛﻪ راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎ. دار. ي ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻓﻜﺮي ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﺛﺮ.

آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه های روانشناسی موجود و دانلود رایگان · پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-
۳۰MCQ) (پنج‌شنبه 10 مهر 1393 05:24) پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)
این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده
ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن ...

دانلود پرسشنامه و مقاله

خلافی خودرو در ادبیات و پیشینه بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم(دو
فصل). انتخاب پرسشنامه. انتخاب محصول. مشاهده سبد خرید. تکمیل سفارش. پرداخت
ایمن آنلاین. پرداخت آنلاین. دریافت پرسشنامه. دریافت محصول. جدیدترین محصولات
فروشگاه. مشاهده همه محصولات · مقاله بررسي ارتباط بين سرمايه در گردش و اجزاي
مختلف سود ...

الگوی ساختاری رابطه پیوند معنوی با سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی ...

اسکرایپ نک)2006( ، پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی )2011( و پرسشنامه
بهزیستی معنوی. گل پرور)2013( بودند. ... تقویت ســرمایه روان شناختی( و هم به طور
مستقیم می تواند بهزیستی معنوی پرستاران. را تقویت کند. پیوند معنوی ) .....
سرمایه روان شناختی و. پیوند معنوی به ترتیب با ضرایب بتای استاندارد برابر با
0/55 و 0/27،.

مدل یابی ساختاری تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی
انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می
باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N).
جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران ...

آموزش برنامه نویسی اندروید (دوره ی کامل)

پیاده سازی سیستم داروخانه

دانلود پاورپوینت عربی پایه نهم درس ششم چاپ 96

مقاله ی دندان پزشکی

دانلود آموزش تصویری حل مشکل تاچ سامسونگ SM-G920I با لینک مستقیم

درآمدي بر معناشناسي دکتر كورش صفوي (1379) چاپ اول فصل پنجم روابط مفهومي در سطح جمله

دانلود تحقیق سوزن دوزی

مقاله مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

فایل فلش فارسی Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 3G PMT5487_3G

دانلود پاورپوینت زندگینامه حضرت ابراهیم - 40 اسلاید