دانلود رایگان


دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتداییچکیده :
درس املا مهم ترین و اساسی ترین ماده ی درسی است که در تمام مقاطع و پایه های تحصیلی ارائه می گردد بدون شک این تأکید بیانگر اهمیت املا و کسب مهارت نوشتن آن است.
این ماده ی درسی با اهمیت، توأم با مشکلاتش در عملکرد دانش آموزان است. براساس آمارهای منتشر شده ی وزارت آموزش و پرورش هر ساله دانش آموزان زیادی به جهت عدم کسب مهارت درست نویسی نظام آموزشی را ترک می نمایند. اهمیت و ضرورت درس املاء و وجود مشکلات عدیده در این درس انگیزه ای شد که تحقیقی با عنوان بررسی مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان پایه ی دوم شهرستان ماه نشان انجام گیرد.
هدف اصلی پژوهش بررسی و توصیف وضعیت موجود مشککلات دیکته ای دانش آموزان ابتدایی شهرستان ماه نشان و ارائه یک تصویر روشن از مشکلات دیکته ای به معلمان و برنامه ریزان آموزشی است.
جامعه ی آماری پژوهش عبارت است از کلیه ی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه ی دوم ابتدایی سال 89 – 88 که تعداد آنها 408 نفر می باشد که از این تعداد، پس از این که آزمون تشخیصی و به وسیله ی .......... نفر دختر و ............ پسر می باشند. برگه های املا که عمل و آمد و برگه های املای آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج عمده ی زیر به دست آمد.
1 ) غلط های املایی دانش آموزان براساس رتبه عبارت است اند :
رتبه ی یک غلط های املایی از نوع آموزشی 54/ 63 درصد شامل و او معدوله، اُ استثناء قاعده تشدید و قاعده ی تنوین
رتبه ی دو غلط های املایی از نوع عدم دقت 8/ 45 درصد شامل نقطه، دندانه، سرکج.
رتبه سوم : غلط های املایی ناشی از ضعف در حافظه ی دیداری 51/ 40 درصد شامل حروفی که یک صدا دارند اما با شکل حرفی متفاوت نوشته می شوند مثل ت ط ح هـ ، ز ض ذ، غ ق س ص ث ع ا ء .
رتبه ی چهارم غلط های املایی از نوع نارسا نویسی 2/ 23 % مثب کج و زاویه دار نوشتن و غلط نوشتن شکل ظاهری حروف.
رتبه پنجم : غلط های املایی سمعی 5/ 19 مثل تبدیل به یک صدای مشابه دیگر نظیر اجتماع – اشتماع.
رتبه ی ششم : غلط های املایی ضعف توالی دیداری 9/12 درصد مثل عدم و حالت. ترتیب حروف کلمه نظیر نوشتن کلمه مادر به صورت مارد.
رتبه ی هفتم : غلط املایی قرینه و وارونه نویسی 3/2 درصد شامل از چپ به راست.
2 ) نوشتن یا زیر خط زمینه نوشتن
2 ) تفاوت قابل ملاحظه ای در معیارهای دیکته ای بین دختران و پسران دانش آموز نبوده و هر دو جنس در تمامی ابعاد دیکته ای دارای غلط املایی بوده اند.
پیشنهادها :
1 ) با توجه به اینکه بیشترین نوع غلط های املایی مربوط به ضعف آموزش و حافظه ی دیداری است، بنابراین معلمان درصد سرتهای درس به بعد آموزش درس املا توجه خاصی داشته باشند و اصول و قواعد نگارش کلمات خاص با روش های سهل آموزش دهند.
2 ) تصحیح و نمره گذاری دیکته براساس نسبت تعداد غلط و صحیح نوشته شده انجام گیرد.
فصل اول
مقدمه :
شکل نوشتاری زبان عالی ترین و پیچیده ترین شکل ارتباط است (نوشته پور، 1378) و در سلسله مراتب مهارت های زبانی (شنیدن، گفتن، خواندن، نوشتن) نوشتن آخرین مرحله است که آموخته می شود و آموخته های بنیادی و تجارب مفید مهارت های زبانی در گوش دادن و سخن گفتن و خواندن در واقع پیش نیازی برای نوشتن محسوب می شوند. در دنیای امروز نوشتن از مهم ترین وسایل تفهیم و تفاهم ارتباط به شمار می رود و در نشر عقاید و افکار و نزدیک کردن جوامع بشری و اشاعه ی فرهنگ و تمدن نقش حیاتی دارد و هم چنین یکی از اهداف اصلی در دوره ی ابتدایی محسوب می شود و نزدیک به 20% از کل ساعت تحصیل در دوره ی ابتدایی است ولی متأسفانه در شیوه ی آموزش و هم چنین در عملکرد دانش آموزان در نوشتن مشکلات خاصی مشاهده می گردد که تاکنون هیچ برنامه ی منسجمی در نظام آموزشی برای رفع مشکلات نگارش دانش آموزان ارائه نشده است. و شیوه ی برخورد با مشکلات نگارشی دانش آموزان به صورت غیر علمی و سلیقه ای است و تحقیقات بسیار کمی نیز در این حیطه صورت گرفته است. و این تحقیق به منظور بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ماه نشان در نوشتن و ارئه ی راهکارهای لازم به معلمان و برنامه ریزان انجام می گیرد و به علّت گسترده بودن شکل نوشتاری نظیر انشأ مشق و رونویسی دیکته و ... قصد ما بر این است از مفاهیم درسی پایه ی دوم با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب متن املا، املایی تهیه شده و در اواخر سال تحصیلی به دانش آموزان آن پایه به وسیله معلم مربوط تقریر گردید.
با توجه به جمعیت دانش آموزی آن پایه نمونه ی لازم انتخاب و دیکته آنها مورد بررسی قرار می گیرد و نوع و فراوانی مشکلات دیکته نویسی شامل – نارسا نویسی، حافظه ی دیداری و حافظه ی توالی دیداری، حساسیت شنوایی، آموزشی، حافظه ی شنوایی، تمیز دیداری و وارونه نویسی، قرینه نویسی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بیان مسأله :
اصطلاح اختلالات یادگیری خاص (Learning disabilities Specad) به دانش آموزنی اطلاق می شود که توان یادگیری دارند اما به طور مداوم در برخی از مسائل تحصیلی آن ها شده است. و در عین حال آن ها جزء کودکان عقب مانده نیز محسوب نمی شوند در نتیجه بین سطح عملکرد تحصیلی آن ها و ظرفیت های تخمینی در امور تحصیلی شان تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده می گردد. (کریمی، 1384، صفحه ی 4).
تحقیقات مارچ (1972) در نارسایی های زیانی بیکر (1982) گلامن (1982) نارسایی های فراشناختی لیون (1984) در مورد اختلالات خواندن و نوشتن از قبل می باشد. (تبریزی، 1386، صفحه ی 65) با توجه به موارد ذکر شده تعداد دانش آموزانی که در برخی از امورات تحصیلی خود دچار مشکلاتی هستند قابل توجه است. به طوری که در هر سال عده ای از این دانش آموزان به دلیل برخی از اختلالات خاصی یادگیری ترک تحصیل نموده یا مردود می شوند. و یا با حداقل کارایی نردبان تحصیلی را می پیمایند و به هر لحاظ نظام آموزشی هزینه های زیادی را از این بابت می پردازد. مشکل تنها مربوط به دانش آموزان نیست. معلمان نیز به علت عدم آگاهی از طیف اختلالات یادگیری دانش آموزان مشکلات آنان را چندین برابر می کنند چون در مواجهه با این مشکلات یا نسبت به آن ها بی توجه می شوند یا برچسب هایی مثل کودکان عقب مانده به دانش آموزان می زنند. در نتیجه از همان اوایل تحصیلی نوعی سرخوردگی و عدم باور توانایی های خود لذا توجه به اختلالات یادگیری دانش آموزان در دیکته از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و شناسایی ابعاد مسئله ضرورتی برای معلمان و برنامه ریزان است.
در این پژوهش مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان پایه ی دوم شهرستان ماه نشان بررسی شد و محقق در پی یافتن پاسخ به سؤأل زیر است.
وضعیت مشکلات دیکته نویسی در بین دانش آموزان پایه ی دوم چگونه است؟
امیت و ضرورت پژوهش :
در عصر حاضر نظام آموزش در هر جامعه نقش قاطع و سازنده ای بر عهده دارد. سرمایه گذاری های کلان و هزینه های زیادی از طرف جامعه صرف این مجموعه می شود. همه حاکی از با اهمیت تلقی شدن نظام آموزش و پرورش به طور اعم و فرآیند آموزش به طور اخص است از جمله مشکلاتی که نظام آموزشی ما با آن مواجه است. مسأله ای مشکلات دیکته نویسی است. در هر سال عده ای از دانش آموزان مردود یا با حداقل نمره قبول می شوند و به هر لحاظ هزینه های تلف شده زیادی متوجه جامعه و نظام آموزشی است. زیرا زبان فارسی یکی از مشکل ترین زبان های موجود بوده و مشکلات زیاد و استثناهای مختلفی که یادگیری آن ها برای دانش آموزان مشکل می باشد دارد. علاوه بر این موارد، حروف مختلفی که تنها یک صدا دارند. دندانه، نقطه از مشکلات خاصر نگارش فارسی است. این موانع به مشکلات نگارشی سبب می گردد.
هم چنین تبعات بسیار زیان باری از نظر روحی و روانی متوجه دانش آموزان است. بنابراین انجام فعالیت های پژوهشی در مورد اختلالات یادگیری به ویژه مشکلات دیکته نویسی بسیار ضروری به نظر می رسد. تا از این طریق به دانش آموزانی که گرفتار این اختلال هستند کمک شود و هم چنین معلمان از ابعاد مختلف آن آگاهی بیشتری یابند و به کارگیری فنون خاصی از وارد شدن خسارت زیاد به نظام آموزشی و جامعه جلوگیری شود.
اهداف پژوهش :
قبل از برنامه ریزی تحلیل وضع موجود جهت شناسایی نیازها اولین قذم می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان در نظر دارد تحلیل جامعه از وضعیت مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان به عمل آورد تا مشخص گردد که :
هدف کلی : عمده ترین مشکلات دانش آموزان مربوط به کدام نوع از اختلالات دیکته نویسی است.
بدین منظور عمده ترین اهداف پژوهش عبارتند از : اهداف جزئی.
1 ) تبیین و تحلیل وضع موجود از لحاظ مشکلات دیکته نویسی.
2 ) بررسی مشکلات دیکته نویسی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه ی دوم شهرستان ماه نشان.
سؤالات پژوهش :
1 ) عمده ترین مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان چیست؟
2 ) مشکلات دیکته نویسی در بین دانش آموزان و دختر و پسر چگونه است؟
متغیرهای تحقیق و تحریف عملیاتی آن ها
بررسی مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق است مشخص کرد که تعیین عوامل مؤثر در مشکلات دیکته نویسی پیچیده و در هم تنیده است. لذا تنها متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد این متغیرها عبارتند از :
1 ) نارسانویسی : منظور از این نوع اختلال در نوشتن عبارتند از کج نویسی کم رنگ نویسی نوشتن زاویه دار، و شکسته نوشتن. فاصله گذاری بیش از حد در بین واج های یک علم و نامرتب نویسی است.
2 ) حافظه ی دیداری : مربوط به حروفی است که صدای آن ها در فارسی یکی است اما شکل نوشتاری متفاوتی دارند و شامل گروههای زیر است.
1 – 2 – ت ط
2 – 2 – ز ذ ظ ض
3 – 2 – س ث ص
4 – 2 – ح ه
5 – 2 – غ ق
6 – 2 – ا ع ء
3 ) توالی حافظه ی دیداری : دانش آموز در نوشتن کلمه ترتیب حروف آن ها را رعایت نمی کند. مثال کلمه مادر را به صورت مارد می نویسند.
4 ) حافظه ی شنوایی : دانش آموزها به علت نقص شنوایی برخی از کلمات و واژه ها را در دیکته ها می اندازد و جای آن ها را در متن املای خود خالی می گذارد و به طور کلی برخی از دانش آموزان اصلاً آن کلمات را در حین قرائت املاء به وسیله ی معلم نشنیده باشد.
5 ) حساسیت شنوایی : مفهوم حساسیت شنوایی مربوط به صداهایی است که واج آن ها بسیار نزدیک به هم بوده و دانش آموز قادر به تفکیک آن ها نیست. لذا برخی از صداها را ادغام نمود و لکن را غلط می نویسد این اختلال معمولاً در بین صداهای زیر صورت می گیرد.
1 – 5 – ج و ت  اجتماع  اشتماع
2 – 5 – ن و ب – شنبه  شمبه
3 – 5 و ب – مسواک  مسباک
6 ) بی دقتی : بی دقتی دانش آموز در نوشتن حروف و کلمات که شامل نقطه گذاری غلط، عدم جایگزینی درست نقطه، تشدید و تنوین است. یا بالا و پایین گذاشتن نقطه ی حروف است.
7 ) ضعف آموزش مربوط به کلماتی است که دانش آموز قواعد خواندن و نوشتن آن ها را به خوبی یاد گرفته است. این نوع اختلال در فارسی مربوط به استثناهاست مثل :
* واو ناخوانا یا معدوله که دانش آموزان آن را در کلمه ی خواهر به صورت (خاهر) بنویسید.
* علامت تنوین ً که در کلمه با َ ن نوشته شود. مثال کلمه ی اتفاقاً به صورت اتفاقن نوشته شود.
نقش نمای اضافه یا هاء غیر ملفوظ یا بالعکس مثل اتاق درس را به صورت اتاقه درس بنویسید و یا نامه را به صورت نام بنویسید.
مصوت کوتاه ّ که در برخی از کلمات تبدیل به و بلند نماید مثل دنبال  دونبال؛ خروس  خوروس
• اتصال و انفصال بی مورد مثل کلمه ی میهن  می هن که انفصال بی مورد و کلمه ی درختها اتصال بی مورد است (درخت ها).
8 ) وارونه نویسی، در این اختلال دانش آموز کلمات را زیر خط زمینه و از چپ به راست می نویسد مثال :
9 ) قرینه نویسی ء این اختلال شامل از چپ به راست نوشتن حروف و کلمات است.

فصل دوم
مقدمه :
مفاهیم و نظریه ها در پژوهش به منظور تعیین ارکان و چهار چوب پژوهش بوده، اشراف محقق بر نظریه ها و تئوریه ارائه شده در ارتباط موضوع مورد پژوهش است. و تکیه گاه پژوهشگر در تحلیل و استنباط ها است. که بدون پشتوانه نظری چندان قابل اعتماد نیست. بنابراین در هر پژوهش لازم و ضروری است که مفاهیم ارائه شده در حیطه ی موضوع براساس چارچوب پژوهش ارائه گردد.
تعریف کمیته کارگزاران اختلالات یادگیری :
در تلاش برای اصلاح اختلالات یادگیری، کمیته ی کارگزاران فدرال درباره ی اختلالات یادگیری (ICLD) در 1977 تعریفی را به کنگره آمریکا ارائه داد. تعریف ICLD در (1978) نمایانگر تغییر در تعریف NJLD به ویژه تعریف شامل اختلالات یادگیری به یک گروه ناهمگن از اختلالات اطلاق می شود. که به صورت دشواری های منفی در اکتساب و کاربرد گوش دادن، حذف زدن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن، یا توانایی های ریاضی، با مهارت های اجتماعی تظاهر می کنند .
وزارت آب این تعریق را نپذیرفته است. زیرا گنجاندن مهارت های اجتماعی ضرورت ایجاد تغییر در کانون عمومی 142 – 94 را ایجاب می کند، با سردرگمی در مورد واجد شرایط بودن اضافه می کند و باعث می شود که تعداد بیش تری از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری قلمداد شوند.
عامل اختلاف :
عامل اختلاف که در اصل به وسیله ی بین من رایج شد، یکی از اجزای کلیدی در معیارهای تشخیصی آیین نامه فدرال 1977 است و در بیش تر تعریف ها وجود دارد. یک اختلاف وقتی وجود دارد که توانایی تخمین زده شده و عملکرد تحصیلی دانش آموز با هم تفاوت فاحشی داشته باشند و ممکن است در یک مهارت و یا در همه ی حیطه های مهارتی باشد.


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 45 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق در مورد ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم ...

2 آگوست 2016 ... دانلود مقاله ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی ... با تاکید
بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی. .... May 25, 2012 –
چکیده : مقاله ی حاضر مقاله ای مروری است که در ابتدا از مشکلات املا واملا ...

nala1693

nala1693 - متاسفانه به علت برخی مشکلات سایت غیر فعال میباشد. ... ازاد اسلامی
کارشناسی ارشد حقوق 88,سوالات درس ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی,سوالات دروس .....
جدید GTA5,رمزهای جدید جی تی ای 5,رمزهای جی تی ای 4,رمزهای جی تی ای 5,رمزهای نوکیا
...... آموز,دانش آموزان چگونه می توانند به کشورشان خدمت کنند,دانش پژوه,دانش فني,
دانشجو ...

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانشدانلود مقاله ... دانلود مقالات با
موضوع املا در دبستان; جستجو .... مشکلات املا نویسی دانش آموزان ابتدایی; جستجو.

سیگنالینگ CAS و CSS (پاورپوینت آماده) - esy.es

پك منابع تخصصي استخدام آموزگار ابتدايي ... سپاه، مجموعه ای از بهترین عناصر
انقلابی و مؤمن است ... دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی 3.

فروشگاه پارسا وبلاگ

پاورپوینت حل مشكل و تصمیم‌ گیری. پاورپوینت حل مشكل ... http://cerodownload.
cero.ir/product-354717-پاورپوينت-حل-مشكل-و-تصميم‌-گيري.aspx. پاورپوینت حل
...

اختلال دیکته نویسی ( شناخت و ارزیابی) + دانلود PDF - اختلالات ...

4 روز پیش ... عده ای از معلمان مدارس و والدین کودکان غالباً برای حل مشکل کودکان از روشهای ... همچنین
تمرینهای مؤثر در رابطه با یادگیری و تقویت املأ دانش آموزان در ...

کلماتی در مورد دانش - مطلبستان فالند FaLand

دبستان پسرانه شهید کرکچیشهیدصادقی ضعف املایی دانش : در هر جلسه از کلماتی ...
دانلود مقاله مشکلات دیکته ای املا در ببن دانش آموزان ابتدایی مشکلات املایی در دوره ...

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی - مگ ایران

مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی. چکیده : درس املا مهم ترین و اساسی
ترین ماده ی درسی است که در تمام مقاطع و پایه های تحصیلی ارائه می گردد بدون شک ...

پایان نامه ی بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان. doc ...

4 فوریه 2017 ... پایان نامه ی بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان. doc ... عوامل
مهمترین قسمت مشکلات آموزشی املا در کودکان ابتدایی که از هوش ... به دانش آموزان
توصیه می شود اگر در صحت یا نادرستی نگارش واژه ای دچار ... بررسی مشکلات دیکته
نویسی (نوشتاری) دانش آموزان .... دانلود مقاله بررسی مواد راهنمایی و رانندگی.

سیگنالینگ CAS و CSS (پاورپوینت آماده) - esy.es

پك منابع تخصصي استخدام آموزگار ابتدايي ... سپاه، مجموعه ای از بهترین عناصر
انقلابی و مؤمن است ... دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی 3.

اضطراب دانش آموزان ابتدایی - بانک مقالات فارسی

گزارش تخصصی چگونگی کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان در زنگ دیکته ... دانش
آموزان ضعیف ۵ باورهایی که موجب اضطراب دانش آموزان از امتحان می شود: ۶ مشکلات املا .
... دانلود مقاله ارتباط سبکهای دلبستگی و رابطه با اضطراب · پایان نامه بررسی رابطه
... پرسشنامه ای به منظورتفکیک دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده ...

پرتال جامع علوم انسانی - اختلالات یادگیری

عنوان مقاله: شیوع و تنوع ناتوانی های ویژه یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز
... تأثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانش آموزان ...

ماجراهای سگ گله و گوسفند زبل

1 دسامبر 2016 ... امام خامنه ای مدظله العالی : حفظ نظام از واجب ترين فرائض است. تبلیغات شما در تمام
... دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی 8 ...

اختلال دیکته نویسی ( شناخت و ارزیابی) + دانلود PDF - اختلالات ...

4 روز پیش ... عده ای از معلمان مدارس و والدین کودکان غالباً برای حل مشکل کودکان از روشهای ... همچنین
تمرینهای مؤثر در رابطه با یادگیری و تقویت املأ دانش آموزان در ...

اختلال دیکته نویسی ( شناخت و ارزیابی) + دانلود PDF - اختلالات ...

4 روز پیش ... عده ای از معلمان مدارس و والدین کودکان غالباً برای حل مشکل کودکان از روشهای ... همچنین
تمرینهای مؤثر در رابطه با یادگیری و تقویت املأ دانش آموزان در ...

آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش - فعالیت های کلاسی

برچسب‌ها: فعالیت های کلاسی, روش تدریس, زنگ ریاضی, دانش آموزان, لذت اکتشاف .....
امروزه مدارس با مشکلات عدیده ای در ارتباط با انگیزش دانش آموزان مواجه اند. .... ماحق
نداریم شکل صحیح کلمه ی غلط رابرروی املای دانش آموز بنویسیم بلکه خودش ... البته
روز قبل به بچه ها گفتم که با خودشان برای زنگ دیکته قیچی و چسب و تعدادی از ورق
های ...

مقاله فارسی . دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ...

دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی. چکیده : درس املا مهم
ترین و اساسی ترین ماده ی درسی است که در تمام مقاطع و پایه های تحصیلی ارائه می
گردد ...

کلماتی در مورد دانش - مطلبستان فالند FaLand

دبستان پسرانه شهید کرکچیشهیدصادقی ضعف املایی دانش : در هر جلسه از کلماتی ...
دانلود مقاله مشکلات دیکته ای املا در ببن دانش آموزان ابتدایی مشکلات املایی در دوره ...

دانلود پایانامه

۷۱۸ - بررسی محیطهای صحرایی و بیابانی – دریایی و دریاچه ای - دلتایی و مصب ها ۵۰
ص ..... ۱۰۹۸ - راهکارهای برای حل مشکلات گردشگری و جذب توریست در ایران ۱۲ ...... ۲۸۵
- تأثیر ورزش بر روی فشار روانی دانش آموزان ۲۴ ص ...... ۵۸ - پروژه طراحی وب سایت
املاک متن ۲۹ ص ...... ۱۳۱۷ - بررسی آشکار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده
۲۱

اضطراب دانش آموزان ابتدایی - بانک مقالات فارسی

گزارش تخصصی چگونگی کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان در زنگ دیکته ... دانش
آموزان ضعیف ۵ باورهایی که موجب اضطراب دانش آموزان از امتحان می شود: ۶ مشکلات املا .
... دانلود مقاله ارتباط سبکهای دلبستگی و رابطه با اضطراب · پایان نامه بررسی رابطه
... پرسشنامه ای به منظورتفکیک دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده ...

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با اختلالات ...

عمده‌ترین مشکل املایی دانش‌آموزان ناتوانی در جایگزینی درست این حروف می‌باشد، علت
.... بررسی نقادانه برنامه‌ی درسی املا در دوره‌ی ابتدایی موید این نکته است که ... متن و
خواندن و بازشناسی و یادآوری و کاهش مشکلات و خطاهای دیکته‌ای دانش‌آموزان، به تدریج
با اجرای کامل برنامه د. ... مطلب بعدیدانلود مقاله نيش زنبور عسل در درمان انواع بيماري
ها.

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان - تخفیفستان ...

3 فوریه 2017 ... استفاده از یک جامعه آماری با موضوع غلط های املایی دانش آموزان دوره ی دبستان ... دانلود
مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی – مگ ایران

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان ...

8 فوریه 2017 ... چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟ فرمت فایل word تعداد
صفحات۱۳ بیان مسئله (توصیف وضع موجود) مقدمه مقطع ابتدايي زير ...

دانلود پایان نامه ، سایت دانلود مقاله ، عکس - مقالات کاربردی فارسی ...

از آداب سخن گفتن (آیات ابتدایی سوره حجرات) قضا (آیات میانی سوره نسا) و پزشکی
...... پان های دو آتیشه با اندیشه های ارد بزرگ مشکل داشته و دارند پان تورکها و پان ......
در این زمان ابو مسلم نامه ای به نصر بن سیار عامل بنی امیه در خراسان نوشت و او را به
...... به دلیل رشد منفی جمعیت دانش آموزان و دانشجویان، عملا کمتر مورد توجه خواهد بود.

جزوه درس مهندسی سواحل یا Coastal Engineering | usefi

11 جولای 2016 ... ... سورس سیمپلکس دوگان · دانلود اقدام پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران · 2000 واژه ...
دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی ...

دانلود تحقیق در مورد ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم ...

2 آگوست 2016 ... دانلود مقاله ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی ... با تاکید
بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی. .... May 25, 2012 –
چکیده : مقاله ی حاضر مقاله ای مروری است که در ابتدا از مشکلات املا واملا ...

مقاله آموزش املاء

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آموزش املاء نمایش داده می شود، ... انواع
مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان و راهبرد ها..۱۷ ... انوشه پور، ابوالفضل (۱۳۷۲) روش
تدریس فارسی ابتدایی (دوره کاردانی تربیت ... مقاله ای که پیش روی شماست مجموعه
ای از طرح ها برای آموزش املا و بر طرف کردن مشکلات املا نویسی دانش آموزان می باشد.

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان - دانلود

4 مارس 2017 ... بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان ... عوامل مهمترین قسمت مشکلات
آموزشی املا در کودکان ابتدایی که از هوش طبیعی و ... مقدمه ای برای فصل سوم. 53 ...
دانلود مقاله بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ...

دانلود کتابهای اینترنتی با فرمت پی دی اف PDF - تالار گفتگوی ایرانیان

14 آگوست 2009 ... 110: مقدمه اي بر ميكروكنترلرهاي 8xc196kc/kd ... 194: مشكل فارسي نويسي در بانك
Access با ASP ... 295: املا چيست ... 304: دانش حسابرسي 81صفحه ... 355: كلاس
آموزشي HTML ..... 696: جهاني سازي(راه بن بست يا روزنه اميد) ...... مقطع ابتدایی و
راهنمایی, ---- نمونه سوالات استخدامی, ---- کنکور و پشت کنکوری ها, ---- مقطع ...

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا ...

11 ژانويه 2017 ... اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟
... و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل دیکته نویسی دانش‌آموز ابراز خرسندی نمودند . ...
لازم به توضیح است که این دانش آموز رادر تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۱ در حالی که ...
متاسفانه در این راه معلم مدرسه ای که مینا درآن درس می خواند هیچ همکاری بامن ...

لکنت - دکتر کریمی

آموزشی educational 8 آذر 1395. دانلود کنید : کیفیت 270 کیفیت 360 کیفیت
720. لکنت - دکتر ... دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی 8
...

پایان نامه ی بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان. doc ...

4 فوریه 2017 ... پایان نامه ی بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان. doc ... عوامل
مهمترین قسمت مشکلات آموزشی املا در کودکان ابتدایی که از هوش ... به دانش آموزان
توصیه می شود اگر در صحت یا نادرستی نگارش واژه ای دچار ... بررسی مشکلات دیکته
نویسی (نوشتاری) دانش آموزان .... دانلود مقاله بررسی مواد راهنمایی و رانندگی.

ماجراهای سگ گله و گوسفند زبل

1 دسامبر 2016 ... امام خامنه ای مدظله العالی : حفظ نظام از واجب ترين فرائض است. تبلیغات شما در تمام
... دانلودمقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی 8 ...

دانلود پایان نامه ، سایت دانلود مقاله ، عکس - مقالات کاربردی فارسی ...

از آداب سخن گفتن (آیات ابتدایی سوره حجرات) قضا (آیات میانی سوره نسا) و پزشکی
...... پان های دو آتیشه با اندیشه های ارد بزرگ مشکل داشته و دارند پان تورکها و پان ......
در این زمان ابو مسلم نامه ای به نصر بن سیار عامل بنی امیه در خراسان نوشت و او را به
...... به دلیل رشد منفی جمعیت دانش آموزان و دانشجویان، عملا کمتر مورد توجه خواهد بود.

اختلالات املایی و راهکار ها - آموزش ابتدایی

دانش آموزانی که در تمیز دیداری دچار مشکل هستند معمولاً کلمات را اینگونه می نویسند:
... املای پرده ای : به این شکل که متن املا توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو
نوشته می شود. .... 3 – دانش آموزان هنگام نوشتن دیکته کلمات را تکرار و هجی میکند(
دقت).

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای املا در ببن دانش آموزان - سازندگی

مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی. چکیده : درس املا مهم ترین و اساسی
...

طراحي املا و راهبردهايي جهت رفع اشكالات املايي - مرکز اختلالات ...

27 ژانويه 2015 ... املا کلمه ای است عربی به معنی پر کردن ، از یاد چیزی نوشتن ، تقریر مطلبی تا
دیگری ... دیکته کلمه فرانسوی است مطلبی که کسی بخواند و دیگری بنویسد . ....
دانش آموزان برای بهتر شنیدن فعال هستند و برای تقویت حافظه ی شنیداری .... روش های
تقویت املا در دوره ی ابتدایی ، سید داود میر شفیعی،انتشارات رشد اندیشه.

اختلالات املایی و راهکار ها - آموزش ابتدایی

دانش آموزانی که در تمیز دیداری دچار مشکل هستند معمولاً کلمات را اینگونه می نویسند:
... املای پرده ای : به این شکل که متن املا توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو
نوشته می شود. .... 3 – دانش آموزان هنگام نوشتن دیکته کلمات را تکرار و هجی میکند(
دقت).

کلماتی در مورد دانش - مطلبستان فالند FaLand

دبستان پسرانه شهید کرکچیشهیدصادقی ضعف املایی دانش : در هر جلسه از کلماتی ...
دانلود مقاله مشکلات دیکته ای املا در ببن دانش آموزان ابتدایی مشکلات املایی در دوره ...

مشکلات املایی دانش آموزان و روش های شناسایی آن ها - آفتاب

3 ا کتبر 2009 ... عده ی زیادی از دانش آموزان در نظام آموزشی ما دچار اختلالات یادگیری هستند, طبق ...
بررسی نقادانه برنامه‌ی درسی املا در دوره‌ی ابتدایی موید این نکته است که ... مشکلات و
خطاهای دیکته‌ای دانش‌آموزان، به تدریج با اجرای کامل برنامه ... دانلود مقاله

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانشدانلود مقاله ... دانلود مقالات با
موضوع املا در دبستان; جستجو .... مشکلات املا نویسی دانش آموزان ابتدایی; جستجو.

فروشگاه فایل 2017

دانلود پایان نامه-روش تحقیق. لینک منبع و پست :پروژه ی بررسی اختلالات گفتاری
دانش آموزان ابتدایی · http://parsdanesh.sidonline.ir/product-13985-prozhe.aspx

دانلود تحقیق در مورد ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم ...

2 آگوست 2016 ... دانلود مقاله ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی ... با تاکید
بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی. .... May 25, 2012 –
چکیده : مقاله ی حاضر مقاله ای مروری است که در ابتدا از مشکلات املا واملا ...

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان ...

8 فوریه 2017 ... چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟ فرمت فایل word تعداد
صفحات۱۳ بیان مسئله (توصیف وضع موجود) مقدمه مقطع ابتدايي زير ...

دانلود پایان نامه ، سایت دانلود مقاله ، عکس - مقالات کاربردی فارسی ...

از آداب سخن گفتن (آیات ابتدایی سوره حجرات) قضا (آیات میانی سوره نسا) و پزشکی
...... پان های دو آتیشه با اندیشه های ارد بزرگ مشکل داشته و دارند پان تورکها و پان ......
در این زمان ابو مسلم نامه ای به نصر بن سیار عامل بنی امیه در خراسان نوشت و او را به
...... به دلیل رشد منفی جمعیت دانش آموزان و دانشجویان، عملا کمتر مورد توجه خواهد بود.

بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده

کسب در آمد از اینترنت باروشهای جدید وکاملا قانونی این روش به هیچ عنوان معرفی سایتهای کلیکی وازاین قبیل نیست.

پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش

پروژه روانشناسی با موضوع ترس در کودکان. doc

مقاله در مورد بتن غلطکي (RCC)

بازی پلیسی پر هیجان سگا برای کامپیوتر

دانلود پروژه کارافرینی آماده تولید پاک سیمان

پاورپوینت درباره آشنایی کامل با واکسیناسیون

پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی دهم تجربی ( تبادلات گازی )

پروژه پایانی مجموعه گردشگری سوران