دانلود فایل


دانلود پروژه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود ,پایان نامه ,مدیریت, مهارتهای, کارآفرین ,مدیران,اثربخشی, سازمانی, کسب و کار, کوچک , متوسط ,(SMEs)

دانلود فایل دانلود پروژه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی چکیده
حضور کارآفرینان به عنوان، یک استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.کارآفرینان نقش و جایگاه ویژه ای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از دولت ها درکشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه دارند، به این دلیل دولت ها تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و ترغیب کنند.
بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه مدیران (مهارت های کارآفرینانه شامل ۳ دسته میباشد: ۱- مهارت های شخصی نوآوری، ریسک پذیری، پذیرفتن چالشها و جستجوی فرصتها در تغییر ۲- مهار تهای ارتباطی تعامل موثر با دیگران، مذاکره و چانه زنی، نفوذ و رهبری اثربخش ۳- مهار تهای فرآیندی توانایی در برنامه ریزی و سازماندهی، توانایی در اجرای برنامه، توانایی در تجزیه و تحلیل محیط ) و اثربخشی سازمانی (شامل: سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع، توانایی انطباق، نوآوری، بهره وری، رضایت ارباب رجوع و رضایت/ تعهد کارکنان) در کسب وکارهای کوچک و متوسط ( SMEs) شهرستان سنندج، رسالت تحقیق حاضر می باشد.
در پایان با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج، تفاوت معنی داری بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در نمونه مورد مطالعه مشاهده گردید. ۰۰۰/.=P_Value و همچنین به منظور رتبه بندی مولفه های مختلف مهارتهای کارآفرینانه مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد و از نتایج حاصله ملاحظه گردید که رتبه مهارتهای ارتباطی بالاتر از مهارتهای شخصی و فرآیندی می باشد و رتبه مهارتهای فرآیندی بیشتر از مهارتهای شخصی است.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه ی تحقیق
پیشینه ی تحقیقات داخلی
پیشینه ی تحقیقات خارجی
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه ی آماری
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعریف های عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مباحث مقدماتی
تاریخچه کارآفرینی
چرا کارآفرینی مهم است؟
افسانه هایی در مورد کارآفرینان
تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحب نظران
ویژگیها و خصوصیات کارآفرینان
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه جامعه شناختی
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه روانشناختی
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه جمعیت شناختی
نوع شناسی کارآفرینی
کارآفرینی در کشورهای دیگر
نقش آموزش در کارآفرینی
مکاتب فکری کارآفرینی
دیدگاه کلان
مکتب فکری محیطی
مکتب فکری مالی/ سرمایه ای
مکتب فکری جایگزینی
جایگزینی سیاسی
جایگزینی فرهنگی
جایگزینی اقتصادی
دیدگاه خرد
مکتب خصائص کارآفرینانه
مکتب فکری فرصت خطرپذیری
مکتب فکری تدوین استراتژیک
رویکردهای کارآفرینی
رویکرد سطح کلان
رویکرد سطح خرد
رویکرد سطح میانه
مدلها و الگوهای کارآفرینی
فرآیند رویدادی
مدل رویدادی آلبرت شاپیرو
مدل رویدادی فرای
مدل رویدادی ویلیام بای گریو
فرآیند چند بعدی
مدل فرآیندی جفری تیمونز و دیگران
مدل فرآیندی چل و هاوس
مدل فرآیندی استیونسون و دیگران
کارآفرینی و ارتقاء بهره وری
کارآفرینی در اسلام
ویژگی های انسان کارآفرین از دیدگاه اسلام
اثر بخشی سازمانی
تعاریف و مفاهیم اثربخشی از دیدگاه صاحبنظران
معیارها و شاخصهای اثربخشی
رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی
روش مبتنی بر تامین هدف
روش مبتنی بر تامین منابع
روش مبتنی بر فرآیند درونی
رویکرد نوین برای سنجش اثربخشی
روش مبتنی بر ارزش های رقابتی
روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع
بخش دوم: پیشینه ی تحقیق
پیشینه ی تحقیقات داخلی
پیشینه ی تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
مدل مفهومی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
متغیرهای پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
منابع گردآوری اطلاعات
استفاده از فن دلفی در طراحی پرسشنامه
تحلیل پرسشنامه
آزمون های آماری مورد استفاده
روایی و پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری مورد استفاده
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه وتحلیل توصیفی داده
جنسیت
گروه سنی
تحصیلات
سابقه خدمت
آمار توصیفی مربوط به اثربخشی کسب وکارهای کوچک و متوسط
آمار توصیفی مربوط به مهارتهای کارآفرینانه مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب گروه سنی
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سطح تحصیلات
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سابقه خدمت
شاخص های مهارتهای کارآفرینانه مدیران
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه ی اهم
آزمون فرضیه ی اخص اول
آزمون فرضیه ی اخص دوم
آزمون فرضیه ی اخص سوم
مقایسه وضعیت مولفه های مهارت های کارآفرینان
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از آمار توصیفی
نتایج بدست آمده از آمار استنباطی
نتیجه گیری از آزمون فرضیه اهم
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص اول
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص اول
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص دوم
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص دوم
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص سوم
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص سوم
نتیجه گیری کلی
موانع و محدودیت های تحقیق
پیشنهاد ها
پیشنهاد های کاربردی به مدیران
پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
پیوست اول: پرسشنامه خبرگان
پیوست دوم: پرسشنامه مدیران
پیوست سوم: تجزیه و تحلیل های آماری
پیوست چهارم: چکیده انگلیسی


دانلود


پایان نامه


مدیریت


مهارتهای


کارآفرین


مدیران


اثربخشی


سازمانی


کسب و کار


کوچک


متوسط


(SMEs)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

45, 44, بررسی رابطه مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران .... 88,
87, بررسی رابطه بین ارتباطات و جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی ... 108,
117, بررسی زمینه های بروز و پرورش کار آفرینی در دبیرستانهای پسرانه دولتی کار
و ...

بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در ...

26 نوامبر 2016 ... دانلود فایل .... بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی
در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج ... پروژه آماده: بررسی
نماتدهای انگل گیاهی و تاثیر آن بر کاهش محصولات کشاورزی مانند سیب ...

بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در ...

بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و
کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۵۸ صفحه
...

پایان نامه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی ...
پروژه پایان نامه رشته کامپیوتر,دانلود رایگان پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی ... 25, 25,
ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در صنعت برق استان مازندران, سیف اله ... 27,
27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد ...
32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی ... 25, 25,
ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در صنعت برق استان مازندران, سیف اله ... 27,
27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد ...
32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت ...

مقاله بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان ...

مقاله بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان درصنایع
کوچک و متوسط SME شهرستان ... محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت
کسب و کارهای دانش بنیان ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله .... مرجع دانش (
سیویلیکا) | مرجع دانشگاههای ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب |
فراخوانهای علمی ...

پروژه بررسي رابطه بين اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع

27 نوامبر 2016 ... دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع . .... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی ...
پروژه پایان نامه رشته کامپیوتر,دانلود رایگان پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر.

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سيدرضا سيدجوادين, مديريت منابع انساني, بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل
.... بررسي اثر بخشي دستور العمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
..... توسعه مدل ارزيابي و مديريت ريسك هاي زيست محيطي پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت
..... كارآفريني - كسب و كار جديد, تأثير مهارتهاي ارتباطي كارآفرينانه مديران كسب و ...

سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و ...
دانلود کتاب تحلیل رفتار سازمانی: رویکرد انتقادی (226 صفحه) ... اصل مقاله ی
استراتژی های هم مسیر سازی فناوری اطلاعات در جهت مدیریت ارتباط با ... پرسشنامه ی
استاندارد مهارت های مذاکره ... پرسشنامه ی استاندارد موانع مدیریت اثربخش منابع
انسانی.

پایان نامه بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران و ...

18 جولای 2016 ... مرجع دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و پروژه و مقاله در همه رشته ها : مدیریت حسابداری
.... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت. عنوان : بررسی ارتباط بین
مهارتهای کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط
شهرستان سنندج ... برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقاله بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان ...

مقاله بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان درصنایع
کوچک و متوسط SME شهرستان ... محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت
کسب و کارهای دانش بنیان ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله .... مرجع دانش (
سیویلیکا) | مرجع دانشگاههای ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب |
فراخوانهای علمی ...

پروژه بررسي رابطه بين اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع

27 نوامبر 2016 ... دانلود پروژه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع . .... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در ...

موضوعات برای پایان نامه - مدیریت آموزشی

بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان..................... - بررسی عوامل
موثر بر ناب ... بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سيدرضا سيدجوادين, مديريت منابع انساني, بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل
.... بررسي اثر بخشي دستور العمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
..... توسعه مدل ارزيابي و مديريت ريسك هاي زيست محيطي پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت
..... كارآفريني - كسب و كار جديد, تأثير مهارتهاي ارتباطي كارآفرينانه مديران كسب و ...

دانلود رایگان تحقیق بررسی ارتباط میان مدیریت تحول

Sep 3, 2016 - دانلود مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ,دانلود پایان نامه بررسی
.... Nov 11, 2013 - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com - دانلود
..... بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی ارتباط میان مدیریت تحول

3 سپتامبر 2016 ... فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار … ..... بررسی ارتباط بین
مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...

دانلود نقشه‌ها و جدول SWOT محله عودلاجان تهران

فایل فلش گوشی چینی CORAL X1+ MT6580 اندروید 5.1.1 کاملا تست شده و تضمینی - با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت عربی پایه نهم درس ششم چاپ 96

تحقیق راهنمای ساخت گلخانه، 130 صفحه،docx

تحقیق درباره حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران

درزه ها 5 ص PDF

بانکداری الکترونیک

کتاب تئوری و طراحی سیستم خطی چی تسانگ چن

کد متلب پینگ رابینسون

فایل ترمیم سریال هواوی y540-u01