دانلود رایگان


نمایش اعداد اول بین دو عدد با حلقه for - دانلود رایگاندانلود رایگان برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند و تعداد اعداد اول بین آن را نمایش دهد با حلقه for

دانلود رایگان نمایش اعداد اول بین دو عدد با حلقه for

نمایش اعداد اول بین دو عدد با حلقه


نمایش اعداد اول بین دو عدد با حلقهfor در سی شارپ


اعداد اول در سی شارپ


اعداد اول بین دو عدد در سی شارپ اعداد او


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش آلگوریتم نویسی | انجمنهای مجیدآنلاین

تعريف الگوريتم به مجموعه اي از دستورالعمل ها كه با زبان دقيق و قابل فهم به همراه ...
مثال 2 : الگوريتمي بنويسيد كه اعداد بين 10 و 20 را چاپ نمايد. ... روش اول : 1-شروع 2-
دريافت كن عدد مورد نظر را 3-چاپ كن عدد فوق را ... 2-دو عدد را از ورودي دريافت نموده ، در
متغيرهاي A,B قرار بده .... (ضمنا برنامه فوق را با حلقه For بنويسيد).

آموزش برنامه نویسی نمایش اعداد اول بین دو عدد با حلقه for

برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند و تعداد اعداد اول بین آن را نمایش
دهد با حلقه for.

برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس - برنامه نویسی به زبان سی ...

15 نوامبر 2015 ... برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس. نویسنده: علی بیت غانمی زاده ... میدوارم
با این کد آموزش لازم را برده باشید... لینک دانلود. خدایا به عزت که ...

هفت شهر عشق - blogfa.com

فصل اول : آشنایی با الگوریتم و فلوچارت. مسئله 1 ... مسئله 4 : برنامه ای بنويسيد
که اعداد 1 تا 5 را کامپييوتر در خروجی نمايش دهد ... مسئله 40 : برنامه ای بنويسيد
کامپیوتر اعداد 1 تا 5 را بوسیله حلقه for درخروجی نمايش دهد. ... مسئله 55 : کامپیوتر
دو عدد از ورودی دریافت کند اعداد زوج بین دو عدد دریافتی را کامپیوتر درخروجی نمایش
دهد.

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ▫. ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري. را ﺑﺎ. زﺑﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ. و. ﺑﺎ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ. ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ، ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده. ﺷﻮد . ﺷﺮوع. A,B
z←A*B ... ﺗﻌﺮﻳﻒ اول. : ﻣﺮاﺣﻠﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻜ ﻞ ﻚ ﻠ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ
ﺣﻠﻘﻪ (LOOP). (LOOP) ... ﻋﺪد، اﻋﺪاد دﻳﮕﺮي را ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ . ﺷﺮوع. ▫. N
.

فصل دوم

دستورهای الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی‌ابهام بیان شوند. .... مثال) الگوریتمی
بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و بخش‌پذیری عدد اول را بر دوم بررسی کند. ... 3)
اگر n>50 برو به 6 (شرط حلقه) ... مثال) الگوریتمی بنویسید که دو عدد طبیعی را از
ورودی دریافت کند و مجموع اعداد طبیعی بین آنها را (خود دو عدد را نیز شامل شود) نمایش
دهد.

ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ C++

ﭼﺎپ اول. ﺳﺎل ﭼﺎپ: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1390. ﺷﻤﺎرﮔﺎن: 2000. ﺟﻠﺪ. ﻗﻴﻤﺖ: 8300. ﺗﻮﻣﺎن. ﻧﺎم ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺻﺤﺎﻓﻲ: ﻓﺮ
ﻧﮕﺎر رﻧﮓ ...... را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . .٩. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻣﺜﺒﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه، اﻋﺪاد ﻓﺮد. 1. ﺗﺎ ﻋﺪد
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ( n. ) .... ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ. ي ﺗﻜﺮار، n a. را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و در ﺧﺮوﺟﻲ. ﻣﻲ. ﻧﻮﻳﺴﺪ . ٣٧ . اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و
ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗ. ﻲ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻗﻠﻴﺪس،. ﺑﺰرگ. ﻳﺗﺮ. ﻦ. ﻣﻘﺴﻮم. ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺸـﺘﺮك. ﺑﻴﻦ آن.

برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس - برنامه نویسی به زبان سی ...

15 نوامبر 2015 ... برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس. نویسنده: علی بیت غانمی زاده ... میدوارم
با این کد آموزش لازم را برده باشید... لینک دانلود. خدایا به عزت که ...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ▫. ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري. را ﺑﺎ. زﺑﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ. و. ﺑﺎ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ. ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ، ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده. ﺷﻮد . ﺷﺮوع. A,B
z←A*B ... ﺗﻌﺮﻳﻒ اول. : ﻣﺮاﺣﻠﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻜ ﻞ ﻚ ﻠ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ
ﺣﻠﻘﻪ (LOOP). (LOOP) ... ﻋﺪد، اﻋﺪاد دﻳﮕﺮي را ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ . ﺷﺮوع. ▫. N
.

رباتیک اردکان - الگوریتم

مربع هر عدد برابر است با حاصل جمع عداد فرد متوالی که از یک شروع می شود ... 24-
الگوریتمی بنویسید که دو عدد را خوانده عدد اول را به توان عدد دوم برساند ... 25-
الگوریتمی بنویسید که دو عدد xوy را خوانده اعداد زوج بین آنها را چاپ کند ... معنای حلقه
این است که یک یا چند دستورالعمل را به تعداد معینی یا تا برقرار بودن(درست) شرطی
یا تا ...

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

... ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﮕﯿﺮد. و ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد زوج ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ را
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار اول ﺑﻮدن. ﯾﺎ. ﻧﺒﻮدن. آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .... ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮدرﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮدرﺗﻮی اول ﮐﺎر ﭼﺎپ ﻧﺼﻒ ﺷﮑﻞ را ﻣـﯽ. ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺳﺘﺎره ...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ▫. ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري. را ﺑﺎ. زﺑﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ. و. ﺑﺎ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ. ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ، ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده. ﺷﻮد . ﺷﺮوع. A,B
z←A*B ... ﺗﻌﺮﻳﻒ اول. : ﻣﺮاﺣﻠﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻜ ﻞ ﻚ ﻠ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ
ﺣﻠﻘﻪ (LOOP). (LOOP) ... ﻋﺪد، اﻋﺪاد دﻳﮕﺮي را ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ . ﺷﺮوع. ▫. N
.

انقلاب اسلامی - مثال های c++

26 دسامبر 2013 ... برنامه ای را بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند. ...
است. min و دیگری max در این برنامه برای عدد اول دو ظرف تعریف شده یکی .... است وآن
را چاپ کند وگرنه حلقه بار دیگر با اضافه کردن یکی بر مقدار

رباتیک اردکان - الگوریتم

مربع هر عدد برابر است با حاصل جمع عداد فرد متوالی که از یک شروع می شود ... 24-
الگوریتمی بنویسید که دو عدد را خوانده عدد اول را به توان عدد دوم برساند ... 25-
الگوریتمی بنویسید که دو عدد xوy را خوانده اعداد زوج بین آنها را چاپ کند ... معنای حلقه
این است که یک یا چند دستورالعمل را به تعداد معینی یا تا برقرار بودن(درست) شرطی
یا تا ...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ▫. ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري. را ﺑﺎ. زﺑﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ. و. ﺑﺎ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ. ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ، ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده. ﺷﻮد . ﺷﺮوع. A,B
z←A*B ... ﺗﻌﺮﻳﻒ اول. : ﻣﺮاﺣﻠﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻜ ﻞ ﻚ ﻠ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ
ﺣﻠﻘﻪ (LOOP). (LOOP) ... ﻋﺪد، اﻋﺪاد دﻳﮕﺮي را ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ . ﺷﺮوع. ▫. N
.

برنامه نویسی یه زبان C++ - blogfa.com

در مورد تابع ها می خوام بگم : ( با استفاده از تابع برنامه نوشتن خیلی آسون تر میشه )
... برنامه ای که عدد a را از کاربر دریافت کند و اعداد اول بین 1 تا a را چاپ کند. ... 2-
حلقه while : هرگاه تعداد دفعات تکرار قطعه مشخص نباشد، اما قطعه بناست تا زمانی ...
کنن : مثلا اول هر دو یه سری include ها داره و بعد برنامه باvoid main شروع شده و با
getch ...

1 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓ

ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻋﺪد اول و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ... (ﺑﺎ. ﻗﻄﺮ
داﯾﺮه .) 10. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ و درﺻﺪ ﺳﻮد را از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ را از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ي ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﯿﻂ و اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ
ﻣﺴﺎﺣﺖ آن .... ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد اول و ﭼﻬﺎرم و اﻋﺪاد دوم و ﺳﻮم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ..... ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮ در
ﺗﻮ.

تمرینات ویژوال بیسیک - علوم پايه - blogfa.com

برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته و در دو متغیر قرار دهد و سپس جای آن ها را با هم
عوض کند ... ۲- برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته فاکتوریل آن را نمایش دهد . (
باحلقه For & while ) ... 2- برنامه ای بنویسید که اعداد اول بین 5 و 555 را چاپ کند .

(پاور پوینت ) تا پایان فصل 8 کتاب - سایت شخصی مهندس مرتضی ...

فصل اول : آشنایی با کامپیوتر ... مثال : الگوريتمي بنويسيد كه دو عدد از ورودي
دريافت كرده مجموع ... لذا الگوريتم را با فلوچارت( flowchart )نمايش مي‌دهند. ... مثال :
فلوچارتي رسم نمائيد كه عدد n را از ورودي دريافت كرده، مجموع اعداد از يك تا n را ... كنيد
كه n عدد از ورودي دريافت كرده، بزرگترين مقدار از بين n عدد را پيدا كرده در خروجي چاپ
نمايد.

برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس - برنامه نویسی به زبان سی ...

15 نوامبر 2015 ... برنامه اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس. نویسنده: علی بیت غانمی زاده ... میدوارم
با این کد آموزش لازم را برده باشید... لینک دانلود. خدایا به عزت که ...

هفته دوم

شرط ها و حلقه ها را در الگوريتم بکار ببرد . دانشجو پس از مطالعه ... لذا الگوريتم را با
فلوچارت( flowchart )نمايش مي‌دهند. فلوچارت از شكل‌هاي ... سپس با استفاده از يك
متغير كمكي محتويات اين دو عدد را جابجا مي‌كنيم : 12. 15. temp .... مثال : فلوچارتي
رسم نمائيد كه عدد n را از ورودي دريافت كرده، مجموع اعداد از يك تا n را محاسبه كند. i
انديس حلقه.

هفت شهر عشق - blogfa.com

فصل اول : آشنایی با الگوریتم و فلوچارت. مسئله 1 ... مسئله 4 : برنامه ای بنويسيد
که اعداد 1 تا 5 را کامپييوتر در خروجی نمايش دهد ... مسئله 40 : برنامه ای بنويسيد
کامپیوتر اعداد 1 تا 5 را بوسیله حلقه for درخروجی نمايش دهد. ... مسئله 55 : کامپیوتر
دو عدد از ورودی دریافت کند اعداد زوج بین دو عدد دریافتی را کامپیوتر درخروجی نمایش
دهد.

تحقیق و بررسی در مورد هشت سال دفاع مقدس

وکتور برگ

دانلود نقشه اجرایی ساختمان مسکونی بتنی با سیستم سقف یوبوت - DWG

وکتور برگ

دانلود فایل فلش فارسی تبلت asus k00z با اندروید 5 لینک مستقیم

تحقیق و بررسی در مورد نكاح با غير مسلمان

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

دانلود پاورپوینت الگوهای استراتژی منابع انسانی

پاورپوینت ارزشمند دوره آموزشي الگوهاي نوين ارزيابي و اثربخشي برنامه هاي آموزشي با رويكرد محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ROI - صد و سی اسلاید

دانلود دتایل اجرایی اتوکدی رمپ و پله