دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبی

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :19

بخشی از متن مقاله
آوند چوبي
بافت آوند چوبی
بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می آید و پروکامبیوم از مریستم انتهایی منشا می گیرد. بافت چوبی واجد دیواره نخستین را که از پروکامبیوم گیاه ایجاد می شود، بافت چوبی نخستین می نامند. در بسیاری از گیاهان پس از تکمیل دیواره نخستین ، بافتهای پسین تشکیل می شوند. بافت چوبی حاصل از کامبیوم آوندی را بافت چوبی پسین می نامند.
بافت چوبی از 4 نوع یاخته: تراکئید ، وسل ، فیبر و پارانشیم چوبی تشکیل شده است و مهمترین آنها یعنی تراکئیدها و وسلها به عناصر تراکئیدی موسوم اند که عناصری بی جانند. نقش اصلی این یاخته ها انتقال شیره خام و تا حدی نیز حفاظت گیاه است. یاخته های فیبری در بافت چوبی موجب استحکام گیاه می شود. یاخته های پارانشیمی که نقش ذخیره ای و یا فعالیتهای دیگری دارند، نیز در این بافت یافت می شوند

اجزای بافت چوبی
عناصر تراکئیدی
دو نوع اصلی از عناصر چوبی به نامهای تراکئید و وسل در گیاهان وجود دارند. تفاوت اصلی دو نوع آوند چوبی مذکور در این است تراکئیدها منفذ ندارند، در حالی که دیواره های انتهایی وسلها دارای منفذ هستند. بنابراین در تراکئیدها عبور آب از یاخته ای به یاخته دیگر به صورت نفوذ از دیواه سه لایه ای متشکل از دیواره های نخستین دو یاخته مجاور و تیغه میانی آنها انجام می گیرد. در حالی که در وسلها آب از منافذ آزاد بین یاخته ها عبور می کند.
به علاوه یاخته های تشکیل دهنده تراکئید ، از یاخته های وسلها درازتر و باریکترند و به تدریج که عناصر تراکئیدی رشد می کنند، پروتوپلاسم آنها از بین می رود، اما قبل از آن دیواره پسین بر روی دیواره نخستین بوجود می آید و دیواره ضخیم تر می شود. دیواره دو انتهای یاخته نیز قبل از ناپدید شدن پروتوپلاسم از بین می رود. در نتیجه نقش یاخته چوبی زنده ، ایجاد دیواره پسین و حل کردن انتهایی دیواره یاخته است. پس از این فرایندها پروتوپلاسم از بین می رود و یاخته های چوبی مرده بر جای می مانند و شیره خام درون آنها جریان می یابد.
ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی
دیواره پسین در عناصر تراکئیدی بطور یکنواخت تشکیل نمی شود. چنانکه در بعضی نقاط نازکتر در نقاط دیگر ضخیم تر است. این ناهمواریها به صورت برجستگیها و فرورفتگی هایی با طرحهای گوناگون در سطح درونی عناصر تراکئیدی بوجود می آیند و آوندهای چوبی را برحسب انواع این تزئینات نامگذاری می کنند. مانند آوندهای حلقوی ، مارپیچی ، نردبانی ، مشبک و منقوط.
لیگنین در آوندهای حلقوی و مارپیچی به صورت حلقه های جدا از هم یا نوارهای مارپیچی و در آوندهای نردبانی و مشبک به ترتیب به شکل نوارهای موازی و مشبک در آمده است. در آوندهای منقوط ، لیگنین تمام سطح دیواره به جز نقاط فرورفته را فرا گرفته است. چوب مخروطیان را نرم گویند، زیرا فقط دارای تراکئید است. چوب دو لپه ای های چوبی را سخت گویند، چون علاوه بر تراکئید ، فیبر و وسل هم دارد.
فیبرها
یاخته های فیبر چوبی نسبتا درازند. دیواره آنها ضخیم تر از تراکئیدهاست. این یاخته ها بیشتر نقش استحکامی دارند. یاخته های فیبری ممکن است دارای پروتوپلاست زنده بوده و نقشهای زیستی از قبیل ذخیره نشاسته و غیره داشته باشند.
یاخته های پارانشیمی
یاخته های پارانشیمی در بافت چوبی پسین ممکن است دارای دیواره پسین یا فاقد آن باشند. نقش همه این یاخته ها ذخیره مواد است.بافت آوند آبکش
بافت فلوئم یا آبکشی شامل عناصر غربالی ، سلولهای همراه ، سلولهای پارانشیمی و در برخی موارد فیبر و اسکلروئید می باشد. آن بخش از فلوئم که هدایت شیره پرورده را بر عهده دارد، عنصر غربالی نامیده می شود. در گیاهان بازدانه عناصر غربالی به صورت واحدهای مستقلی در ساختمان بافت شرکت می کنند. ولی در نهاندانگان عناصر غربالی به صورتهای خاصی روی هم چیده می شوند و تغییراتی در ساختمان دیواره های انتهایی آنها بوجود می آید و بدین ترتیب تشکیل ساختمانهای خاصی به نام آوند آبکشی را می دهند. یک آوند آبکشی از تعداد زیادی سلول تشکیل یافته است.
تغییراتی که در عناصر غربالی صورت می گیرد تا نهایتا به یک عنصر فعال در انتقال تبدیل شود بسیار چشمگیر است. این تغییرات در دیواره ها ، سیتوپلاسم و اندامکها می باشد. دیواره های جانبی سلولها زیاد تغییر نمی کنند و فقط کمی ضخیم می شوند. در زیر میکروسکوپ با یک منظره شفاف دیده می شوند که این حالت شفاف احتمالا به ترکیب دیواره سلولی در این عناصر بستگی دارد. مهمترین تغییرات در دیواره انتهایی آنها صورت می گیرد که به شکل سوراخهای متعدد در این دیواره ها منجر می شوند که در نهایت حالت غربال به خود می گیرد که آنها را به نام صفحه آبکش می گویند.
سلولهای همراه بافت فلوئم
در نهاندانگان در کنار هر سلول آبکشی به تعداد 1یا 2 و گاهی 3 عدد دیده می شود. این سلولها در طول و یک طرف هر یک از سلولهای آبکشی دیده می شوند. این سلولها دارای منشا مشترکی با سلولهای آبکشی هستند. سلول مادر آبکش با یک تقسیم نامساوی ، دو سلول بوجود می آورد که سلول بزرگتر بتدریج تمایز پیدا کرده و به سلول آبکشی تبدیل می شود. سلول کوچکتر منشا تشکیل سلول همراه می گردد. سلول همراه در نهاندانگان توسط پلاسموسم های متعددی با سلولهای آبکش ارتباط برقرار می کند. برسی ها نشان داده وقتی سلول آبکش می میرد ، سلول همراه نیز بطور همزمان می میرد.
گاهی نیز مشاهده شده که با مردن سلول آبکش ، سلول همراه منشا تشکیل یک سلول آبکش دیگر می گردد. از نظر سیتولوژیکی سلولهای همراه دارای سیتوپلاسم متراکم و واکوئل های کوچک و فراوان و هسته بزگ مرکز ی اند و هرگز نشاسته در خود ذخیره نمی کنند. عقیده بر این است که سلولهای همراه انجام برخی از اعمال متابولیکی مانند ساخت پروتئین را که در جریان تمایز عناصر غربالی کاهش یافته یا حذف شده است بر عهده دارد. شاید میتوکندری های فراوان موجود در سلول همراه تامین کننده انرژی عناصر غربالی (به صورت ATP) باشد.
در برخی گونه ها مواد فتوسنتزی تولید شده در سلولهای مزوفیل از طریق سلولهای همراه به عناصر غربالی راه می یابد. در بازدانگان گاهی در کنار سلولهای آبکشی یک سلول کوچک دیده می شود که در قسمتی از سلول آبکشی قرار دارد نه در تمام طول آن. این سلول کوچک به خاطر مکان ، موقعیت و اختصاصات سیتولوژیکی کاملا قابل مقایسه با یک سلول همراه است و به نام سلول آلبومینی خوانده می شود. منشا سلول آلبومینی برخلاف سلول همراه یکی از سلولهای پارانشیمی بافت آبکشی است.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


آوند چوبی


دانلود تحقیق درمورد آوند چوبی


مقاله درباره آوند چوبیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آوند آبکش و چوب - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - blogfa.com

بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - آوند آبکش و چوب - جامع ترین وبلاگ بــــ ــــیـــــ
ـــوتـــــ ـــکــــ ــــنــــ ــــولـــ ــــوژی - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی.

مقاله شبیه سازی پلیمری سنگین – دانلود رایگان

خانه / بایگانی برچسب: مقاله شبیه سازی پلیمری سنگین ... دانلود مقاله کامل درباره
سهراب سپهری صدای پای آب 35 ص .... دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص.

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي – دیوار

4 فوریه 2017 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :19 بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی ...

سازوکار انتقال در آوند آبکش - تبیان

10 دسامبر 2015 ... انتقال شیره پرورده به فواصل دور در آوند آبکش توسط چه سازوکاری صورت می گیرد؟
عوامل مختلفی را در این مبحث باید مدنظر داشت که عبارتند از:.

تحقیق چوب - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق چوب نوع فایل : Word تعداد صفحات : 13 فهرست و ... پوست ساقه درخت
یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. ... نکات جالب - تحقیق
درباره انواع چوب های جنگلی aminarfaie.mihanblog.com/post/8 Im ...

تحقیق درباره بافت شناسی در گیاهان - سایت علمی و پژوهشی آسمان

دسته بندی: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق .... در
ارتباط نزدیک با بافتآوند چوبی قرار گرفته و در ساختمانهای نخستین اندامهای ریشه
و ...

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي – یاهو مارکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۱۹ بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از ...

دانلود تحقیق کامل درمورد عوامل زنده - فایلر سل

8 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد عوامل زنده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت ... (
غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش ... دانلود مقاله
کامل درباره بیماری های ویروسی – 0f0.inبیماری های ویروسی دانلود ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان - فروشگاه اینترنتی تاپس ...

دریافت فایل دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان لینک پرداخت و دانلود ... نوار
کاسپاري راهي براي کنترل ورود آب و يونهاي معدني به درون آوند چوبي فراهم مي کنند.

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - فایلر سل - ایمگ

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ( مسري ) – ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري)
– تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث
...

دانلود مقاله آوند چوبي - مگ ایران

آوند چوبيبافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و ... دانلود مقاله
آوند چوبي .... آوندهای که به اینگونه ساخته می‌شوند آوند کامل نامیده می‌شوند.

دانلود فایل کامل تحقیق چوبمقالات فایل تک

10 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق در مورد چوب، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. ... پوست ساقه
درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد.

مقاله شبیه سازی پلیمری سنگین – دانلود رایگان

خانه / بایگانی برچسب: مقاله شبیه سازی پلیمری سنگین ... دانلود مقاله کامل درباره
سهراب سپهری صدای پای آب 35 ص .... دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص.

دانلود مقاله کامل درباره راهکارهایی علمی برای تقویت روحیه کودکان ...

دانلود مقاله کامل درباره راهکارهايي علمي براي تقويت روحيه مذهبي کودکان ..... عفونی (
غیرمسری) – تنشهای محیطی شیره خام آوند چوبی شیره پرورده آوند آبکش آسیب دیدن ...

یک فایل دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - بازدید امروز

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:
Word (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه :19. بخشی از متن مقاله. آوند چوبي.

مقاله آوند چوبی – یاهو شاپ

دانلود رایگان تحقیق درمورد آوند چوبي ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این
محصول" تحقیق درمورد آوند چوبي "را از یاهو شاپ دانلود نمایید. توضیحات بیشتر » ...

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبی دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي لینک پرداخت و
دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه :19

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - فایل فوریفایل فوری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۱۹ بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از ...

تحقیق در مورد آوندهای چوبی و آبکش | cell full

3 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه18. فهرست مطالب. سلوسلها سلولهای پارانشیمی بافت ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - مرکز پژوهش

خانه / علوم پایه / دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... آوند چوبي شيره
پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث اختلال در جذب آب و مواد معدني وسايل
و ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - فایلر سل - ایمگ

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ( مسري ) – ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري)
– تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث
...

تحقیق درباره ی آوند های چوبی و آبکش + دانلود فایل - کافه لینک

7 نوامبر 2015 ... سلول‌های آوندهای چوبی ضخیم هستند و قبل از آن که هدایت آب و مواد معدنی را بر عهده
بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند.

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - فایل فوریفایل فوری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۱۹ بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از ...

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي – یاهو مارکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۱۹ بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد چوب

6 فوریه 2016 ... ... دانلود برتر دریافت کنید. دانلود تحقیق و مقاله کامل word در مورد چوب و صنایع
چوبی . ... دانلود رایگان تحقیق درباره چوب به صورت Pdf | چهارگوش ..... آوندهای چوب -
آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. مرجع دانلود ...

PDF: تحقیق چوب - مقالات مرتبط

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﭼﻮب، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 10 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﭼﻮب، از ﻧﻈﺮ.
ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﺨﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻓﺖ آوﻧﺪی.

تحقیق در مورد آوند چوبي 19 ص – fara.0f0.in

13 فوریه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 19 آوند چوبي بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان - فروشگاه اینترنتی تاپس ...

دریافت فایل دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان لینک پرداخت و دانلود ... نوار
کاسپاري راهي براي کنترل ورود آب و يونهاي معدني به درون آوند چوبي فراهم مي کنند.

یاخته ها بزرگ | جستجو در اسپیناد

اختصاصی از ژیکو مقاله کامل درباره آوند چوبی با و پر سرعت . ... حذف مطلب منبع :
http://zhicko.blogsky.com/1395/11/16/post-26714/دانلود-مقاله-کامل-درباره-آوند-چوبی
...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - فایلر سل - بلاگ خوان

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ( مسري ) – ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري)
– تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث
...

تحقیق مقاله آوند چوبی - کارن پیپر | مرجع دانلود تحقیق و مقاله دانش ...

تحقیق مقاله آوند چوبی بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و
... مقاله آوند چوبی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آوند چوبی, تحقیق درباره ...

تحقیق درباره ی آوند های چوبی و آبکش + دانلود فایل - کافه لینک

7 نوامبر 2015 ... سلول‌های آوندهای چوبی ضخیم هستند و قبل از آن که هدایت آب و مواد معدنی را بر عهده
بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند.

دانلود پاورپوینت دنیای گیاهان علوم پایه نهم- ۳۰ اسلاید - مرکز دانلود ...

23 ژانويه 2017 ... آوند چوبی : آب و مواد معدنی را از ریشه به برگ ها می برد . ... خوشحال میشم نظرتون دانلود
پاورپوینت دنیای گیاهان علوم پایه نهم- ۳۰ اسلاید درباره درج کنید.

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - بانک علمی | BANK ELMI

4 فوریه 2017 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :19 بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - فایلر سل - بلاگ خوان

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ( مسري ) – ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري)
– تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث
...

دانلود مقاله پرو کامبیوم - بانک مقالات فارسی

دانلود مقاله پرو کامبیوم در ریشه کامبیوم آوندی در استوانه مرکزی و در میان چوب ... این
لایه مبدل به کامبیوم آندی ریشه می شود که سرانجام بطور کامل چوب اولیه ریشه را ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده – فروشگاه فایل شاپ 24

خانه / علوم پایه / دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ويروس باکتري غير عفوني (
غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن
ريشه ...

مقالات لاتین یاانگلیسی - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

Just as we learn more about birds by studying their diversity, we learn more
about .... ابتدا میزان بیشتر از 70 KDA ازextrans را به انگل از طریق ارتباطات آوند
چوبی ...... مشاهده و دانلود متن فارسی و انگلیسی در ادامه مطلب حتما مقاله کامل با ترجمه
را ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده – فروشگاه فایل شاپ 24

خانه / علوم پایه / دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ويروس باکتري غير عفوني (
غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن
ريشه ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان - فروشگاه اینترنتی تاپس ...

دریافت فایل دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان لینک پرداخت و دانلود ... نوار
کاسپاري راهي براي کنترل ورود آب و يونهاي معدني به درون آوند چوبي فراهم مي کنند.

danesh por - همه چیز درباره ی گیاهان

danesh por - همه چیز درباره ی گیاهان - danesh por - danesh por. ... 6) آوندهاي چوبي و
آبكش در برش عرضي ساقه روي دايره محيطيه قرار دارند. اندام هاي گياهان دانه دار. ريشه :.

مقالات لاتین یاانگلیسی - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

Just as we learn more about birds by studying their diversity, we learn more
about .... ابتدا میزان بیشتر از 70 KDA ازextrans را به انگل از طریق ارتباطات آوند
چوبی ...... مشاهده و دانلود متن فارسی و انگلیسی در ادامه مطلب حتما مقاله کامل با ترجمه
را ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - صفحه اصلی - بلاگ خوان

>دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده ... ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري) –
تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث
اختلال ...

پروژه جاوا اسکریپت

پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

دانلود پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری ها ( دیابت )

دانلود پروژه بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

دانلود پاورپوینت تنظیم خانواده - 17 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره تک یاخته‌ ها

جزوه کامل حسابان یازدهم

گزارش کارآموزی

دانلود پروژه بررسي آبزيان سد 15 خرداد

دانلود مقاله کامل درباره تک یاخته‌ ها