دانلود فایل


دانلود مقاله الگوي رياضي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي - دانلود فایلدانلود فایل مقاله الگوی ریاضی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای در 13 صفحه با فرمت ورد

دانلود فایل دانلود مقاله الگوي رياضي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي مقاله الگوي رياضي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي در 13 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
خلاصه
مقدمه
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
مدل سازي تحقيق
تخمين فرم تابعي مدل خطي
تخمين فرم تابعي مدل لگاريتمي
مقايسه بين مدل فرم خطي و لگاريتمي
بررسي و ارزيابي مدل تحقيق در مصرف سوخت
بهينه سازي مدل مصرف سوخت
نتيجه گيري
مراجعخلاصه
نقش و اهميت حمل و نقل جاده اي در جابجايي كالا در ك شور با توج ه به ويژگي هاي اين شيوه حمل و نقلي و
همچنين مصرف زياد فرآورده هاي نفتي در اين زير بخ ش باعث گرديده كه بهينه سازي مصرف سوخت در حمل و
نقل جاده اي مورد توجه خاص برنامه ريزان حمل و نقل و اقتصاد قرار گيرد . هدف از اين مقالة تحقيقي ،
بهينه سازي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي كالا در كشور است كه با اس تفاده از آمار
ميداني مربوط به گروه وسايل نقليه سنگين حمل كالا و با استفاد ه از توابع رياضي در جهت مدله نمودن اين ارتباط ،
انجام گرفته است . اين مقاله بر پا يه استفاده از رابطة بين مصرف سوخت و پارامتر سرعت به ع نوان يك پارامتر واسطه و
متغيرهاي مستقل مؤثر با پارامتر فوق استوار مي باشد كه با در نظر گرفتن دو فاكتور اصلي مشخصه هاي فني و
ويژگي هاي جريان روي مسير و اعمال نقش آن بر پار امتر سرعت ، جزئيات تابع مصرف سوخت را تصوير مي نمايد.
در فر آيند مد ل سازي و متدولوژي بكار رفته در متن مقاله ، اثرات و شرايط متغيرها بر تاب ع هدف ، آناليز و انتخاب
گرديده اند. در اين آناليز چهار متغير حاشيه راه ، شيب متوسط مسير، سط ح خدمت و نسبت تعداد معادل وسايل
نقليه سنگين بر تعداد معادل وسايل نقليه از توان توضيح پذيري لاز م برخوردار بود ه اند كه در نهايت ،الگو (مدل )
رياضي مناسب در جهت تبيين و تفسير تابع مصرف سوخت برگزيده خواهد شد.
واژه هاي كليدي: سوخت ، حمل و نقل، جاده اي، الگوي رياضي، بهينه سازي
مقدمه
حمل و نقل فعاليتي است كه بخش عمده اي از ميزان مصرف انرژي در جهان را به خود اختصاص داده
است و بر اساس اطلاعات موجود، اين بخش به تنهايي مصرف كننده بيش از يك سوم از كل انرژي مصرفي
در جهان است . بخش حمل و نقل در كشور ا يران به تنهايي حدود ٢٥ درصد از كل انرژي مصرفي كشور را
١٦١ ميليون بشكه معادل نفت خام، بيشترين / به خود اختصاص مي دهد. اين بخش با مصرف ساليانه ١
مصرف كننده فرآورده هاي نفتي در مقايسه با ساير بخش هاي مصرف كننده (خانگي تج اري، صنعت و
كشاورزي) مي باشد[ ١]. آمار مص رف بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل كشور در سال ١٣٧٧ به ترتيب
٢٣ ميليارد ليتر بوده كه تمام ًا در بخش حمل و نقل زميني، مصرف / ١١ ميليارد ليتر و در مجموع ٥ / ١١ و ٦ /٩
٢٥ ميليارد ليتر بوده است . لذا با / گرديده و با ٢ ميليارد ليتر سوخت سنگين هوايي و دريايي در مجموع ٥
٢٣ ميليارد ليتري / مصرف ناچيز ٨% حمل و نقل ه وايي و دريايي از انرژي كشور، بحث عمده در مص رف ٥
٠ ميليارد ليتر، كمتر از ١% و سهم حمل و نقل جاد هاي / حمل و نقل زميني است كه در آن سهم راه آهن با ٢
.[ ٢٣ ميليارد ليتر بيش از ٩٩ % بوده است[ ٢ / با ٣
مصرف بالاي س وخت از يك طرف و توجه به پايا ن پذيري منابع نفتي كه در آينده نزديك نيز انتظار
نمي رود كه جايگزيني براي فرآورده هاي نفتي مورد مصرف در بخش حمل و نقل كشور پيدا شود و همچنين
حجم بالاي كالاي جا به جا شده در كشور توسط حمل و نقل جاده اي، باعث گرديده است كه بهينه سا زي
مصرف سوخت در حمل و نقل جاد هاي كالا محور اصلي مقاله حاضر باشد.
هدف از اين مقاله بدست آوردن روابط رياضي حاكم بر مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل جاد ه اي
كشور در ارتباط با دو فاكتور مشخصات و ويژگي هاي فني راه و مشخص ه هاي عملكردي ترافيك شبكه
است. بطوري كه تعا مل اين اجزا در مدل رياضي منجر به توصيف چگونگي اثر گذ اري اين مشخصه ها بر
مصرف سوخت و نهايت ًا ا يجاد تصويري از تغييرات اين اجزا در بهينه سازي مصرف سوخت گردد . بطوري
كه با استفاده از روابط ايجاد شده و دامنة تغييرات مشخص ه هاي فني لازمه و يا ممكنه بتوان مصرف سوخت
را در ص ورت امكان با توجه به شرايط و ويژگ ي هاي موجود بهينه نمود . اين عوامل ا ثر گذار در فاكتور مسير
مي تواند جزئياتي از قبيل شيب، پروفي ل هاي طولي و عرضي، قوس ها و... كه بطور عام مشخصات هندسي
مسير را تشكيل مي دهند و در فاكتور شرايط عملكردي ترافيك مسير مي تواند جزئيا تي از قبيل حجم ترافيك،
درصد وسايل نقليه و ... كه بطور عام خصوصيات و مشخصات جريان ترافيك را تشكيل مي دهند، باشد . اين
دو فاكتور مي تواند بطور خاص با پارامتري واسطه در كنش بين عوامل فوق و تابعي از مصرف سوخت با
پارامتر سرعت، به هم ديگر متصل گردند . به عبا رت ديگر اين مشخصات و شرايط، پارام تري را تحت تأثير
قرار مي دهد كه پارامتر فوق با توجه به عملكرد خود بر تابع هدف، مصرف سوخت را مدل م ي نمايند.
مدل هاي رياضي با تأثير عوامل آماري به مشخصات محدودتر تقسيم و جمع بندي م ي گردند. تأثيرات عوامل
و جزئيات با توجه به شد ت و بزرگ ي مشخصه بر تابع هدف نه تنه ا مي تواند در بهينه سازي مصرف سوخت
در اولو يت بندي ويژگي ها مؤثر واقع شود بلكه مي تواند شرا يط و حدود م مكن يا لازم را با توجه به
.[ منابع مالي براي سياس تگذاران تفسير و تبيين نمايد....


بهینه سازی مدل مصرف سوخت


مصرف سوخت در حمل و نقل جاده


بررسی و ارزیابی مدل تحقیق در مصرف سوختمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


magiran.com: فصلنامه مهندسي حمل و نقل، شماره 6

راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... مدل پيش بيني فراواني وقوع تصادف براي گذرگاه هاي
ريلي- جاده اي ايران ... بررسي كارآيي نسبي حمل و نقل مسافري و باري استانهاي كشور
در طول برنامه سوم و سالهاي ابتدايي برنامه چهارم ... مكانيابي بهينه جايگاه هاي عرضه
سوخت با استفاده از برنامه ريزي رياضي و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه
موردي ...

magiran.com: فصلنامه مهندسي حمل و نقل، شماره 6

راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... مدل پيش بيني فراواني وقوع تصادف براي گذرگاه هاي
ريلي- جاده اي ايران ... بررسي كارآيي نسبي حمل و نقل مسافري و باري استانهاي كشور
در طول برنامه سوم و سالهاي ابتدايي برنامه چهارم ... مكانيابي بهينه جايگاه هاي عرضه
سوخت با استفاده از برنامه ريزي رياضي و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه
موردي ...

دانلود مقالات نهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران - سایت ...

مجموعه کامل مقالات نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران رو با حجم 43 مگ
از ل. ... كاربرد بهينه سازي خطي در ساماندهي ترددشماري محورهاي جاده اي كشور مقايسه فني
اقتصادي ... ارائه مدل تقاضا و توزيع جغرافيايي مصرف سوخت در شبكه حمل و نقل
شهري ارائه مدلي جهت ... تحليل مدل رياضي تصادفات و آناليزحساسيت

اصل مقاله (393 K)

ﻧﻘﻞ و ﺑ. ﻪ. وﻳﮋه ﺣﻤﻞ. و. ﻧﻘﻞ ﺟﺎده. اي. ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﺔ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪ. ة. اﻧﺮژي، ﺑﻌﺪ از ﺑﺨـﺶ
ﻧﻴﺮوﮔـﺎﻫﻲ، اﺻـﻠﻲ ... ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ .... ﺳﻮم در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺧﺎرﺟﻲ
ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ.

برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-1357

این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جادهای، به برآورد ...
روش‌های ریاضی و کمی ... محور اول فعالیتهای مدیریت بهینهسازی مصرف سوخت در بخش
حمل و نقل در واقع کاهش روند .... در این الگو در سادهترین حالت فرض میشود که مصرف
کنندگان، بنزین G و خدمات خودرو S را برای تولید هر مایل حمل و نقل خریداری میکنند.

وري ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه اراﺋﻪ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﺣﻤ

ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻧـﺪازه ... ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ، ﺑﻬﺮه وري، ﺳﻮﺧﺖ ، اﻟﮕﻮي ﺧﻮد ... ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺮژي از ﻧﻮع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ....
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎردر ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ. (L). و ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ. (. ﺟﺎده. اي و رﻳﻠﻲ.

ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ آﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺸﺶ - Sid

هﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ آﺸﻮر. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻣﺎرهﺎي ... ﺑﻨﺰﻳﻦ
و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدﻩ اي و رﻳﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ آﻢ. آﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن ...

دانلود رایگان مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی ترافیک - مهندسی ...

14 ژوئن 2014 ... دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ 1 اسفند ... و
سیاسی مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی بین شهری (جاده ای) ... ارائه الگوی
ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو (مطالعه موردی: خطوط سامانه اتوبوس های تندرو شهر
تهران) .... زلزله تهران با استفاده از مدلسازی ریاضی و حل آن با نرم افزار GAMS

معرفی همکاران - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

مجموعه چكيده مقالات هشتمين كنفرانس بين‌المللي حمل و نقل در بلژيك»، انتشارات مركز
... مدل تصادفات جاده‌اي بر اساس ضوابط طرح هندسي و شرايط محيطي جاده - مهدي مخبر. ...
ارائه مدل بهينه جهت كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل كالاي بين شهري - عبدالرضا رضائي
. .... مدل ریاضی تعیین نحوه کنترل تقاطعات هم سطح در معابر شهری نوید نثیر

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.
... 4033 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده) ...
4046 - پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد (چکیده) ...... 4540 -
دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر ...

1 ﭘﯿﻮﺳﺖ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ. -2. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ﻧﺎوﮔﺎن ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ،.
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ... ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮدد ﺷﻤﺎرﻫﺎی
ﺟﺎده ای. اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ..... ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . 3-6- ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎده ای در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻧﺎوﮔﺎن وﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ. ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
ﺟﺎده.

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ Empiricalevidence on Transfer Time and Distance ... - ictte.ir

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي و درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ
ﻣﺸﻬﺪ) ... اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺟﻬﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ BRT ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﺎ ﻧﺮم
اﻓﺰارGAMS ... ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي داده ﮐﺎوي
..... ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺧﻮدرو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اراﺋﻪ ﯾﮏ روش
...

magiran.com: فصلنامه مهندسي حمل و نقل، شماره 27

روشي براي برآورد تركيب جمعيت شهري با استفاده از برنامه ريزي رياضي به منظور
.... كاهش مصرف سوخت در مسيريابي وسائط نقليه با درنظرگرفتن ترافيك شهري، ...

ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ آﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺸﺶ - Sid

هﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ آﺸﻮر. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻣﺎرهﺎي ... ﺑﻨﺰﻳﻦ
و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدﻩ اي و رﻳﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ آﻢ. آﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن ...

مدیریت زیست محیطي حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازي کاهش مصرف ...

توسعه جهت توسعه جاده ها و جانمایي بهینه مقاصد عمده حمل و نقل شهری با هدف افزایش
دسترسي ... مصرف سوخت در مسیرهاي پرتردد و استقرار درست شبكه حمل و نقل نسبت
به مناطق تجاري، تفریحي و اداري بوده است. ... پايان پذير در نظام برنامه ريزي از
جايگاه ويژه اي برخوردارند که ... شبكه حمل و نقل در واقع نمايش رياضي، فيزيكي و
فراساختاري.

مقاله isi ارزيابي تاثير پايداري خط ‌مشي‌هاي حمل و نقل: مطالعه 1 . دانلود ...

دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در 1 نوامبر
... اثر حذف یارانه سوخت بر تابع تقاضای مصرف بنزین در حمل و نقل جاده ای (فول ...
ارزيابي ايمني جاده اي با رويکرد مخاطرات محيطي: مسير سنندج- مريوان با استفاده از .
... الگوی نظارت بر خط مشی های مصوب مجلس شورای اسلامی (موضوع پایان نامه دکتری).

مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل‌ و نقل و ترافیك تهران

30 ژوئن 2014 ... دانلود مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران ... اجتماعی و
سیاسی مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی بین شهری (جاده ای) ... ارائه الگوی
ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو (مطالعه موردی: خطوط سامانه .... بررسی عملكرد شبكه
جادهای و ریلیدر بحران زلزله تهران با استفاده از مدلسازی ریاضی و حل آن با ...

دانلود مقاله الگوی ریاضی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای - دانلود مقاله ...

دانلود مقاله الگوی ریاضی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای. سال انتشار: ۱۳۸۲. محل
انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی. تعداد صفحات: ۱۳. نویسنده(ها): محمود صفارزاده ...

بهینه سازی مدل مصرف سوخت بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات ...

مقاله الگوي رياضي مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي در 13 صفحه با فرمت ورد شامل
بخش های زیر می باشد: خلاصه مقدمه پيشينه تحقيق روش تحقيق مدل سازي تحقيق ...

دانلود رایگان مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی ترافیک - مهندسی ...

14 ژوئن 2014 ... دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ 1 اسفند ... و
سیاسی مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی بین شهری (جاده ای) ... ارائه الگوی
ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو (مطالعه موردی: خطوط سامانه اتوبوس های تندرو شهر
تهران) .... زلزله تهران با استفاده از مدلسازی ریاضی و حل آن با نرم افزار GAMS

دانلود حل المسائل کتاب آشنایی بافیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی هرمان سمبر

پایان نامه پیاده سازی شبکه گاز شهری در محیطGIS(مطالعه موردی: شهرسودجان)

پاورپوینت درباره معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت فرماندهی حریق و حادثه

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پست مدرنیسم

دانلودمقاله بررسي کامل پلاستيكدانلود پاورپوینت دستگاه های تشخیص هویت عنبیه چشم و اثر انگشت

پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم مشروطه در دوره محمد على شاه

پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم مشروطه در دوره محمد على شاه